About Industrial Property

Да притежавате индустриална собственост означава да притежавате правата върху нематериалните блага, които сте създали или сте получили, да извличате печалба от тях и да контролирате начина на използването им.

Обектите на индустриална собственост са изброени в чл.1 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, към която Република България се е присъединила още през 1921 г.

Съгласно Конвенцията, основни обекти на закрила са изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишленият дизайн, както и новите сортове растения, породите животни, топологиите на интегрални схеми, фирмените наименования, преследването на нелоялната конкуренция и други.
С регистрацията на обект на индустриална собственост получавате изключително право върху него. Като притежател на това право, вие можете: да упражнявате сами правото върху индустриалната собственост, да го прехвърлите на други лица или да им разрешите да използват вашето право; да продължавате сроковете на закрила на вашите права, за да запазите тяхното действие; да попречите на други лица да копират или използват вашата индустриална собственост, без да са получили разрешение за това; да предприемате действия за административна и съдебна защита на правата си, в случай, че те са нарушени.