Topography of Integrated Circuits
           Обект на закрила е оригинална топология, която представлява комбинация от известни елементи и връзки между тях, която е резултат от собствените интелектуални усилия на създателя й и не е известна сред създателите на топологии и производителите на интегрални схеми по време на нейното създаване.

           Закрилата на топологията действа от датата на първото й търговско използване от заявителя където и да е по света, ако в двугодишен срок от тази дата е подадена редовна заявка в Патентното ведомство.
 
ЗАКОН за топологията на интегралните схеми, в сила от 15.12.1999 г., обн. ДВ. бр.81 от 14 септември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г.

ИНСТРУКЦИЯ за оформяне, подаване и формална експертиза на заявките за топологии на интегралните схеми, утвърдена от председателя на патентното ведомство на 27 март 2018г.
Инструкцията е публикувана в официален бюлетин 04.1 от 2018г.