Успешно завърши първият модул от обучението на експерти в областта на изобретенията

снимка1 

Днес, 20 февруари, г-н Антоан Рети, програмен ръководител на Европейската патентна академия (ЕПА), д-р Давид Сукалински, зам.-председател на Патентното ведомство на Република България (ПВ) и Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ в ПВ, връчиха сертификати на участниците, завършили обучението на тема „Яснота и единство на заявките за патенти за изобретения“ в рамките на провеждащия се в столицата семинар, организиран съвместно от  ЕПА и ПВ.
Приключилият днес модул включваше теоретично запознаване с изискванията и подхода при преценка на яснота и единство в процедурата по издаване на патенти за изобретения, както и практически упражнения върху конкретни казуси.
Г-жа Оля Димитрова изнесе лекция и отговори на множество въпроси във връзка с процедурата по предоставяне на патент и регистрацията на полезни модели в ПВ.
Проф. Димитър Карастоянов от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките сподели с присъстващите какви са предизвикателствата пред академичната общност в страната при получаването на патентна защита за разработки във висшите учебни заведения и начините за стимулиране на иновационните процеси там.
Следобед се предвижда откриване на втория модул от събитието, който по програма ще запознае участниците с изискванията за патентоспособност, включително преценка на критериите новост и изобретателска стъпка.

снимка2