Проведени семинари във връзка с обектите на индустриална собственост

ESLogo                          IKLogo           
Съобщение

от Патентно ведомство на Република България,

    Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C02 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, на 25.03.2019 г., oт 10.00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 3, гр. София, ул. ”Росарио” № 1, се проведе първата годишна конференция по индустриална собственост на тема „Процедури по заявяване на обектите на индустриална собственост“, която беше официално открита от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България и ръководител на проекта.
    В хода на събитието експерти със значителен професионален опит в извършването на експертиза по регистрацията на отделните обекти на индустриална собственост запознаха представители на малки и средни предприятия, бизнеса, потребителите на услуги, граждани и журналисти от средствата за масово осведомяване с основните характеристики на търговските марки, изобретенията, промишлените дизайни и полезните модели, с процедурите по заявяване и механизмите за закрила на индустриалната собственост на национално и европейско ниво.

    На 26.03.2019 г., от 10:00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 1, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, се проведе и първият от поредицата обучителни семинари на тема „Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Марката като обект на индустриална собственост“. Участниците – представители на малки и средни предприятия, бизнеса, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно и задълбочено с марката като обект на индустриална собственост, новите видове марки, както и със специфични и интересни моменти от производствата по опозиция, свързани с възможностите за противопоставяне на регистрацията на национални марки и марки на ЕС. В следобедната сесия бяха разгледани процедурата по обжалване на решения, постановени във връзка с производствата по регистрация, отменяне и заличаване на марки, и действията по осъществяване на административно наказателна защита на национални и европейски марки.

20190325095148_IMG_7908 IMG_0235