CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Профил на купувача - обществени поръчки Print

11 Май 2020
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно Ведомство на Република България”.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.

Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение №  976072 от 07.05.2020 г. и Обявление  №  976085 от 07.05.2020 г. както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2020/S 092-220144.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 08.06.2020 г. в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация - 12.05.2020
Техническа спецификация - 12.05.2020
Методика за оценка на офертите - 12.05.2020
Образци към документация - 12.05.2020
Проект на договор - 12.05.2020
Образец-еЕЕДОП– 12.05.2020
Решение - 11.05.2020
Обявление - 11.05.2020
Протокол № 1 - 12.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – 22.06.2020 г.
Протокол № 2 - 25.06.2020
Протокол № 3 -25.06.2020
Доклад - 25.06.2020
Решение за избор на изпълнител - 25.06.2020
Обявление за възложена поръчка – 22.07.2020
Договор за възлагане на поръчка – 22.07.2020
Приложения към договор – 22.07.2020
Обявление за приключване на договор по Обществена поръчка - 28.07.2021

05 Май 2020

Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.004-0002 - Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, с три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на хардуерно оборудване за поддържане на надградена софтуерна система”;
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на бърз, мултифункционален скенер за нуждите на дигитализирането на архивните единици“;
Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на техническо оборудване за Централната патентна библиотека“.

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C04 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ВАЖНО!!! На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят възлага изпълнението на доставката по Обособена позиция № 3 по реда на индивидуалната й стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тази позиция е извършено при наличието на изискуемите условия съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.

Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение №  975390 от 04.05.2020 г. и Обявление  №  975394 от 04.05.2020 г. както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2020/S 087-206716
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 03.06.2020 г. в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

Документация - 05.05.2020
Техническа спецификация по ОП № 1 - 05.05.2020
Приложение към Техническа спецификация по ОП № 1 -05.05.2020
Техническа спецификация по ОП № 2 - 05.05.2020
Методика за оценка на офертите по ОП №1 и ОП №2- 05.05.2020
Образци към документация - 05.05.2020
Проект на договор – ОП № 1 - 05.05.2020
Проект на договор – ОП № 2 - 05.05.2020
Образец-еЕЕДОП – ОП № 1 – 05.05.2020
Образец-еЕЕДОП – ОП № 2 – 05.05.2020
Решение - 05.05.2020
Обявление - 05.05.2020
Протокол – 17.06.2020
Доклад по чл. 60 от ППЗОП - 17.06.2020
Решение за избор на изпълнител - 17.06.2020
Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция № 2 – 09.07.2020
Договор по Обособена позиция № 2 – 09.07.2020
Приложения към договор по Обособена позиция № 2 – 09.07.2020
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 2 - 13.07.2020
Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция 1 - 30.07.2020
Договор по Обособена позиция 1 - 30.07.2020
Приложения към Договор по Обособена позиция 1 - 30.07.2020
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 1 - 25.08.2020

17 март 2020
Патентно ведомство на Република България публикува обява за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Реконструкция на топлопроводно отклонение за захранване на архивните помещения към сградата на Централна патентна библиотека”.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и публикуваната обява.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9097262 от 17.03.2020 г.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“, чрез критерий за възлагане „най-ниска цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 31.03.2020 г. в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява - 17.03.2020
Указания за участие – 17.03.2020
Техническа спецификация - 17.03.2020
Образци към обява - 17.03.2020
Проект на договор - 17.03.2020
Образец-еЕЕДОП - 17.03.2020
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – 31.03.2020
Протокол – 06.04.2020
Договор - 21.04.2020
Приложения към договор – 21.04.2020


28 Февруари 2020 г.
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на обзавеждане и техническо оборудване на работни помещения в административната сграда на Патентно ведомство на Република България“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на обзавеждане на работни помещения в административната сграда на Патентно ведомство на Република България“;
Обособена позиция № 2: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на техническо оборудване на работни помещения в административната сграда на Патентно ведомство на Република България“.

Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация, приложенията към нея и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 962024 от 25.02.2020 г. и Обявление  № 962028 от 25.02.2020 г.,  както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2020/S 042-098790
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 26.03.2020 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Решение - 28.02.2020
Обявление - 28.02.2020
Документация - 28.02.2020
Техническа спецификация - 28.02.2020
Методика за оценка на офертите - 28.02.2020
Образци към документация - 28.02.2020
Образец-еЕЕДОП - 28.02.2020
Проект на договор - 28.02.2020
Отговори на въпроси – 11.03.2019
Протокол – 10.04.2020
Доклад по чл. 60 от ППЗОП - 10.04.2020
Решение за избор на изпълнител - 10.04.2020
Обявление за възложена поръчка – 01.06.2020
Договор по Обособена позиция № 1 - 01.06.2020
Приложения към договор по Обособена позиция № 1 - 01.06.2020
Договор по Обособена позиция № 2 - 01.06.2020
Приложения към договор по Обособена позиция № 2 - 01.06.2020
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 1 – 01.06.2020
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 2 – 01.06.202020 Февруари 2020 г.
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на работни помещения в административната сграда на Патентно ведомство на Република България“.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация, приложенията към нея и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 960561 от 17.02.2020 г. и Обявление  № 960562 от 17.02.2020 г.,  както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2020/S 037-086499
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 20.03.2020 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Решение - 20.02.2020
Обявление - 20.02.2020
Документация - 21.02.2020
Техническа спецификация - 21.02.2020
Количествено-стойностна сметка - 21.02.2020
Методика за оценка на офертите - 21.02.2020
Образци към документация - 21.02.2020
Проект на договор - 21.02.2020
Образец-еЕЕДОП - 21.02.2020
Протокол № 1 - 23.03.2020

