CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Publications - OHIM technical cooperation Print

Издания 2019г.

Патентното ведомство на Република България предоставя на своите потребители актуална информация за най-новите функционалности на  инструмента TMview.
Изданието е изготвено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора за 2019г.  и може да бъде разгледано ТУК

Съдебна практика за марки и дизайни
Брой 1 запознава читателите с конкретни казуси от практиката на Съда на ЕС и българската съдебна система относно  основанията за заличаване регистрацията на промишлени дизайни, поради липсата  на новост и/или оригиналност или наличието на по-ранно право върху марка. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайниВ Брой 2 са разгледани съдебни казуси, свързани със заличаване на част или на всички дизайни, включени в множествена заявка, както и такива, засягащи отличителността при прилагането на относителните основания за отказ  на регистрация на марка.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни –
В Брой 3 са представени съдебни казуси с предмет  недобросъвестността като основание за заличаване на регистрацията на марка и заличаването на регистрацията на марка, когато тя  регистрирана на името на агент или представител на действителния притежател.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни
– В Брой 4 са представени съдебни казуси, които разглеждат спорове, свързани с  отличителност и доказване на придобита отличителност на марки, както  и марки, указващи географски произход, и марки, съдържащи географско означение.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

"Информационно издание за марки и дизайни"
-  в изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) за 2019 г. Патентното ведомство на Република България (ПВ) съставя и публикува преглед за участието си във форуми,  събития, работни и ръководни срещи, организирани СЕСИС.  Читателите ще  научат и за актуалните събития на Академията на СЕСИС и Европейската Обсерватория по нарушенията на права върху интелектуалната собственост. От изданието широката общественост ще се информира за новостите в областта на марката на ЕС и регистрирания дизайн на Общността, за промени в  практиките, свързани марките и промишлените дизайни, както и за развоя на проектите, разработвани в сътрудничество със СЕСИС.

Преглед на брой 1 за 2019 г.
Преглед на брой 2 за 2019 г.

Как да използваме TMClass
Реформа в марките: Национална практика
Как да регистрирате промишлен дизайн в България
Как да регистрирате марката си в България
Oсновни познания за марката и дизайна като обекти на индустриалната собственост

Издания 2018 г.

В рамките на Европейската мрежа за марки и дизайни, която обединява Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) с националните и регионалните ведомства, сдруженията на потребителите и други организации за индустриална собственост, и най-вече взаимните им усилия за изграждане на функционираща и хармонизирана система за марки и дизайни в Европа, се разработват и реализират множество проекти в областта на индустриалната собственост, подразделени и групирани в две основни направления:
1. Фонд за сътрудничество (създаване на съвременни инструменти за съвместно ползване от участващите в него ведомства за индустриална собственост) и
2. Програма за сближаване на практики между службите за индустриална собственост (установяване на правна сигурност, предвидимост, яснота, качество, улеснения и практическа приложимост за ползвателите на системите за правна закрила на марки и дизайни в Европейския съюз).
Програмата за сближаване на практики (Convergence programme) е инициирана през 2011 г. от EUIPO. Целта й е постигане на обща позиция по въпроси и практики във връзка с прилагането на разпоредбите в областта на марките и дизайните (заявяване и регистрация), по които съществуват различия. Програмата за сближаване се осъществява заедно с дейностите, обхванати от Фонда за сътрудничество за създаване на общи инструменти за индустриална собственост.
В портфолиото на Програмата за хармонизиране (сближаване) на практиките са включени седем проекта (Convergence project, CP) и едно Общо съобщение:
CP1. Хармонизиране на практиките в областта на класификацията на стоките и услугите
CP2. Сближаване на практиките относно заглавията на класовете по МКСУ
CP3. Абсолютни основания за отказ при фигуративните (комбинираните) марки, съдържащи описателни/неотличителни думи или изрази
CP4. Предмет на закрилата при черно-бели марки или марки, съдържащи нюанси на сивото
CP5. Относителни основания за отказ – вероятност за объркване (въздействие на неотличителните или слабо отличителните елементи в марките)
CP6. Сближаване на практиките при графичното представяне на дизайни
CP7. Хармонизиране на наименованията на продуктите
Общо съобщение относно представянето на новите видове марки
Проектите по Програмата за сближаване се финализират с публикуване на Обща комуникация относно постигнатото по всяко едно от тях ниво на хармонизация. Настоящите издания са съставени и публикувани  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности, с цел да се информират всички заинтересовани страни.

