Подобрения във Фронт офиса на Патентно ведомство
На 24, 25 и 26 юли 2019 г. в сградата на Патентно Ведомство на Република България (ПВ) се проведе  работна среща по проекта ECP2-Front Office, в който ПВ е пилотен офис.
Специалисти от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и  ПВ ще работят съвместно за реализацията на следващите подобрения в платформата с цел към електронната комуникация на потребители с ведомството да бъдат добавени нови функционалности, а вече съществуващите да бъдат подобрени.  По време на срещата ще  бъдат дефинирани  следващите фази на проекта, в т.ч. обхватът  от интерес за ПВ.
Доколкото този проект ще бъде предоставен за внедряване и от други национални ведомства, ще се анализират специфичните нужди на ПВ и ще се установят  разликите, допустими  в общата версия.
Съвместно ще бъдат установени  техническата приложимост на  новите функционалности, очакваните усилия за разработването им и други зависимости.
Ще бъде съгласуван проектоплан с основните задачи, роли и отговорности, като същевременно ще бъдат определени  методология за разработването и тестването на  новата версия.

събитие_1събитие_2