11 декември 2019 г.
Патентно ведомство на Република България публикува обява за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на цифрова инфрачервена система за симултанен превод за 120 слушатели за нуждите на Патентно ведомство на Република България ”, във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C04 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно публикуваната обява и приложенията към нея и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9095260 от 11.12.2019 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 23.12.2019 г. в регистратурата на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява - 11.12.2019 г.
Указания за участие – 11.12.2019 г.
Техническа спецификация - 11.12.2019 г.
Методика за оценка на офертите - 11.12.2019 г.
Образци към обява - 11.12.2019 г.
Проект на договор - 11.12.2019 г.
Протокол № 1 - 27.12.2019
Протокол № 2 – 20.01.2020
Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП - 20.01.2020
Договор - 10.02.2020
Приложения към договор - 10.02.2020


04 декември 2019
Патентно ведомство на Република България публикува обява за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България”.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и публикуваната обява.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9095067 от 04.12.2019 г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 17.12.2019 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява - 04.12.2019
Указания за участие – 04.12.2019
Техническа спецификация - 04.12.2019
Методика за оценка на офертите - 04.12.2019
Образци към обява - 04.12.2019
Проект на договор - 04.12.2019
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – 17.12.2019

18 Септември 2019 г.
Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Централната патентна библиотека“, във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение №  934158 от 18.09.2019 г. и Обявление  №  934161 от 18.09.2019 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 08.10.2019 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация - 18.09.2019 г.
Техническа спецификация - 18.09.2019 г.
Методика за оценка на офертите - 18.09.2019 г.
Образци към документация - 18.09.2019 г.
Проект на договор - 18.09.2019 г.
Образец-еЕЕДОП – 18.09.2019 г.
Решение - 18.09.2019 г.
Обявление - 18.09.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение - 25.09.2019 г.
Техническа спецификация - 25.09.2019 г.
Съобщение за промяна на датата за отваряне на заявления за участие – чл. 53 ППЗОП -07.10.2019 г.
Протокол № 1 - 11.10.2019 г.
Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – 11.10.2019 г.
Протокол № 2 – 16.10.2019
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 60а от ППЗОП - 16.10.2019
Решение за избор на изпълнител - 16.10.2019
Обявление за възложена поръчка – 03.12.2019
Договор - 03.12.2019
Приложения към договор - 03.12.2019
Обявление за приключване на договор - 27.12.2019


17 септември 2019 г.
Патентно ведомство на Република България публикува обява за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Централна патентна библиотека”, във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно публикуваната обява и приложенията към нея и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9092585 от 17.09.2019 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 30.09.2019 г. в регистратурата на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.


13 Май 2019 г.
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“  – Софтуерен пакет 2, Фаза 1 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация, приложенията към нея и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 910624 от 09.05.2019 г. и Обявление  № 910626 от 09.05.2019 г., както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2019/S 091-219584.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 13.06.2019 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Решение - 13.05.2019
Обявление - 13.05.2019
Документация - 13.05.2019
Техническа спецификация - 13.05.2019
Приложения към Техническа спецификация - 13.05.2019
Методика за оценка на офертите - 13.05.2019
Образци към документация - 13.05.2019
Образец-еЕЕДОП - 13.05.2019
Проект на договор - 13.05.2019
Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – 17.06.2019 г.
Протокол № 1 - 20.06.2019
Протокол № 2 - 20.06.2019
Доклад - 20.06.2019
Решение за избор на изпълнител - 20.06.2019
Обявление за възложена поръчка – 11.07.2019
Договор - 11.07.2019
Приложения към договор - 11.07.2019
Обявление за приключване на договор - 25.10.2019


09 април 2019 г.
На основание чл.191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки отправяме покана до SWORD S. A.,   с цел определяне на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки „ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България".
Покана—09.04.2019
Покана- EN—09.04.2019
Приложение № 1 – Техническо предложение-образец—09.04.2019
Приложение № 1 - EN – Техническо предложение-образец—09.04.2019
Приложение № 2 – Ценово предложение-образец—09.04.2019
Приложение № 2 - EN – Ценово предложение-образец—09.04.2019
Приложение № 3 – Декларация по чл. 192, ал.3 за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП–образец—09.04.2019
Приложение № 3 - EN – Декларация по чл. 192, ал.3 за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП–образец—09.04.2019
Приложение № 4 – Декларация по чл. 192, ал.3 за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от ЗОП от ЗОП –образец—09.04.2019
Приложение № 4 - EN – Декларация по чл. 192, ал.3 за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от ЗОП от ЗОП –образец—09.04.2019
Приложение № 5 – Проект на договор- двуезичен —09.04.2019
Протокол - 16.04.2019


01 Април 2019 г.
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно Ведомство на Република“.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 904035 от 27.03.2019 г. и Обявление  № 904036 от 27.03.2019 г., както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2019/S 064-149138.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 02.05.2019 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Решение - 01.04.2019
Обявление - 01.04.2019
Документация - 01.04.2019
Техническа спецификация - 01.04.2019
Методика за оценка на офертите - 01.04.2019
Образци към документация - 01.04.2019
Образец-еЕЕДОП - 01.04.2019
Проект на договор - 01.04.2019
Съобщение за промяна на дата за отваряне на заявления за участие – чл. 53 ППЗОП -25.04.2019
Протокол № 1 - 07.05.2019
Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – 20.05.2019 г.


