CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
GIs - procedure Print

Правната закрила на географското означение в България се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство.

1. Процедура по регистрация на географско означение
Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености. Границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход се определят и установяват от съответното централно ведомство със заповед на ръководителя му.
Правото на използване на регистрирано географско означение има само лицето/лицата, което/които е/са вписано/вписани като негов/и ползвател/и.

Указания за попълване, подготовка и подаване на заявка за регистрация на географско означение
в Патентно ведомство
Заявката трябва да съдържа:
 • искане за регистрация само на едно географско означение;
 • данни на заявителя;
 • данни за представителя, когато е упълномощен;
 • наименованието за произход или географското указание;
 • посочване на стоката;
 • описание на границите на географското място, които се документират с приложена карта или скица, върху която те са очертани;
 • описание на стоката, което трябва да включва данни за основните физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики на стоката и ако е необходимо на суровините. Описва се и традиционния местен метод за производство на стоката, както и характеристиките на стоката, указващи връзката им с географската среда или с географския произход. Ако заявката е за наименование за произход, описанието трябва да посочва влиянието на природните и човешките фактори върху свойствата или особеностите на стоката.
Към заявката за регистрация, заявителят трябва да приложи следните документи:
 • препис на заповедта на ръководителя на съответното централно ведомство, с която се определят границите на географското място и качествата или особеностите на стоката, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход;
 • удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място.

Към заявката се прилага и документ за платени такси съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.
Всяка постъпила заявка за регистрация на географско означение се подлага на формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията за правилно оформяне на заявката и дали към заявката са приложени изброените документи.
При констатиране на недостатъци в заявката, на заявителя се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок недостатъците не бъдат отстранени, производството по заявката се прекратява.
За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се извършва експертиза по същество, която обхваща проверка на основанията за отказ, които са следните:

 • не се регистрира като географско означение наименование, което се е  превърнало на територията на Република България в родово наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растение или порода животно, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение.
Когато има основания за отказ на регистрацията на географското означение, заявителят се уведомява, като се посочват всички мотиви за отказа и се предоставя тримесечен срок за възражения. Ако в този срок не бъдат получени основателни възражения, се взема решение за отказ на регистрацията.
Когато се установи, че заявеното географско означение отговаря на изискванията на закона, се взема решение за регистрация, географското означение се вписва в Държавния регистър на географските означения и заявителят се вписва като ползвател и в едномесечен срок му се издава свидетелство за използване на географското означение.

2. Процедура по вписване на ползвател на регистрирано географско означение Всяко лице, което извършва производствената си дейност в определено географско място и стоката, която произвежда отговаря на установените качества или особености, може да подаде заявка за вписване като ползвател на вече регистрирано географско означение.
Субекти на правото върху съответното географско означение могат да бъдат лица, чиито брой не е и не може да бъде ограничен. ЗМГО предоставя възможност на всяко лице, което има право на заявяване да подаде заявка за вписване като ползвател на регистрирано географско означение.
Изискванията за съдържанието на заявката за вписване на ползвател са същите като за заявката за регистрация на географско означение. Новият ползвател трябва да посочи получения вече регистров номер на географското означение.
По заявката за вписване на нов ползвател се извършват действията по формалната експертиза, както и по заплащането на дължимите такси за вписване, за издаване на свидетелство и публикация, ако решението по заявката е положително. Издаденото свидетелство документира правото на новия ползвател да използва географското означение.
Регистровият номер на географските означения се различава по това, че след него, се изписва номера на поредния вписан ползвател. Например, за регистрираното географско означение „БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО” с рег. № 6, има няколко вписани ползватели с поредни номера: 6-01, 6-02.
Отменяне на вписването на ползвател: по искане на всеки вписан ползвател, когато по исков ред се установи, че ползвателят използва географското означение за означаване на други стоки или произведените от него стоки не притежават установените качества или особености.
Правната закрила на регистрацията на географското означение се прекратява, когато престане да съществува връзката между качествата и особеностите на стоката и географската среда.

3. Обжалване
Заявител на географско означение, който е получил:
 • решение за отказ на регистрация на географско означение
 • решение за прекратяване на производството по формална експертиза
 • решение за прекратяване на производството по вписване на ползвател на географско означение
може да подаде жалба срещу решението пред отдел “Спорове” на Патентното ведомство. Жалбата трябва да отговаря на същите изисквания за допустимост и формална редовност и се разглежда по същия ред, който е предвиден за жалбите срещу решенията по заявки за марки. Когато жалбата е основателна, председателят на Патентното ведомство отменя обжалваното решение и постановява друго, с което:

 • връща заявката за повторно разглеждане
 • връща заявката за регистрация.

Посочените решения не подлежат на обжалване по съдебен ред.
Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното ведомство постановява решение, с което потвърждава решението за отказ на регистрацията. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред по същата процедура, която е установена за марките.

4. Искания за заличаване на регистрацията на географски означения и за отменяне на вписването на ползвател на регистрирано географско означение
Всяко лице с правен интерес, което счита, че едно географско означение е регистрирано:

 • в нарушение на изискванията на ЗМГО, дефиниращи видовете географски означения (наименования за произход и географски указания), като това обстоятелство е установено с влязло в сила съдебно решение;
 • е идентично на по-рано регистрирани географско означение или марка за идентични стоки;
 • е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растение/порода животно;
 • е идентично/сходно на по-рано регистрирани географско означение или марка за идентични/сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение
може да подаде искане за заличаване на тази регистрация. Искането трябва да отговаря на изискванията за допустимост и формална редовност, които са предвидени за исканията за заличаване на регистрацията на марки. Исканията се разглеждат по реда, предвиден за марките. Решенията, които може да вземе председателят на Патентното ведомство са същите, които са допустими и по исканията за заличаване на регистрацията на марки и се обжалват по същия съдебен ред.
По отношение на регистрацията на чуждестранни географски означения, тя се заличава, когато е заличена регистрацията в страната на произхода.
Служебно заличаване на регистрацията на географско означение на земеделски продукт или храна е възможно когато географското означение на земеделски продукт или храна се впише в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.
За вписването на географското означение на земеделски продукт или храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения Патентното ведомство се уведомява от Министерство на земеделието и храните. Заличаването се извършва в срок от един месец от уведомяването.
Заличаването на регистрация на географско означение има действие от датата на подаване на заявката.
Вписването на ползвател на регистрирано географско означение се отменя по искане на всеки вписан ползвател, когато по исков ред се установи, че ползвателят използва географското означение за означаване на други стоки или произвежданите от него стоки не притежават установените качества или особености.
Отменянето на вписването на ползвател на географско означение има действие от датата на подаване на искането за отменяне.
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account