Събщения
В Н И М А Н И Е!

Патентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост.

Констатирано е публикуване в интернет сайтове на заблуждаваща информация за предоставяне на правна закрила върху обектите на интелектуалната и индустриална собственост от фирми с наименования и данни за контакт, чрез които потребителите биха могли да ги асоциират с Патентното ведомство.


В тази връзка напомняме, че единствено документите, издадени от Патентното ведомство, имат правна стойност по отношение закрилата на обектите на индустриална собственост по национален ред в България.

 

Патентното ведомство на Република България е единственият държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост – изобретение, полезен модел, марка, географско означение, промишлен дизайн, нов сорт растение и порода животно, топология на интегрални схеми. То е единственият правоприемник на Института за изобретения и рационализации /ИНРА/, съществувал до 1993г.


В рамките на дейността си Ведомството публикува информация за предоставените права върху обекти на индустриалната собственост, подновяването им или настъпването на промени в тях и е единственият оправомощен орган да събира определените в законодателството държавни такси за извършване на тези правни действия. То е институцията, в която се подават заявките за предоставяне на права по различните обекти на индустриална собственост, която води процедурата и кореспонденцията по този повод и където се заплащат съответните такси за всяка конкретна дейност.


Съобщения за установени подобни заблуждаващи действия в други държави има публикувани на интернет страниците на Световната организация за интелектуална собственост , Европейското патентно ведомство  Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост  и някои национални институции за закрила на интелектуалната и индустриална собственост.

                           

                                 ----------------------------------------------------------------------
Патентното ведомство уведомява потребителите на административни услуги, че заплащане на държавни такси и такси за услуги, може да се извършва и чрез терминално устройство ПОС, поставено на касата в Регистратурата на Ведомството.
 
                                ------------------------------------------------------------------------
Във връзка със заповед №341 от дата 05.07.2017 има изменение в т.3 от „Кратки указания за международна регистрация на марки“. Промените може да намерите тук

                                ------------------------------------------------------------------------