CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Marks - classifications Print

Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки
(Ницска класификация)

11-та редакция, в сила от 1 януари 2020 г.
                                    


Заглавия на класовете

Списък на класовете с обяснителни бележки

Азбучен указател на стоките

Азбучен указател на услугите


Списък на стоките по класове

Клас 01    Клас 06   Клас 11     Клас 16       Клас 21     Клас 26      Клас 31
Клас 02    Клас 07   Клас 12     Клас 17       Клас 22     Клас 27      Клас 32
Клас 03    Клас 08   Клас 13     Клас 18       Клас 23     Клас 28      Клас 33
Клас 04    Клас 09   Клас 14     Клас 19       Клас 24     Клас 29      Клас 34
Клас 05    Клас 10   Клас 15     Клас 20       Клас 25     Клас 30
     

Списък на услугите по класове
Клас 35 - Клас 45
/ Файловете са в PDF формат /

TMclass - обща търсеща система в областта на класификацията за марките, която представлява полезна допълнителна услуга в помощ на клиентите при класиране на стоките и услугите. Максимално пълна база данни, която съдържа списък на стоките и услугите на националните езици на ведомствата, участващи в проекта.
Всяко запитване, отправено към базата данни, получава отговор, без да е необходимо потребителите да познават точната терминология според одобрения превод на класификацията.Международна класификация на образните елементи на марките
(Виенска класификация)
8-мо издание, в сила от 1 януари 2018 г.
02 Януари 2020

От 1 януари 2020 г. влезе в сила нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2020 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от новата версия на 11-та редакция от 2020 г.


02 Януари 2019

От 1 януари 2019 г. влезе в сила нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2019 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от новата версия на 11-та редакция от 2019 г.

29 декември 2017

От 1 януари 2018 ще влезе в сила осмо издание на Международната класификация на образните елементи на марките и нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2018 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от  новата версия на 11-та редакция от 2018 г.


27 декември 2016

От 1 януари 2017 ще влезе в сила 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките. Тя включва редица промени в списъка на стоките и услугите, в обяснителните бележки и в заглавията на класовете. С новата редакция се въвеждат 299 нови термини, 19 се прекласират, а 25 отпадат от списъка.
Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от 11-та редакция от 2017 г.


26 септември 2016

Предвид влизането в сила на Регламент на ЕС 2015/2424 на ЕП и на Съвета за изменение на  Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Общността Патентното ведомство и ведомствата на другите държави членки на ЕС  публикуват нова версия на Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator (Общо съобщение).
Актуализираната версия на съобщението отразява промените в тълкуването на обхвата на закрила на марките на ЕС от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в съответствие с новите чл. 28 (5) и 28 (8) от Регламент (ЕО) 207/2009  и предвид изтичането на 24.09.2016 г. на срока, в който притежателите на  марки на ЕС можеха да посочат ясно, точно и еднозначно стоките и услугите, за които се търси закрила с регистрацията на марката и които не са обхванати от буквалния смисъл на означенията на заглавията на класовете.


04 януари 2016

Уважаеми потребители,
От 1 януари 2016 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, включваща редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Поради отпадане на някои от  общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от заглавията на  класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20,  Патентното Ведомство  публикува актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете.


22 декември 2015

Уважаеми потребители,
Уведомяваме ви, че от 1 януари 2016 г. ще влезе в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, която включва редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Най-съществената промяна в тази версия,  е че общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20, отпадат от техните заглавия.
В тази връзка на 04 януари 2016 г. Патентното Ведомство ще публикува и актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете,  в което 11-те общи термини, определени за неприемливи за целите на класиране са редуцирани до 5.
Новата версия на Ницската класификация ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2016 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Силно препоръчително е, за  спестяване на процедурно време по отстраняване на формалните недостатъци, допуснати при посочване на стоките и услугите и хедингите на класовете, заявителите да използват новата версия на Ницската класификация на стоките и услугите в сила от 1 януари 2016.


09 януари 2015

Уважаеми потребители,
От 01 януари 2015 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите  за целите на регистрацията на марките. Новата версия включва промени  както в списъка на стоките и услугите,  така и в обяснителните бележки. Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2015 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
                  ==========================================================


07 януари 2013

Предстояща промяна на практиката на Патентното ведомство относно посочване в заявка за регистрация на марка на термините от заглавието на класа от Международната класификация за стоките и услугите и тълкуване обхвата на закрила на регистрация, включваща в списъка на стоките и услугите термините от заглавието на клас


7 май 2013 г.

