CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Users of GI Print
С цел постигане на бързина и процесуална ефективност в действията на Патентно ведомство, заявителите, желаещи да се впишат като ползватели на географски означения за горецитираните продукти, следва да спазват следната последователност на действия:


1. Заявителят може да изтегли необходимата му бланка „Искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание” от официалния сайт на Патентно ведомство, както и да се запознае с Указанията за попълване на искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание.

2. При невъзможност за използване на нашите он-лайн услуги, бланка „Искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание” може да бъде изискана и получена в регистратурата на Патентно ведомство в сградата ни на бул. „Г.М. Димитров” 52Б, София.

3. След запознаване с информацията в бланката и указанията, заявителят следва да започне нейното попълване и снабдяване с изискуемите документи, като тук насочваме  вниманието към два изключително важни документа:
3.1. удостоверение съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗМГО, издадено от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености и
3.2. удостоверение съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗМГО, издадено от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място.
Издаването на цитираните по-горе уведомления е от компетентността на други органи. С цел бързина, и процесуална ефективност на производството пред Патентно ведомство, същите могат да бъдат придобити от заявителя преди подаване на заявката в Патентно ведомство, за да бъде избегнато нежелано удължаване на времето на производството или неговото прекратяване, поради недостатъци, отнасящи се към  формалните изисквания към заявката.


4. Заявката, включваща попълненото искане за вписване на ползвател на географско означение, заедно с всички изискуеми към него допълнителни документи и удостоверения, се подава в Патентното ведомство и преминава през етапите от описаната процедура в рубриката „Географско означения -  процедура”.
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account