Marks - forms
 • Заявка за регистрация на марка
 • Указания за попълване на заявка
 • Декларация за приоритет
 • Заявка за международна регистрация на марка
                Бланка на Патентното ведомство
                Бланка на СОИС    (на английски език)
                Бланка на СОИС    (на френски език)
 • Искане за промяна на името и/ или адреса на заявителя на заявка за марка
 • Искане за оттегляне на заявка /ограничаване на списъка на стоките и / или услугите
 • Искане за подновяване на регистрацията на марка
 • Искане за вписване на прехвърляне на правото върху марка
 • Искане за вписване на промяна в името и / или адреса на притежателя на марка
 • Жалба
 • Искане за заличаване/отменяне регистрацията на марка/действието на международна регистрация
 • Искане за вписване на лицензия за марка
 • Допълнителен лист за заявителите
 • Искане за проучване за марка/географско означение
 • Искане за проучване на марка/географско означение за идентичност или сходство
 • Искане за издаване на удостоверение за марка/географско означение
 • Пълномощно
 • Протокол за устно заявяване
 • Опис във връзка с плащане за обект на индустриална собственост
 •