25 Март 2019 г.
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на анализи и проучвания за нуждите на Патентно ведомство“ с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1:
„Изготвяне на анализ относно добрите практики в други патентни ведомства в Европа”;
Обособена позиция № 2: „Изготвяне на преглед и анализ на европейското законодателство и правоприлагане в областта на закрилата на индустриалната собственост “;
Обособена позиция № 3:  „Изготвяне на проучвания за степен на удовлетвореност на клиентите по различни показатели“;
Обособена позиция № 4: „Проучване на отношението на потребителите към стоки и продукти, обозначени с търговски марки или географски означения“
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение №  902736 от 22.03.2019 г. и Обявление  №   902738 от 22.03.2019 г., както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2019/S 060-139484
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 30.04.2019 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

Обявление за възложена поръчка по Обособени позиции № № 1, 2, 3 и 4 - 22.07.2019 г.
Договор по Обособена позиция № 1 - 22.07.2019 г.
Приложения към Договор по Обособена позиция № 1 - 22.07.2019 г.
Допълнително споразумение по Обособена позиция № 1 – 22.07.2019 г.
Договор – Обособена позиция № 2 - 22.07.2019 г.
Приложения към договор по Обособена позиция № 2 - 22.07.2019 г.
Допълнително споразумение по Обособена позиция № 2 – 22.07.2019 г.
Договор – Обособена позиция № 3 - 22.07.2019 г.
Приложения към договор по Обособена позиция № 3 - 22.07.2019 г.
Допълнително споразумение по Обособена позиция № 3 – 22.07.2019 г.
Договор – Обособена позиция № 4 - 22.07.2019 г.
Приложения към договор по Обособена позиция № 4 - 22.07.2019 г.
Допълнително споразумение по Обособена позиция № 4 – 22.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор Обособена позиция № 1 - 21.01.2020
Обявление за приключване на договор Обособена позиция № 2 - 21.01.2020
Обявление за приключване на договор Обособена позиция № 3 - 08.07.2020
Обявление за приключване на договор Обособена позиция № 4 - 08.07.2020
 
27 февруари 2019г.
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез публично състезание, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за обществена поръчка, чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с раздел ІІ „Публично състезание”, част пета „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и документацията.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2019-0001 от 27.02.2019 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16:00 ч. на 20.03.2019 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация – 27.02.2019 
Техническа спецификация – 27.02.2019
Методика за оценка на офертите – 27.02.2019
Образец-еЕЕДОП – 27.02.2019
Образци към документация - 27.02.2019
Образец - Проект на договор - 27.02.2019
Решение - 27.02.2019
Обявление - 27.02.2019
Протокол № 1 – 25.03.2019
Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – 01.04.2019 г.
Протокол № 2 - 01.04.2019
Протокол № 3 – 05.04.2019г.
Приложения към договор - 23.05.2019
Допълнително споразумение – 14.07.2020
Обявление за изменение на договор за изпълнение – 14.07.2020
Обявление за приключване на договор по Обществена поръчка – 30.09.2021


31 декември 2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Дигитализиране на хартиени архиви, извличане и въвеждане на структурирани данни, адаптиране и интегриране на данни и електронни досиета в специализираните информационни системи на Патентно ведомство на Република България“
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация, приложенията към нея и съобразено с изискванията за открита процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2018-0013 от 27.12.2018 г. и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2018/S 250-577433
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16:00 ч. на 31.01.2019 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация – 31.12.2018
Техническа спецификация – 31.12.2018
Приложения към техническа спецификация – 31.12.2018
Методика за оценка на офертите – 31.12.2018
Образец-еЕЕДОП – 31.12.2018                                        
Образци към документацията - 31.12.2018
Образец - Проект на договор - 31.12.2018
Решение - 31.12.2018
Обявление - 31.12.2018
Протокол № 1 – 08.02.2019
Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – 21.02.2019 г.
Протокол № 2 - 27.02.2019
Протокол № 3 - 27.02.2019
Доклад - 27.02.2019
Решение за избор на изпълнител - 27.02.2019
Договор - 15.04.2019
Приложения към договор - 15.04.2019
Обявление за приключване на договор - 30.04.2020

28 ноември 2018
Патентно ведомство на Република България публикува обява за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България”
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и публикуваната обява.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9083597 от 28.11.2018г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 05.12.2018 г. в регистратурата на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява - 28.11.2018
Указания за участие – 28.11.2018
Техническа спецификация – 28.11.2018
Методика за оценка на офертите – 28.11.2018
Образец-еЕЕДОП – 28.11.2018
Образци към обява - 28.11.2018
Проект на договор - 28.11.2018
Протокол – 10.12.2018
Договор - 03.01.2018
Приложения към договор - 03.01.2018

30 октомври 2018

Патентно ведомство на Република България публикува обява за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на сградата на Патентно ведомство на Република България”.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и публикуваната обява.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9082567 от 30.10.2018г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 14.11.2018 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява – 30.10.2018
Указания за участие – 30.10.2018
Техническа спецификация – 30.10.2018
Методика за оценка на офертите – 30.10.2018
Образец-еЕЕДОП – 30.10.2018
Образци към обява – 30.10.2018
Образeц № 7 - КСС – 30.10.2018
Проект на договор – 30.10.2018
Отговори на въпроси – 12.11.2018
Протокол № 1 - 20.11.2018
Договор - 04.12.2018
Приложения към договор - 04.12.2018