"Информационно издание за марки и дизайни"
- първият брой на Информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности. Изданието има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в областта на марките и дизайните на ЕС, както и  практиките, свързани марките и промишлените дизайни. Представят се проектите реализирани във връзка със сътрудничествтото със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България.  

Флаерът "Новости в TMview и DSview" е публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности и има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в търсещите инструменти TMview и DSview на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

"Информационно издание за марки и дизайни" - вторият брой на Информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности. Изданието има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в областта на марките и дизайните на ЕС, сближаване на практиките, свързани марките и промишлените дизайни, разработването на нови проекти и внедряването на различни системи и услуги. Представят се проектите реализирани във връзка със сътрудничествтото със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България.


Издания 2017 г.

"Информационно издание за марки и дизайни"
- вторият брой на информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни,  EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Брошура "Първи знания за интелектуалната собственост" е съставена и публикувана  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да запознае учениците с три обекта на индустриалната собственост - търговската марка, промишления дизайн и изобретението.

Флаерът "Промени в регламента на марката за ЕС" е публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г. и има за цел да информира читателите за промените в Регламента за марката на ЕС: Нови имена, нови възможности; Адаптирани такси за заявяване; Нова ера на сътрудничество в ЕС.

"Информационно издание за марки и дизайни" - първият брой на информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни,  EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Издания 2016 г.

Второто издание на информационния бюлетин „MA&DE in EUROPE Марки и дизайни в ЕС“ е съставено и публикувано  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни,  EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Флаерът, посветен на Хармонизираната база данни е публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г. и има за цел да популяризира базата данни, съдържаща повече от 1 500 000 термина, с които могат да се посочват стоки и услуги за целите на регистрация на марки. Информацията, съдържаща се в него е в помощ на всеки, който желае бързо, лесно и правилно да подаде заявка за регистрация на марка.

Информационният бюлетин MA&DE in EUROPE Марки и дизайни в ЕС“ е съставен и публикуван  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития, свързани с EUIPO, тенденциите в  практиката по марки и дизайни на EUIPO и Съда на ЕС, развитието на проектите за сътрудничество между   EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Сборникът "Какво трябва да знаем за интелектуалната собственост"  е създаден за студенти   в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост за 2016 г. , с цел да даде най-обща представа за това какво е интелектуална собственост, как функционира системата за правната й закрила, кои са институциите, отговорни за нейното поддържане и развитие, и какво е вредата от разпространението на фалшиви и пиратски стоки. 

Издания 2015 г.

Брошурата Как да защитим правата си върху търговска марка е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и представлява кратко упътване, насочено към правопритежателите за съществуващите способи за защита при нарушаване на правото върху марка.
  
Брошурата 
„Фалшивите продукти – защо не трябва да ги купуваме и как да ги разпознаваме” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и съдържа разяснения относно вредните последици от закупуването на фалшиви стоки и  практически съвети за разпознаването им от потребителите.

Брошурата 
„Електронни услуги за марки и дизайни”  е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и представлява кратко представяне на електронните услуги, предлагани на интернет страницата на  Патентното ведомство, чиято цел е да убеди потребителите в предимствата от използването им.


Издания 2014 г.

Брошурата "Общ инструмент за сходство на стоки и услуги" е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко описание и указание за работа с многоезичния електронен инструмент, подпомагащ преценката за сходство между стоки и/или услуги.  

Брошурата „еFiling Designs – Електронно заявяване на промишлени дизайни” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко указание за използване на модула за електронно подаване на заявки за регистрация на дизайни по национален ред, въведен в Патентното ведомство.

Брошурата „Инструмент за електронно обучение за малки и средни предприятия” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко представяне на електронния многоезичен  инструмент, предназначен да запознае с интелектуалната собственост лица, които не са специалисти в нея.

Издания 2013 г.

Брошурата Eвропейска мрежа за марки и дизайни – EuropeanTMDN” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко описание на многоезичния интернет-портал за достъп до електронни инструменти и информация относно марките и дизайните в рамките на Европейския съюз.

Брошурата „Инструмент за търсене на дизайни - DesignView” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко описание на многоезичния електронен инструмент  за безплатно търсене на заявени и регистрирани дизайни в базите данни на OHIM и участващите в проекта ведомства от  Европейския съюз.

