CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
OHIM - Cooperation Fund Print
13 февруари 2013
В брой 7 на електронния новинарски бюлетин на ОНІМ IP C&C/cooperate and converge/, който се изготвя и разпространява в подкрепа на дейността по развитие на европейската мрежа съгласно Стратегическия план на ОНІМ, е публикуван обзор на извършеното по проектите от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките през 2012 г.
В рубриката за националните ведомства по интелектуална собственост и сътрудничеството им с ОНІМ е публикуван очерк за постиженията в Патентното ведомство през 2012 г.
Отзивите за работата на българския служител, командирован от февруари същата година като ръководител на проекти на ОНІМ в Патентното ведомство, и на ведомството са изключително положителни, което отново поставя страната ни начело по прилагане на редица инструменти на Фонда за сътрудничество.
За повече информация
_______________________________________________________________________________________________

Решение за създаване на специален Фонд за сътрудничество между OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните членки на ЕС е взето през м. септември 2008 г. с цел изпълнение на проекти, които да подобрят и модернизират работата на националните ведомства и за създаване на една европейска система за марки и дизайн на високо ниво.
Целите на Фонда са обединени в 3 посоки:
- модернизиране и опростяване на националните системи за марки и дизайни чрез он-лайн услуги с оглед предоставяне на ефективни и ефикасни услуги за потребителите, които ще подобрят качеството на провежданите процедури и улесняване на контактите с потребителите на системите;
- инициативи за хармонизиране на системите по марки и дизайни;
- подпомагане на националните ведомства за популяризиране и прилагане на правата върху марки и дизайни.
Принципите на функциониране на Фонда са автономност, сътрудничество, солидарност, съфинансиране, прозрачност.
Програмата на Фонда е систематизирана в 23 проекта, групирани в 4 категории:  проекти за хармонизиране на практики, проекти по създаване на електронни услуги, проекти в областта на информационни услуги за потребителите и дейности за улесняване прилагането на правата върху марки и дизайни.
Към момента са стартирани следните проекти:
1. Създаване на функция на TMView за търсене по изображение
2. Създаване и хармонизиране на бази данни за старшинство
3. Хармонизиран качествен стандарт за марки и дизайни
4. Designview – Съвместен информационен инструмент за дизайни
5. Съвместен инструмент за сходство на стоки и услуги на марки
6. Съвместен инструмент за подпомагане на експерти
7. TM-XML стандарт и Архитектурна дефиниция
8. Съвместен инструмент за електронни познания за марки и дизайни
9. Хармонизирано проучване на удовлетвореността на потребителите
10.Съвместен портал за бази данни
11. Електронно заявяване за марки
12. Съвместен инструмент за call-център между OHIM и националните ведомства за информация относно марки и дизайни
13. Мултимодулна база данни (информация за марки, дизайни и притежатели на марки и дизайни), подпомагаща митнически дейности
14. Хармонизиран стандарт за събиране на информация за фалшифицирани стоки
15. Хармонизирана методология за прогнозиране по отношение на марки и дизайни
16. Софтуерен пакет, обединяващ проектите: Електронно заявяване за дизайни, Електронна опозиция за марки, Електронно заличаване за марки и дизайни, Електронна регистрация за марки и дизайни, Електронно плащане за марки и дизайни, Back Office за марки и дизайни
На националните ведомства и потребителските асоциации е предоставена възможност да посочат техни служители, които да се включат в работните групи по разработването на проектите, както и възможност за имплементиране на разработените решения/резултати от проектите.
От българското Патентно ведомство са избрани експерти за участие в Работните групи на следните проекти:
1. Създаване и хармонизиране на бази данни за старшинство
2. Съвместен инструмент за сходство на стоки и услуги на марки
3.  Съвместен инструмент за подпомагане на експерти
4.  Съвместен инструмент за електронни познания за марки и дизайни
5.  Хармонизирано проучване на удовлетвореността на потребителите

Патентното ведомство на Република България е декларирало намерение за имплементиране на разработените решения/резултати от следните проекти по години, както следва:

2012 г.
Създаване и хармонизиране на бази данни за старшинство
Хармонизирано проучване на удовлетвореността на потребителите.

2013 г.
Designview – съвместен информационен инструмент за дизайни
Електронно заявяване за марки

2014 г.
Съвместен инструмент за сходство на стоки и услуги на марки
Съвместен инструмент за подпомагане на експерти
Съвместен инструмент за електронни познания за марки и дизайни
Мултимодулна база данни (информация за марки, дизайни и притежатели на марки и дизайни), подпомагаща митнически дейности

2015 г.
Софтуерен пакет
За повече информация
 
Бюлетин на OHIM за програмите за сътрудничество с националните ведомства
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account