08 октомври 2018
Патентно ведомство на Република България публикува обява за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и публикуваната обява.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9081636 от 08.10.2018г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 15.10.2018 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява - 08.10.2018
Указания за участие – 08.10.2018
Техническа спецификация – 08.10.2018
Методика за оценка на офертите – 08.10.2018
Образец-еЕЕДОП – 08.10.2018
Образци към обява - 08.10.2018
Проект на договор - 08.10.2018
Протокол № 1 - 17.10.2018
Договор - 23.10.2018
Приложения към договор - 23.10.2018

05 октомври 2018
Патентно ведомство на Република България публикува обява за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатична техника в сградата на Патентно ведомство на Република България”.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и публикуваната обява.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9081569 от 05.10.2018г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.00 ч. на 12.10.2018 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява – 05.10.2018
Указания за участие – 05.10.2018
Техническа спецификация – 05.10.2018
Методика за оценка на офертите – 05.10.2018
Образец-еЕЕДОП – 05.10.2018
Образци към обява – 05.10.2018
Проект на договор – 05.10.2018
Отговори на въпроси – 09.10.2018
Протокол № 1 – 16.10.2018
Протокол № 2 – 29.10.2018
Договор - 06.11.2018
Приложения към договор - 06.11.2018

27 Септември 2018г.

Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез  договаряне без предварително обявление, по чл. 18, ал.1, т. 8 от ЗОП и чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания (за изобретение или полезен модел) - външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и поканата. Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение №  869838.
Покана – 27.09.2018

Образци към покана – 27.09.2018

Образец-еЕЕДОП – 27.09.2018

Техническа спецификация – 27.09.2018

Решение за откриване – 27.09.2018

Протокол № 1 - 01.10.2018

Доклад - 01.10.2018

Решение за избор на изпълнител - 01.10.2018
Обявление за възложена поръчка - 02.11.2018
Договор - 02.11.2018
Приложения към договор - 02.11.2018
Обявление за приключване на договор - 19.02.2020


13 август 2018 г.
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.“
Обособена позиция № 2 -  „Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 862221 от 10.08.2018 г. и Обявление № 862227 от 10.08.2018 г., както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2018/S 155-356275.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 14.09.2018 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Решение - 13.08.2018
Обявление - 13.08.2018
Документация - 14.08.2018
Техническа спецификация за Обособена позиция № 1 - 14.08.2018
Приложения към Техническа спецификация за Обособена позиция № 1 - 14.08.2018
Техническа спецификация за Обособена позиция № 2 - 14.08.2018
Методика за оценка на офертите - 14.08.2018
Образец-еЕЕДОП - 14.08.2018
Съобщение за промяна на дата и час за отваряне на заявления за участие – чл. 53 ППЗОП -23.08.2018
Протокол № 1 – 19.09.2018
Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – 25.09.2018 г.
Протокол № 2 - 28.09.2018
Протокол № 3 - 28.09.2018
Доклад - 28.09.2018
Решение за избор на изпълнител - 28.09.2018
Обявление за възложена поръчка за ОП 1 и ОП 2 - 16.11.2018
Договор - Обособена позиция 1 - 16.11.2018
Приложения към договор- Обособена позиция 1 - 16.11.2018
Договор - Обособена позиция 2- 16.11.2018
Приложения към договор- Обособена позиция 2 - 16.11.2018
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 2 - 27.12.2019
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 1 - 26.10.2020

06 август 2018 г.
Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ с три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой автомобил с повишена проходимост за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“
Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой лек автомобил за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“
Обособена позиция № 3: „Доставка на един брой микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“,

по проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената Техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и Документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 861307 от 06.08.2018г. и Обявление № 861308 от 06.08.2018г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00ч. на 31.08.2018г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие -автомобили - 06.08.2018
Образец-еЕЕДОП – 06.08.2018
Решение – 06.08.2018
Обявление – 06.08.2018
Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – 07.09.2018 г.
Протокол № 1 – 10.09.2018
Протокол № 2 - 13.09.2018
Протокол № 3 - 13.09.2018
Решение за избор на изпълнител - 13.09.2018
Обявление за възложена поръчка – ОП 1, ОП 2 и ОП 3 - 12.11.2018
Договор – Обособена позиция № 1 - 12.11.2018
Приложения към договор по Обособена позиция № 1 - 12.11.2018
Договор – Обособена позиция № 2 - 12.11.2018
Приложения към договор по Обособена позиция № 2 - 12.11.2018
Договор – Обособена позиция № 3 - 12.11.2018
Приложения към договор по Обособена позиция № 3 - 12.11.2018
Обявление за приключване на договор - Обособена позиция 3 - 26.11.2018
Обявление за приключване на договор - Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 - 17.12.2018


25 Юли 2018г.

Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ограничени строително-монтажни работи на  помещенията на Централната патентна библиотека и помещенията за съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство” във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 16 RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 858446 и Обявление № 858448, както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2018/S 141-322397 BG
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 27.08.2018 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие - 25.07.2018
Проекти към Техническа спецификация – 25.07.2018
Образец-еЕЕДОП – 25.07.2018
Решение – 25.07.2018
Обявление – 25.07.2018
Съобщение за промяна на дата за отваряне на заявления за участие – чл. 53 ППЗОП -23.08.2018
Протокол № 1 – 10.09.2018
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”-17.09.2018
Протокол № 2 - 27.09.2018
Протокол № 3 - 27.09.2018
Доклад - 27.09.2018
Решение за избор на изпълнител - 27.09.2018
Обявление за възложена поръчка- 16.11.2018
Договор - 16.11.2018
Приложения към договор - 16.11.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 20.05.2019

03 Юли 2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания - външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 854751 и Обявление № 854755, както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2018/S 125-285722 BG
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 06.08.2018 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие - 03.07.2018
Образец-еЕЕДОП – 03.07.2018
Решение – 03.07.2018
Обявление – 03.07.2018
Протокол № 1 - 07.08.2018
Доклад - 07.08.2018
Решение за прекратяване - 07.08.2018
Информация за прекратена процедура – 23.08.2018


29 Май 2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса като потребители на услуги оказвани от Патентно ведомство“ с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“;
Обособена позиция № 2: „Създаване на образователни видеоклипове относно обектите на индустриална собственост“;
Обособена позиция № 3: „Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП
 Обособена позиция № 4: „Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“,

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 848706 и Обявление №848710 от 28.05.2018г., както и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) 2018/S 100-228870-BG
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 02.07.2018 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие - 29.05.2018
Образец-еЕЕДОП - 29.05.2018
Решение и обявление - 29.05.2018
Решение – 29.05.2018
Обявление – 29.05.2018
Отговори на въпроси
Отговори на въпроси 2
Отговори на въпроси 3
Протокол № 1 – 09.07.2018
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”-17.07.2018
Протокол № 2 - 01.08.2018
Протокол № 3 - 01.08.2018
Протокол № 4 - 01.08.2018
Протокол № 5 - 01.08.2018
Доклад - 01.08.2018
Решение за избор на изпълнител - 01.08.2018
Информация за сключен договор по Обособена позиция № 3 - 11.10.2018г.
Договор по Обособена позиция № 3 - 11.10.2018г.
Приложения към Договор по Обособена позиция № 3 - 11.10.2018г.
Обявление за възложена поръчка – ОП 1 и ОП 4 - 07.12.2018
Договор – Обособена позиция № 1 - 07.12.2018
Приложения към договор по Обособена позиция № 1 - 07.12.2018
Договор – Обособена позиция № 4 - 07.12.2018
Приложения към договор по Обособена позиция № 4 - 07.12.2018
Договор – Обособена позиция № 2 - 03.04.2019
Приложения към договор по Обособена позиция № 2 - 03.04.2019
Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 2 - 11.11.2019
Допълнително споразумение Обособена позиция № 1 – 30.10.2020
Обявление за изменение на договор за изпълнение Обособена позиция № 1 – 30.10.2020
Допълнително споразумение Обособена позиция № 3 – 30.10.2020
Обявление за изменение на договор за изпълнение Обособена позиция № 3 – 30.10.2020
Допълнително споразумение Обособена позиция № 4 – 30.10.2020
Обявление за изменение на договор за изпълнение Обособена позиция № 4 – 30.10.2020
Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 1 - 22.12.2020
Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 3 - 12.03.2021
Допълнително споразумение Обособена позиция № 4 – 17.03.2021
Обявление за изменение на договор за изпълнение Обособена позиция № 4 – 17.03.2021
Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 4 - 17.03.2021

24 април 2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез пряко договаряне на основание чл. Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет  „Обновяване на сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и физическите лица, заявители и ползватели на услугите на ПВ”,  по проект  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението следва да бъде изготвено съгласно техническата спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.“.
Информацията е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение№ 843833 от 24.04.2018г.
Решение – 24.04.2018
Покана – 24.04.2018
Образци – 24.04.2018
Образец-еЕЕДОП – 24.04.2018
Протокол № 1 – 03.05.2018
Протокол № 2 – 03.05.2018
Протокол № 3 – 03.05.2018
Решение за избор на изпълнител – 03.05.2018
Информация за сключен договор – 06.06.2018
Договор – 06.06.2018
Приложения – 06.06.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – 27.06.2018


04 април 2018г.
Процедура на пряко договаряне на основание чл. Чл. 182, ал. 1, във връзка с  79, ал. 1, т. 3, б.”в“ от ЗОП под  №840777 в АОП , с предмет: "Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България.
Решение – 04.04.2018
Протокол – 10.04.2018
Доклад – 10.04.2018
Решение – 11.04.2018
Договор – 27.04.2018
Информация за сключен договор – 28.05.2018


08 март 2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Софтуерна разработка по технологично надграждане, адаптиране и внедряване на проект “Съществени подобрения по фронт офиса“ в рамките на сътрудничеството между Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България.“.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за открита процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2018-0004 от 08.03.2018 г. и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) S49 10/03/2018 108168-2018-BG
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 17:00 ч. на 12.04.2018 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Техническа спецификация
Приложения към Техническа спецификация
Решение и обявление
Протокол № 1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за избор на изпълнител
Информация за сключен договор
Договор
Приложения към Договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 21.08.2018


06 февруари  2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно Ведомство на Република България“.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за открита процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №00738-2018-0003 от 06.02.2018г. и в Приложението на „Официален вестник на Европейския съюз“ (OB/S) S27 08/02/2018 58840-2018-BG
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 17:00ч. на 13.03.2018г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Техническа спецификация
Решение и обявление
Протокол № 1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за избор на изпълнител
Информация за сключен договор
Договор
Приложения към Договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – 27.05.2019г.