Брошурата „еFilingTM – Електронно заявяване на марки” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко указание за използване на електронния инструмент, въведен в Патентното ведомство за електронно подаване на заявки за регистрация на марки по национален ред.

Брошурата
„Таксономията – помощник при класирането на стоки и услуги” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко представяне на електронния многоезичен  инструмент, който улеснява заявителите на марки при класирането на стоките и услугите както в България, така и в рамките на Европейския съюз.

Издания 2012 г.

Сборник статии и анализи „Търговски марки и промишлени дизайни на Европейския съюз“

Сборникът е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2012 г. и включва пет статии и анализи, обхващащи следните теми:
1. Абсолютни основания за отказ на регистрация по чл. 7/1/f от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз;
2. Марки, географски термини и регистрирани географски означения– практика на Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) и Съда на Европейския съюз;
3. Изчерпване на права върху търговски марки и паралелен внос в практиката на Съда на Европейския съюз;
4. Отказ от права (дисклайм) върху елементи на дизайнa;
5. Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), Марката и Дизайна на Европейския съюз, представени с цифри.

Издания 2011 г.

Практически наръчник, включващ статии, изследвания и анализи на прилагането на законодателството в областта на марката и дизайна на Европейския съюз

Практическият наръчник е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и включва четири статии, обхващащи следните теми:
 • „Търговски марки – тактически препоръки за закрила на територията на Европейския Съюз”;
 • „Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги”;
 • „Практика при регистрация на марки на Европейския съюз, предназначени за фармацевтични продукти”;
 • „Практика на OHIM в областта на дизайна”.
Практически наръчник за подаване на опозиции срещу регистрацията на марки на Европейския съюз пред Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM)

Практическият наръчник е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и включва четири статии, обхващащи следните теми:
 • “Процедура по опозиция пред Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз  (OHIM)”;
 • “Сходство на марки”;
 • “Подаване на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз от името на агента или представителя, без съгласието на действителния притежател на марката - чл. 8 (3) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейски съюз”;
 • Права по чл. 8(4) от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз;
 • “Търговски марки, ползващи се с известност – член 8 (5) на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз”.
Брошура „TMview – инструмент за търсене на марки”

Брошурата „TMview – инструмент за търсена на марки” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и представлява кратко описание на многоезичния интернет-портал за безплатно търсене на марки.
 

Брошура „Euroclass – единен инструмент за търсене на стоки и услуги”

Брошурата „Euroclass – единен инструмент за търсене на стоки и услуги” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и представлява кратко описание на проекта и системата „Euroclass”.

Издания 2010 г.

Теория и практиката в областта на марката и дизайна на Общността - Сборник статии
Сборникът включва пет статии, обхващащи следните теми:
    Формална експертиза на марки на Общността
    Онлайн услуги на OHIM
    Преобразуване на марка на Общността в национална марка
    Претендирането на старшинство за марка на Общността по отношение на по-ранна национална марка
    Географските означения и марката на Общността
    Хармонизиране на практиките в областта на марките в светлината на изпълнение на различни проекти
 
Практиката на Съда на Европейските общности по марки и дизайни на Общността- Сборник статии
Сборникът обединява четири статии, в които се разглеждат следните теми:
    Отличителната функция на марките в практиката на Съда на Европейските общности
    Особености на правната закрила на марките с реноме (ползващи се с извествост)
    Практика на Съда на Европейските общности във връзка с обхвата на изключителното право върху
    търговска  марка и неговото ограничаване и изчерпване
    Практиката на Съда на Европейските общности във връзка с дизайна на Общността

Издания 2009 г.

Марка и Дизайн на Общността - сборник статии, изследвания и анализи


Сборникът
е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г. и включва пет статии, обхващащи следните теми:
 • Практически аспекти на формалната експертиза и на експертизата по абсолютни основания на марка на Общността;
 • Марка на Общността - процедура по опозиция;
 • Използване на марката на Общността и доказване на използването в процедура по опозиция;
 • Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и системата за закрила на марката на Общността;
 • Дизайн на Общността - основни теоретични и практически аспекти на закрилата.

Ръководство за системата на марката на Общността и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки
Ръководството е издадено в изпълнение на Договора за техническо сътрусничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г.
Автори: Мариана Цвяткова, директор "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"; Лидия Николова, старши експерт, дирекция "Марки и географски означения"; Наталия Бамбалова, главен експерт, дирекция "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"


      

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account