Удостоверения за завършен втория модул „Преценка на критериите новост и изобретателска стъпка“
На 22 февруари участниците на съвместния семинар за обучение на патентни експерти, организиран от Европейската патентна академия (ЕПА) към Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Патентното ведомство на Република България (ПВ), получиха удостоверения за успешно преминат втори модул - Критериите новост и изобретателска стъпка при преценка за патентоспособност. Първият модул запозна участниците с изискванията за яснота и единство на подадена заявка за патент.

Г-жа Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ в ПВ изнесе заключително слово, в което изрази от името на  на председателя на ПВ д-р Петко Николов и от името на д-р Давид Сукалински, зам.-председател на ПВ, задоволство по повод проявения висок професионализъм от страна на лектори, участници и организатори на събитието. Благодарност беше отправена и към г-н Антонио Кампиньош, президент на ЕПВ, за предоставената  на ПВ възможност да бъде домакин и посрещне представителите на 12 национални ведомства.

При връчването на сертификатите  лекторите от ЕПВ Jörg Konter и Marjorie Chopinaud и г-жа Оля Димитрова поздравиха участниците и им пожелаха успешно прилагане на придобитите знания в полза на потребителите.

През втория модул експерти от Европейското патентно ведомство проведоха теоретична подготовка и практически упражнения, а проф. Павлина Долашка от Института по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на науките изнесе презентация как университетите в България използват патентите чрез лицензиране, кръстосани лицензии, продажба и др.

Съвместното обучение на експерти от страните – членки на Европейската патентна конвенция, ще продължи през цялата 2019г., като още през м. март експерти от ПВ ще вземат участие на планираните семинари в гр. Мюнхен, Германия.


p2
P1