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“
Предстояща промяна на практиката на Патентното ведомство относно посочване в заявка за регистрация на марка на термините от заглавието на класа от Международната класификация за стоките и услугите и тълкуване обхвата на закрила на регистрация, включваща в списъка на стоките и услугите термините от заглавието на клас


7 май 2013 г.

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“

След публикацията на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС обсъдиха тълкуването на обхвата на закрила на заглавията на класовете от Ницската  класификация на множество срещи. В резултат на обсъжданията OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“.
Това съобщение има за цел да предостави информация относно тълкуването, което прави всяко едно от ведомствата на ЕС, на обхвата на закрила на националните марки и на марките на Общността, съдържащи общите термини от заглавията на един или повече класове, заявени преди и след решението. Подробна информация за това се съдържа в шестте приложения на Общото съобщение. 


20 ноември 2013 г.

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно общите термини от заглавията на класовете от Ницската класификация

В светлината на решение по дело С-307/10 IP Translator"  относно тълкуването на   Директива 2008/95   във връзка с използването  на общите  термини от заглавията на класовете на Ницската класификация  на стоките и услугите,   OHIM  и националните ведомства извършиха преглед на всички общи термини от заглавията на класовете за определяне на тяхната яснота и точност. В резултат на този този преглед, OHIM  и националните ведомства  ведомства публикуват  на своите интернет страници Общо съобщение_2, в което  от всички термини в заглавията на класовете, 11  термина са определени като неясни и неточни и няма да бъдат приемани  в заявки  за регистрация на марки без допълнително уточняване. В съобщението са посочени основанията, поради което  тези термини са приети за неприемливи, за неясни и неточни, за да определят обхвата на закрила на заявената марка. Практическото приложение на настоящето съобщение ще се осъществи в срок от 3 месеца от дата на публикуване на настоящето общо съобщение, като в изключителни случаи този срок може да бъде удължен с още 3 месеца. Постигнато бе и съгласие, че промяна в списъка на стоките и услугите на регистрираните марки, съдържащи посочените 11 неясни и неточни термина, преди прилагане на посочената практика, няма да бъде извършвана. Едновременно с настоящата публикация  е извършена публикация  и на актулната версия на Общото съобщение 1, която отразява промяна в практиката на OHIM и информация относно практиката на Хърватия.

20 февруари 2014 г.

От днес, 20.02.2014 г., Патентното ведомство на Република България ще започне прилагането на новата практика съгласно Общото съобщение от 20.11.2013 г., в което е посочено, че 11 термина от заглавията (хедингите) на класовете на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) са определени за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на марката. Тази практика няма да засяга заявки, подадени преди 20.02.2014 г.

Заявителите трябва да имат предвид, че ако в заявката си посочат някои от тези 11 термина, при извършване на формална експертиза, те ще получат указание за допълнителното уточняване и прецизиране, съгласно списъка на стоките и услугите от хармонизираната база – ТМ Class http://oami.europa.eu/ec2 Това няма да се отнася до случаите, в които заявителят е посочил заглавието на класа и е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък от съответния клас.

Във връзка с новата практика, когато заявителят е декларирал желанието си  да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък, заглавията на класовете няма да фигурират в списъка на стоките и/или услугите, за които марката ще получи закрила (каквато е досегашната практика). Патентното ведомство ще включва служебно в заявката само стоките и/или услугите от азбучния списък на съответния клас.

В тази връзка уведомяваме заявителите, че  Патентното ведомство  публикува трета Обща комуникация за единната нова практика относно приемливостта на класификационните термини. Публикуваният документ съдържа указания, които ще бъдат в помощ при определяне на термини за достатъчно ясни и точни с цел еднозначно определяне обхвата на закрила на марката.

Едновременно с третата Обща комуникация публикуваме и актуализираните версии на Общото съобщение относно въвеждането на IP Translator, в което е отразена промяната в практиката на Финландия, както и на Общо съобщение за единната практика относно общите термини от заглавията на класовете, в което са посочени и датите, от които ведомствата на държавите членки и OHIM ще прилагат новата практика по отношение на приемливостта на общите термини от заглавията на класовете
.


 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account