05 Февруари 2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: с предмет: „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане в четири обособени позиции”, по проект  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение №828224 и Обявление  №828225 от 05.02.2018г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00ч. на 26.02.2018г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52Б.
Документация за участие – 05.02.2018
Решение и обявление – 05.02.2018
Отговори на въпроси – 07.02.2018
Протокол № 1 – 06.03.2018
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри" – 19.03.2018
Протокол № 2 – 29.03.2018
Протокол № 3 – 29.03.2018
Решение за избор на изпълнител – 29.03.2018
Информация за сключен договор – 15.05.2018
Договор по Обособена позиция №1 – 25.05.2018
Приложения към Договор по Обособена позиция №1 – 25.05.2018
Договор по Обособена позиция №3 – 25.05.2018
Приложения към Договор по Обособена позиция №3 – 25.05.2018
Договор по Обособена позиция №4 – 25.05.2018
Приложения към Договор по Обособена позиция №4 – 25.05.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Обособена позиция №1 – 15.06.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Обособена позиция №3 – 15.06.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Обособена позиция №4 – 15.06.2018

11 януари 2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: с предмет: „Избор на експерти, членове на екип за управление на проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. разделена в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Експерт Отчетност на дейностите по проекта“; Обособена позиция № 2 „Експерт  „Финансова отчетност на дейностите по проекта““ по проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 823918 от 11.01.2018г. и   Обявление  №  823924 от 11.01.2018г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 01.02.2018г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Решение и обявление
Отговори на въпроси
Протокол №1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Протокол №2
Протокол №3
Решение за избор на изпълнител
Информация за сключен договор
Договор по Обособена позиция №1
Приложения към Договор по Обособена позиция №1
Договор по Обособена позиция №2
Приложения към Договор по Обособена позиция №2
Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 1 - 22.12.2020
Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 2 - 22.12.2020


09 декември 2017г.
Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: с предмет: „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане в четири обособени позиции”, по проект  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение№  819002 и   Обявление  №  819003 от 09.12.2017г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 03.01.2018г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Решение и обявление 
Протокол №1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Решение за прекратяване на Обособена позиция №4
Информация за прекратена процедура – Обособена позиция №4
Протокол №2

Протокол №3
Решение за прекратяване на Обособени позиции №1, 2 и 3
Информация за прекратена процедура – Обособени позиции № 1,2 и 3

23 август 2017г.

Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация“. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за открита процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №00738-2017-0003 от 23.08.2017г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 17:00ч. на 27.09.2017г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр.София, бул."Д-р Г. М. Димитров", №52-Б.
Документация за участие
Техническа спецификация
Приложения към техническата спецификация
Решение
Обявление
Протокол №1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Протокол №2
Протокол №3
Доклад
Решение
Информация за сключен договор
Договор
Приложения към Договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

21 юни 2017г.
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Отпечатване на специализирани бланки, формуляри, папки и изработване на кутии  по образец и други за нуждите на Патентно ведомство на Република България за срок от една година.”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9065493 от 21.06.2017г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 28.06.2017 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява
Информация за обява
Документация за участие
Отговори на въпроси
Протокол
Решение за прекратяване

21 март 2017г.
Процедура на договаряне без  предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б.”в“ от ЗОП под  № 777748 в АОП , с предмет: "Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България.
Решение
Протокол
Доклад
Решение

Информация за сключен договор
Договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


25 януари 2017г.

Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2017-0001 от 25.01.2016г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 17:00 ч. на 15.02.2017 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Решение и Обявление
Разяснение 1
Протокол №1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Доклад
Решение
Информация за сключен договор
Договор
Приложения към Договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – 27.05.2019г.

 

14 ноември 2016
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Развитие на ИТ средата в Патентно ведомство" с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Софтуерна поддръжка и развитие на информационните системи на Патентно Ведомство на Република България“;
Обособена позиция № 2: „Доработка на съществуващи и разработка на нови софтуерни модули за интеграция на Патентно ведомство на Република България с Федеративен регистър на Европейските патенти, поддържан от Европейското патентно ведомство“.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за открита процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2016-0004 от 14.11.2016г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 17:00ч. на 29.11.2016г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров", № 52-Б.
Документация за участие
Решение и обявление
Протокол № 1

Протокол № 2
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол № 3

Доклад

Решение

Информация за сключен договор
Договор по Обособена позиция №1

Приложения към Договор по Обособена позиция №1

Договор по Обособена позиция №2

Приложения към Договор по Обособена позиция №2
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Обособена позиция №2
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Обособена позиция №1

01 ноември 2016
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на  асансьорна уредба за сградата на Патентно ведомство на Република България”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9058099 от 01.11.2016г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 08.11.2016 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява
Информация за обява
Документация за участие
Протокол


03 октомври 2016г.

 Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за извършване на основен ремонт на помещения в сградата на Патентно ведомство на Република България”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.

Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №  9057080  от 03.10.2016г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.

Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 18.10.2016 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява
Информация за обява
Документация за участие
Отговори на въпроси
Отговори на въпроси 2
Протокол


07 юли 2016г.

Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Надграждане на Портала за електронни услуги на Патентно Ведомство на Република България и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи на ведомството
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за публично състезание и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 
00738-2016-0003 от
07.07.2016 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий
„оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до
17:00 ч. на 28.07.2016 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Решение и обявление
Протокол №1
Съобщение за отваряне на ценово предложение

Протокол № 2
Оценителни листове
Протокол № 3
Решение за класиране на участниците

Договор
Приложение към договора
Информация за извършени плащания
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


14 април 2016г.
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2016-0002 от 14.04.2016 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 12.05.2016 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Образци на документи
Решение и Обявление
Протокол №1
Протокол №2
Оценителни листи
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол №3

Протокол №4
Решение за прекратяване15 февруари  2016
Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП под № 713650 в АОП , с предмет: "Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България.
Покана
Решение

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет : „Надграждане на система за документооборот на Патентно ведомство на Република България – „Aкстър“ и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи“, с гаранционен срок минимум 12 месеца за нуждите на Патентно ведомство на Република България".
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Демонтаж, доставка и монтаж на климатична техника за нуждите на Патентно ведомство на Република България“.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9047869  от 19.11.2015 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 30.11.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
16 ноември 2015
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Подмяна на технологично оборудване, миграция и подобрение на изнесена ИТ инфраструктура за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България”.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2015-0003 от 16.11.2015 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 14.12.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Образци на документи
Решение и обявление
Отговори на постъпило запитване  на 01.12.2015г. по обществана поръчка, чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Подмяна на технологично оборудване, миграция и подобрение на изнесена ИТ инфраструктура за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България”
Отговори
Протокол №1
Протокол №2
Оценителни листове
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол №3
Решение за класиране на участниците
Договор
Приложение към договора
Информация за извършени плащания
Информация за освободена гаранция за добро изпълнение
Информация за приключване на договор

16 ноември 2015
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България". Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2015-0002 от 16.11.2015 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 14.12.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б
Образци на документи
Документация за участие
Решение и обявление
Протокол №1
Протокол №2
Съобщение:
Патентно ведомство на Република България съобщава, че отварянето на ценовото предложение на участника в обществена поръчка, , чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България" , с ID 00738-2015-0002 от 16.11.2015г., открита с Решение № 44/ 16.11.2015г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ на РБ), ще се извърши на 22.12.2015г., в 10:00 часа, в зала 601 на Патентно ведомство на Република България - гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Протокол №3
Решение за класиране на участниците
Договор
Приложение към договора
Информация за извършени плащания
Информация за освободена гаранция за добро изпълнение
Информация за приключване на договор

26 юни 2015
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Разширяване обхвата на публично достъпните електронни информационни услуги на Патентно ведомство на Република България /ПВ на РБ/ чрез реинженеринг и функционално-информационно надграждане на продукта BPO_Online”, който се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет”.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2015-0001 от 26.06.2015г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 24.07.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обявление и Решение
Документация за участие
Отговор на запитване
Решение за промяна
Протокол №1
Протокол №2
Оценителни листове
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол №3
Решение за класиране на участниците
Информация за освобождаване на гаранции
Договор
Приложения към Договора
Информация за извършени плащания
Информация за освободена гаранция за добро изпълнение
Информация за приключване на договор


27 май 2015
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Доставка на тонер касети и консумативи за копирни и печатни устройства за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9042204 от 27.05.2015г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 04.06.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Образци на документи
Протокол 
Договор
Информация за извършени плащания

30 март 2015
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Провеждане на обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост“ /патентно правна специализация/  на служители от Патентно ведомство“ по проект “Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите в Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А13-22-57/10.05.2014 г.  по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подпроритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".

Предложението следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под ID  № 9040301 от 30.03.2015г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „икономически най-изгодна оферта”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30ч.на 14.04.2015г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров" № 52Б.
Публична покана
Документация за участие
Образци на документи
Протокол
Протокол 2
Договор
Плащане
Информация за освобождаване на гаранции

25 февруари 2015
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”.
Предложението следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9039237 от 25.02.2015г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30ч. на 10.03.2015г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров" № 52Б.
Публична покана
Документация за участие
Приложения
Протокол 1 и Протокол 2
Договор
Информация за извършени плащания

18 декември 2014
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от две години, за нуждите на Патентно ведомство на Република България"
Доклад и решение
Информация за извършено плащане: на основание сключения Договор от 18 Декември 2014г. е извършено плащане на 19.12.2014г. в размер на 51 507,17лв. с ДДС.
Отгoвoр на Патентното ведомство 
Становище АОП
Становище_АОП 2

Протокол за изпълнен договор
Информация за върната гаранция

Информация за изпълнен договор


06 август 2014
Патентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на компютърно оборудване.” Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и да е съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0003 от 06.08.2014г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 16.09.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обявление
Решение
Документация за участие
Приложения
Отговор на запитване

Отговор на запитване 2

Съобщение: Патентно ведомство на Република България съобщава, че отварянето на ценовото предложение на участника в обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на компютърно оборудване”, с ID 00738-2014-0003, открита с Решение № 29 / 06.08.2014 г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ на РБ), ще се извърши на 27.10.2014г., в 10:00 часа, в зала 601 на Патентно ведомство на Република България - гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

18 юни 2014

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Отпечатване на специализирани бланки, формуляри, папки и изработване на кутии  по образец и други за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.” Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки
под № 9030739 от 18.06.2014г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30ч. на 27.06.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52Б.
Публична покана
Документация за участие
Приложения

13 юни 2014

Патентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT инфраструктура.” Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и да е съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Документацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0002 от 13.06.2014г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 23.07.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обявление
Решение
Документация за участие
Приложения
Отговор на запитване
Отговори на запитване 2


Съобщение:  Патентното ведомство на Република България съобщава, че отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT инфраструктура”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0002, ще се извърши на 29.09.2014г., в 10:00 часа, в зала 601 на Патентно ведомство на Република България - гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

02 април 2014

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана
, с предмет: „Доставка на тонер касети и консумативи за копирни и печатни устройства за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от една година”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9027740 от 02.04.2014г.

Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП
.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30
ч. на 10.04.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

Покана за участие
Документация за участие
Приложения
Отговор на постъпило запитване

24 февруари 2014

Патентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.”  Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и да е съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Документацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0001 от 24.02.2014г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 07.04.2014г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обявление
Решение
Документация за участие
Приложения

Отговори на постъпили запитвания по обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.”
Отговори на постъпили запитвания

Патентното ведомство на Република България съобщава, че отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0001 от 24.02.2014г., ще се извърши на 08.05.2014 г., в 10:00 часа, в зала 601 на Патентно ведомство на Република България - гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

 

 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка


15 февруари 2014
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Патентно ведомство на Република България за срок от една година”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30ч. на 24.01.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52Б
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9024739 от 15.01.2014г
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Публична покана
Документация за участие
Приложения 1-13

Отговор на постъпило запитване  по обществана поръчка с предмет: „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Патентно ведомство на Република България за срок от една година”
Разяснение № 1
 
27 ноември 2013

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана за  „Доставка, монтаж и инсталация на мрежови принтери и документни скенери по обособени позиции за нуждите на Патентно ведомство на  Република  България”.

Публичната покана е публикувана в  Регистъра на обществените поръчки под №  9022895  от 27.11.2013 г. 

Краен срок за подаване на офертите  04.12.2013 г. до 16.30 часа.

Публична покана

Документация за участие

Приложения №1-№14

19  ноември 2013

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана за  „Доставка, монтаж и инсталация на сървер, дискови масиви, мрежово оборудване, непрекъсваеми токозахранващи устройства, преносим компютър за нуждите на Патентно ведомство на  Република  България”.

Публичната покана е публикувана в  Регистъра на обществените поръчки под № 9022482 от 19.11.2013 г.

Краен срок за подаване на офертите 26.11.2013 г. до 16.30 часа.

Публична покана

Документация за участие

Приложение №1 - №15

12 септември 2013
Патентно ведомство на Република България Ви информира, че на 13.09.2013 г., от  16.00 ч., в сградата на Ведомството в гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, ет. 6, Зала 601, ще бъде отворено „ценово предложение“ – ПЛИК №3  от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на сървъри и защитна стена”, открита с Решение № 14/30.07.2013 г. на  председателя на Патентно ведомство (ПВ).

16 август 2013
Отговори на постъпили въпроси
 
Във връзка с постъпили в Патентно ведомство въпроси по обществена поръчка с предмет : "Доставка, монтаж и инсталация на сървъри и защитна стена ” 
 
     предоставяме следните отговори:

1. Въпрос: Може ли да се предложи устройство, което да предлага IPS функционалността, която се търси, интегрирана в него, а не чрез модул, както е описана?
     Отговор: В случая е важно наличието на пълноценна и интегрирана като част от пълната функционалност
на устройството функция IPS.

30 юли 2013
Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на сървъри и защитна стена ”.Решението и обявлението за обществената поръчка са качени  в Регистъра на обществените поръчки под следните № 552821 и № 552824.

Документация за участие


23 юли 2013
Патентно ведомство на Република България Ви информира, че на 24.08.2013 г., от 16.00 ч., в сградата на Ведомството в гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, ет. 6, Зала 601, ще бъде отворено „ценово предложение“ – ПЛИК №3  от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "„Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства  и  провеждане на съпътстващи обучения в Патентно ведомство на Република България” по договор № 12-32-4/23.11.2012г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, като е свързана с изпълнението на Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно- комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

01 юли 2013

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б,   уведомява  заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "„Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства  и  провеждане на съпътстващи обучения в Патентно ведомство на Република България” по договор № 12-32-4/23.11.2012г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, като е свързана с изпълнението на Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно- комуникационна среда и оперативна съвместимост”, че в Регистъра на обществените поръчки с решение  публикувано под  №548279 е извършена промяна в публикуваното обявление и в документацията за участие. 

Променена документация
Решение за промяна
Указания за подготовка на офертата и образци на документи
Проект на договор
Техническо задание, с.1-32; с.33-64 

20 юни 2013
Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "„Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства  и  провеждане на съпътстващи обучения в Патентно ведомство на Република България” по договор № 12-32-4/23.11.2012г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, като е свързана с изпълнението на Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно- комуникационна среда и оперативна съвместимост”.
Решението и обявлението за обществената поръчка са качени  в Регистъра на обществените поръчки под следните № 546707 и № 546709.

Документация за участие

01 април 2013
Патентното ведомство на Република България  информира всички заинтересовани лица, че на сайта на АОП, под номер № 533974, е качена предварителна обобщена информация относно бъдеща обществена поръчка за Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства и провеждане на съпътстващи обучения в Патентно ведомство на Република България.

04 март 2013

Патентното ведомство на Република България отправя покана ID 9012761 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за доставка  на оригинални тонери и консумативи за копирни и печатни устройства за нуждите на Патентно ведомство на Република България, съгласно техническо задание за периода март 2013 – март 2014г. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в поканата. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предлагана цена”. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение една година от датата на подписване.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.30 ч. на 12.03.2013 г. в деловодството на Патентно ведомство.Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 360                                        
                                 02 9701 410

Патентното ведомство на Република България отправя покана ID 9012764 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за  отпечатване на специализирани бланки, формуляри, папки и изработване на кутии по образец за нуждите на Патентно ведомство на Република България, съгласно техническо задание за периода март 2013 – март 2014г. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в поканата. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предлагана цена”. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение една година от датата на подписване.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.30 ч. на 13.03.2013 г. в деловодството на Патентно ведомство.Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 360
                                 02 9701 410

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account