CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Procurement - archive Print
31 януари 2013

Патентното ведомство на Република България отправя покана ID 9011699 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за Доставка на самолетни билети за нуждите на Патентно ведомство на Република България за периода февруари 2013 – януари 2014г. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в поканата. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предлагана цена”. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение една година от датата на подписване.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.30 ч. на 08.02.2013 г. в деловодството на Патентно ведомство.Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 314         
                                 02 9701 410


15 януари 2013

СЪОБЩЕНИЕ: Прекратява се обществената поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на самолетни билети за въздушен превоз на служителите от Патентно ведомство на Република България при служебни пътувания в чужбина за срок от една година на основание чл. 39, ал. 2, т. 3, буква „а“ от общите разпоредби на Закона за обществените поръчки и съгласно Решение на Председателя на Патентно ведомство от 15.01.2013 г.

11 декември 2012 г.

Патентното ведомство на Република България отправя покана ID 9010030 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за Доставка на самолетни билети за нуждите на Патентно ведомство на Република България за периода януари 2013 – декември 2013г. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в поканата. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предлагана цена”. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение една година от датата на подписване.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.30 ч. на 19.12.2012 г. в деловодството на Патентно ведомство.
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 314
                                 02 9701 410
23 август 2012 г.

Патентно ведомство на Република България отправя покана ID 9005480 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за Консултантски услуги по разработка на софтуер за интегриране на Патентно ведомство на Република България към проекта DesignView. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в
покана. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „икономически най-изгодната цена” съгласно изготвената методика. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение до 05.11.2012г.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.55ч. на 07.09.2012 г. в деловодството на Патентно Ведомство.
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 499
                                     02 9701 407

22 февруари 2012 г.

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на чл.2, ал.1, т.2. от НВМОП за доставка на самолетни билети за нуждите на Ведомството. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви следва да съдържа:
1.Предлагана цена – тя трябва да бъде посочена в лева без ДДС.
2.Техническо предложение – в съответствие с приложеното техническо задание.
3.Срок на валидност на офертата.
4.Данни за кандидата.
Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предложена цена”. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото задание. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен със срок до 15.11.2012 г.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 29.02.2012 г. (включително).
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.

24 януари 2012 г.

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на чл.2, ал.1, т.2. от НВМОП за доставка на канцеларски материали, компютърни консумативи и копирна хартия за нуждите на Ведомството. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви следва да съдържа:
1. Предлагана цена – тя трябва да бъде посочена в лева без ДДС
2. Техническо предложение – в съответствие с приложеното техническо задание
3. Срок на валидност на офертата
4. Данни за кандидата
Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предложена цена”. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото задание. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен за срок от две години.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до десет дни от датата на публикацията.
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.

09 август 2011 г.

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на чл.2, ал.1, т.2. от НВМОП за доставка на самолетни билети за нуждите на Ведомството. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви следва да съдържа:
1. Предлагана цена – тя трябва да бъде посочена без ДДС
2. Техническо предложение – в съответствие с приложеното техническо задание
3. Срок на валидност на офертата
4. Данни за кандидата
Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предложена цена”. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото задание. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен със срок до 29.02.2012 г.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 17.08.2011 г.
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.

12 май 2011 г.
До всички заинтересовани лица

Патентно ведомство на Република България кани всички заинтересовани участници да присъстват на отварянето на ценовите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях”, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 13.05.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” № 52 Б, ет. 6, зала 601.
На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществени поръчки тази част от работата на комисията е публична и на нея могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
10 март 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


08 март 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


01 март 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


24 февруари 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


22 февруари 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

14 февруари 2011 г.
Разяснения по документация за участие
 в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

11 февруари 2011 г.
На вниманието на всички заинтересовани лица и участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях”, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
Допусната техническа грешка в документацията за участие
Констатирано е несъответствие между часът за отваряне на офертите, посочен в обявлението и този, посочен на стр. 3 от документацията за участие в процедурата. Съгласно обявлението офертите ще бъдат отворени на 15.03.2011 г. от 11:00 часа, докато на стр. 3 е записано, че същите ще бъдат отворени в 10:00 часа.
За валиден да се счита часът на отваряне на офертите, посочен в обявлението – 11:00  часа.

09 февруари 2011 г. 
Патентно ведомство на Република България  отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на  чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП за доставка на самолетни билети за нуждите на Ведомството. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви следва да съдържа:
  1. Предлагана цена – предлаганата цена следва да бъде посочена без ДДС
  2. Техническо предложение – в съответствие с приложеното техническо задание
  3. Срок на валидност на офертата
  4. Данни за кандидата

Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предложена цена”. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото задание. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен със срок до 30.06.2011 г.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 18.02.2011 г. Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.

03 февруари 2011 г.
Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Документация за участие
Образци на документи

 

 

 

*Вътрешни правила - ЗОП

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account