ПВ стартира нов проект, насочен към повишаване на информираността за ИС в университетите

            През 2009 г. Патентно ведомство на Република България стартира нов проект - „Седмица на Патентното ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”, насочен към популяризиране сред академичните среди на системата за индустриална собственост и ролята на Патентното ведомство и предоставяните от него услуги за нейното укрепване и развитие в полза на цялото общество.

            Целта на инициативата е със съдействието на Патентното ведомство в българските ВУЗ да бъдат създадени по-благоприятни условия за развитие на творчеството, за възникване, закрила и пазарна реализация на нови, иновативни продукти, чрез успешен трансфер на знания и технологии към индустрията.
            Предвижда се програмата на събитието да включва различни форми на популяризиране на индустриалната собственост и нейната закрила, между които: дни на марката и дизайна на Общността, дни, посветени на Световната организация по интелектуална собственост и на Европейското патентно ведомство, по време на които техни представители ще запознаят участниците с дейността и информационните услуги на организациите, изложба на изобретения и представяне на дейността на Центровете за технологичен трансфер от региона, презентации от лектори от Патентното ведомство, представяне на информационните услуги на Патентното ведомство и демонстрации на проучвания за различните обекти на индустриалната собственост на видеостена, организиране на тематични щандове, кръгли маси и консултации.
            Първата пилотна седмица по проекта ще се проведе в Техническия университет - Варна в периода 9-13 март 2009 г., където преди две години с подкрепата на Патентното ведомство беше създаден шестият мини информационно-консултативен център - IP Point във висше учебно заведение.