CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
GIs - international registration Print
Лисабонската Спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация регламентира международна регистрация само на наименованията за произход.
Лисабонската Спогодба дава следното определение на понятието “наименование за произход”: географското наименование на една страна, област или местност, което служи за означаване на един продукт, който произхожда оттам, и чиито качества или свойства се обуславят от географската среда, включваща природните и човешките фактори.
Спогодбата осигурява закрила срещу всякакви присвоявания или имитация, дори ако истинският произход на продукта е означен или ако наименованието е използвано в превод или придружавано от изрази като “род”, “тип”, “начин”, “имитация” или други подобни.
Съгласно Лисабонската Спогодба закрилата на наименованията за произход може да се осигури чрез международната им регистрация.
Държавите членки на Лисабонската Спогодба осигуряват правна закрила на наименованията за произход на своите заявители във всички останали страни въз основа на само една заявка за регистрация.
Към 2017 г. в Лисабонската спогодба участват 28 държави. България става страна по Спогодбата на 12.08.1975 г.Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице, след като е регистрирало съответното наименование за произход в страната на произхода, може да подаде чрез Ведомството на тази страна заявка до Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за международна регистрация на същото наименование за произход.
Съдържание на заявката:
       1. страната на произхода;
       2. националното ведомство;
       3. наименованието за произход и транслитерация;
       4. ползвателя / ползвателите на наименованието за произход и адрес;
       5. стоката, за която се отнася наименованието за произход;
       6. областта на производство на стоката;
       7. Правната разпоредба или съдебното решение или националната регистрация, които признават закрилата на наименованието за произход в страната на произхода;
       8. дата и подпис на компетентния орган;
       9. такса за регистрация – 1000 шв. франка.
Чрез международната заявка и неговата регистрация, наименованието за произход получава същия обем на правна закрила, която би се получила чрез заявки, подадени отделно във всяка страна. Единственото условие за предприемане на международна регистрация е наименованието за произход да е регистрирано в страната на произхода. Без такава регистрация заявителят не може да подаде заявка в Международното бюро на СОИС в Женева, Швейцария.
Международното бюро завежда молбата за международна регистрация и я вписва в международния регистър на наименованията за произход.
След вписването на наименованието за произход, Международното бюро съобщава за извършената регистрация на Ведомствата на страните членки на Лисабонската спогодба.
Успоредно с това, Международното бюро публикува данните за регистрацията в специалния Бюлетин на международните наименования за произход.
В едногодишен срок от получаването на уведомлението за регистрация, закрилата може да бъде отказана на територията на всяка отделна страна, ако Ведомството на тази страна установи пречка за допускане на закрила по своето национално законодателство. Следователно, до изтичането на едногодишния срок за възражения, международната заявка има статут на национална заявка.
Международното бюро уведомява незабавно Ведомството на страната на произхода за всяко уведомление за отказ на регистрация, направено от Ведомството на друга страна. Заинтересованото лице ще може да прибегне в тази друга страна до всички съдебни и административни интервенции, които са на разположение на гражданите на тази страна.
Международната регистрация се поддържа докато наименованието за произход се закриля в държавата на произхода.
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account