CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Access to information Print
30 април 2019
На 19 април 2019г. , Фондация Програма Достъп до Информация, представи резултатите от проучването на ПДИ на интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност и Картата на финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета на общините, както и отговорите на институциите на подадените по електронен път заявления. Πpoyчвaнeтo, проведено от 22 февруари до 12 април, e базирано на прегледа и оценките на интернет страниците на 564 структури на изпълнителната власт, публично правни cyбeĸти и независими органи на власт. Прегледани и оценени са интернет страниците на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Нивото на прозрачност през 2019г. е оценено с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, по 133 индикатора за общините и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.  За първа година Програма достъп до информация е изпратила предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка, а постъпилите коментари са отразени в проучването, уточняват от ПДИ. Проучването обхваща общо 564 административни структури на изпълнителната власт в цялата страна.

10 януари 2020
Годишен отчет за постъпилите в Патентно ведомство на Република България заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2019 г.
04 януари 2019
Годишен отчет за постъпилите в Патентно ведомство на Република България заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2018 г.
30 януари 2018
03 февруари 2016
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2015 г.
03 февруари 2015
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2014 г.

8 април 2014
На 2 април, програма Достъп до Информация, представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.
Проучването се провежда от 2006 г., като тази година в категория „Държавни институции, създадени със закон“ Патентно ведомство на Република България е с най-висок рейтинг и заема първото място с 45.3 точки. Целта на проучването е да се оцени как органите на държавна власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Проучването обхваща общо 535 административни структури на изпълнителната власт в цялата страна.
 
19 март 2014

Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2013 г.

05 юни 2013
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2012 г.

Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва по реда на Закона за достъп до обществената информация и Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Патентно ведомство на Република България (в процес на актуализация), утвърдени със Заповед №479А/06.12.2016г. на председателя на Патентно ведомство.

Заповед № 54/13.02.2017г. на председателя на Патентно ведомство на Република България за определяне на лице, компетентно да взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по утвърден образец - Заявление за достъп до обществена информация, в Регистратурата на Патентно ведомство, от понеделник до петък от 9:00 ч. до 16.00 ч., по пощата или по електронен път на адрес: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се извършва съгласно разпоредбите определени в глава IV на ЗДОИ

Заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Патентно ведомство на Република България за сферата на дейност на Патентно ведомство на Република България – 10.01.2020
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Патентно ведомство на Република България за сферата на дейност на Патентно ведомство на Република България – 04.01.2019
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Патентно ведомство на Република България за сферата на дейност на Патентно ведомство на Република България – 20.01.2018

За контакти:

Ирина Николова
дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество"
Главен експерт
тел: +359 2 9701 468
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Работно време
понеделник - петък
8.30 - 17.00 ч.

Устни заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в Регистратурата на Патентно ведомство на Република България, на тел: +359 2 9701 321, за което се съставя констативен протокол.

Достъп до регистрите и досиетата на обектите на индустриална собственост се предоставя по реда на Инструкцията за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост.

Формуляри за достъп
Достъп до регистър
Достъп до досие
Устно заявление за достъп до обществена информация
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account