Национални семинари за правоприлагащи органи
На 22, 24 и 26 април 2013 г. в Шумен, Хасково и Благоевград се проведоха три национални семинара за правоприлагащи органи на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарите бяха организиран от Патентното ведомство на Република България с подкрепата на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни)  (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество за 2013 г., подписан  за седма поредна година между OHIM и Патентното ведомство.
Основната цел на мероприятията бе да се запознаят детайлно представителите на правоприлагащите органи със системите на марките и дизайните на Европейския съюз, да се обсъдят теми като нарушаване на правата върху марки и дизайни на ЕС  и способите за защита срещу нарушения.
По време на семинарите бяха обхванати следните теми:  придобиване на право  върху марка и дизайн на ЕС, обхват на правото, нарушаване на правата и способи за защита срещу нарушения, представяне на Европейската обсерватория за борба с фалшификациите и пиратството. Бяха демонстрирани  съществуващите on-line бази  данни за марките и дизайните на ЕС, както и работни  версии на бази данни, специално разработени да подпомагат и ускоряват установяването и предотвратяването на нарушения,  които предстои да бъдат пуснати он-лайн и които са създадени в рамките на проекта „Фонд за сътрудничество” на OHIM и националните ведомства за марки и дизайни на ЕС - База данни, подпомагаща правоприлагането в областта на интелектуалната собственост.
В семинарите взеха участие  представители на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Прокуратурата и съда от посочените и съседните на тях градове, което  позволи обмяна на мнения по разглежданите теми и стана част от ползотворното сътрудничество между институциите в борбата срещу нарушаването на права върху марки и дизайни.
На участниците бяха предоставени сборник със статии, изследвания и анализи относно закрилата на европейската марка и дизайн и ръководство за системата на марката на ЕС и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки.