CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Announcements Print

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за обучение и изпит на представители по индустриална собственост.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в сградата на Патентно ведомство, адрес бул. „д-р Г.М. Димитров” № 52Б, на 27.03.2020г. (петък) от 9:00 ч. След този час кандидати не се допускат в залата.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в сградата на Патентно ведомство, адрес бул. „д-р Г.М. Димитров” № 52Б, на 30.03.2020г. (понеделник) от 9:00 ч. След този час кандидати не се допускат в залата.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат
заявление по образец.

В заявлението трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на заявленията е 15 дни преди датата на изпита.

Списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата и на таблото в регистратурата на Патентно ведомство не по-късно от 10 дни преди датата на изпита.

За допълнителна информация:

Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


 

5 Февруари 2020

От 15 февруари 2020 г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на обучението е придобиване или актуализиране на знания на кандидатите за представители по индустриална собственост. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни.

Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, в съботно-неделно време, съгласно приложената програма.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в което трябва да посочат модула, който ще посещават.

За допълнителна информация:

Златина Славчева

тел.: +359 2 9701 319

e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
3 септември 2018

Уважаеми потребители,
Във връзка с ограничения брой пощенски кутии в регистратурата на Патентното ведомство, както и невъзможността на ведомството да осигури кутии за всички желаещи, и с оглед недопускане поставянето на представителите по индустриална собственост в неравностойно положение при упражняването на правата им, на основание Заповед №434 от 03.09.2018 г. на Председателя на Патентното ведомство, считано от 10-ти септември 2018г. се преустановява ползването на пощенски кутии в регистратурата на ведомството. 
Считано от 03.09.2018 г. кореспонденцията, която се намира в пощенските кутии незабавно се изпраща на адресатите на посочения от тях адрес за кореспонденция, а в случай че няма такъв, на адреса посочен в Регистъра на представителите по индустриална собственост, респ. търговския регистър.

13 април 2018

I. Списък на кандидатите, които са преминали успешно устния изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, можете да откриете в Протокол № 3/13.04.2018 г.

II. Списък на кандидатите, които са преминали успешно устния изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, можете да откриете в Протокол № 4/13.04.2018 г.


29 март 2018


I. Устният изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 13.04.2018 от 10:00ч. в зала 315 на Патентно ведомство.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно чл.19, ал.1 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост:
1. Камен Сашов Гогов
2. Цветелина Асенова Читакова
3. Ангелина Станимирова Илиева
4. Тодор Иванов Комилев
5. Алис Арменак Андонян
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.
 
II. Устният изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе на 13.04.2018 от 10:00ч. в зала 315 на Патентно ведомство.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно чл.19, ал.1 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост:
1. Юлиана Павлова Златанова
2. Мирослава Николова Тоцева
3. Александра Петрова Ласина
4. Лилия Емилова Хаджийска
5. Владислав Здравков Николов
6. Десислава Василева Неделчева
7. Камен Сашов Гогов
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.
За повече информация можете да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 02/ 9701 319.


12 март 2018

Резултати от проведения на 23.02.2018 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели.

Съгласно чл.7 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:
1.    Камен Сашов Гогов
2.    Цветелина Асенова Читакова
3.    Ангелина Станимирова Илиева
4.    Тодор Иванов Комилев
Съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост /ВПОИПИС/, едновременно със списъците на издържалите писменият изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 302, Централна патентна библиотека.
Съгласно чл. 18, ал.1  от ВПОИПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писменият изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 13 март 2018 г. до 23 март 2018 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева на тел.: 029701 319, e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Отговори на казусите включени в първи вариант


Резултати от проведения на 26.02.2018 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.

Съгласно чл.7 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:
1.    Юлиана Павлова Златанова
2.    Мирослава Николова Тоцева
3.    Александра Петрова Ласина
4.    Лилия Емилова Хаджийска
5.    Владислав Здравков Николов
6.    Десислава Василева Неделчева
7.    Камен Сашов Гогов
Съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост /ВПОИПИС/, едновременно със списъците на издържалите писменият изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 302, Централна патентна библиотека.
Съгласно чл. 18, ал.1  от ВПОИПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писменият изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 13 март 2018 г. до 23 март 2018 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева на тел.: 029701 319, e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Отговори на казусите, включени във втори вариант


13 февруари 2018

Списъци на кандидатите за представители по индустриална собственост, допуснати до писмен изпит

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно Решение от 13.02.2018 на председателя на Патентното ведомство, допуснати до писмен изпит, който ще се проведе на 23.02.2018 г.
1.      Дамяна Цветанова Стойчевска
2.      Теодора Руменова Попова
3.      Николай Тодоров Стоянов
4.      Максим Димитров Христов
5.      Десислава Василева Неделчева
6.      Ангелина Станимирова Илиева
7.      Камелия Кирилова Аничина - Заркова
8.      Тодор Иванов Комилев
9.      Живко Радославов Радев
10.    Зорница Мирославова Димитрова
11.    Цветелина Асенова Читакова
12.    Ивайло Маринов Маринов
13.    Камен Сашов Гогов
14.    Иван Маринов Маринов
15.    Ангел Павлов Марков
16.    Ивелина Красимирова Чернева

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно Решение от 13.02.2018  на председателя на Патентното ведомство, допуснати до писмен изпит, който ще се проведе на 26.02.2018 г.
1.      Дамяна Цветанова Стойчевска
2.      Атанас Спилков Хубенов
3.      Николай Тодоров Стоянов
4.      Владислав Здравков Николов
5.      Запрянка Спасова Маринова
6.      Мирослава Николова Тоцева
7.      Максим Димитров Христов
8.      Десислава Василева Неделчева
9.      Диана Руменова Попова
10.    Сениха Ахмед Рюстем
11.    Тодор Иванов Комилев
12.    Рашко Богданов Стоянов
13.    Зорница Мирославова Димитрова
14.    Камелия Георгиева Каменова
15.    Ивайло Маринов Маринов
16.    Илияна Христова Тепавичарова
17.    Клеоника Колева Арабаджиева
18.    Яна Николова Георгиева
19.    Кристина Иванова Димитрова
20.    Камен Сашов Гогов
21.    Ангел Павлов Марков
22.    Миглена Аврамова Молхова-Владова
23.    Йордан Ивайлов Танков
24.    Патриция Александрова Черкезова
25.    Минко Петров Тодоров
26.    Ивелина Красимирова Чернева
27.    Киро Владев Киров
28.    Александра Петрова Ласина
29.    Юра Чавдарова Минчева
30.    Венцислав Марков Енчев
31.    Юлиана Павлова Златанова
32.    Татяна Георгиева Тотева
33.    Фани Александрова Колева
34.    Цветелина Димитрова Димитрова
35.    Йоана Иванова Миланова
36.    Лилия Емилова Хаджийска
37.    Деница Георгиева Матева
38.    Момчил Георгиев Петров
39.    Гергана Димитрова Димитрова


26 януари 2018

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за обучение и изпит на представители по индустриална собственост.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 23.02.2018 г. (петък) от 9:00 ч.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 26.02.2018 г. (понеделник) от 9:00 ч.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат заявление по образец придружено от копие на документ за самоличност.

В заявлението трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на заявленията е 15 дни преди датата на изпита.

Списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата и на таблото в регистратурата на Патентно ведомство не по-късно от 10 дни преди датата на изпита.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


3 ноември 2017

От 13 ноември до 15 декември 2017г. Патентното ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

27 септември 2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!
Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че считано от месец октомври 2017 г. Официалния бюлетин ще се издава само в електронен формат, два пъти месечно, както следва:
- на 15-то число от съответния месец, а когато това е почивен ден, бюлетинът се издава на следващия работен ден;
- в последния работен ден на месеца.

26 септември 2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!

Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че брой № 9/2017 г. на Официалния бюлетин ще бъде публикуван на 26.09.2017 г.

8 август 2017

ПРИЕТА Е НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

В Държавен вестник бр. 64 от 08.08.2017 г. бе обнародвано Постановление на Министерски съвет №  161 от 4 август 2017 г., с което се отменя старата и се приема нова Наредба за представителите по индустриална собственост.
С обнародвания акт за първи път се урежда професията на представителите по индустриална собственост като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации и се предвижда възможност за трайно, временно или еднократно упражняване на професията в България от лица, придобили правото да упражняват професията „представител“ в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария. С това националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост се привежда в съответствие с правото на Европейския съюз, по-конкретно с чл. 49 и чл. 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар и Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации.
Новата наредба регламентира за първи път и правото на представителите по индустриална собственост да упражняват професията в съдружие, като за целта се предвижда и създаването на специален регистър на съдружията на представителите, който ще бъде публичен и ще се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство.
Постановлението на Министерски съвет влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

27 март 2017

Подбор на кандидати за предварителния изпит за европейски патентни представители

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България в изпълнение на проекта за подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител”, 
ОРГАНИЗИРАТ
подбор на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител
Проектът се осъществява в рамките на пътната карта за сътрудничество с държавите членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2015-2018г. и за утвърждаване ролята на националните институции за интелектуална собственост в развитието на националната инфраструктура от професионални представители по индустриална собственост.
В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi). С преподаватели участват Центърът за международни изследвания на интелектуалната собственост (CEIPI) и Delta Patents.
Кандидатурите за подготвителни курсове ще бъдат разглеждани от национална комисия.
Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на тяхната квалификация, опит и мотивация за полагане на изпит за европейски патентни представители.
Одобрените от Комисията кандидати ще бъдат допуснати до следващия етап от подбора, който ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите   членки. С всеки от допуснатите кандидати е възможно да бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комисията по професионално образование на epi.
Документите за участие в стартиращия през 2017г. проект за подготовка на кандидатите за предварителния изпит EQE2018, се подават в Патентното ведомство на Република България до 12 май 2017г., понеделник.
Документите следва да бъдат изпратени по електронна поща или факс на:
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Факс: 02-873 52 58
за Проект CSP-EQE.

Внимание! Необходимо условие за приемането на кандидатурите е кандидатите да са предварително успешно регистрирани чрез портала на EQE за полагане през 2018г. на предварителния изпит. Сроковете за регистрация за този изпит са 3 април – 2 юни 2017г.
Пълна информация относно регистрацията е публикувана на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ.
Повече информация за проекта можете да намерите в поканата за участие, както и на уеб страницата на Европейската патентна академия  и тази на epi.
Форма за кандидатстване вижте ТУК.

ЕПО и epi проучват потребностите от обучение на патентните професионалисти
Европейската патентна организация /ЕПО/ и Институтът на професионалните представители пред ЕПО - epi публикуваха анкета за проучване потребностите от обучение на европейските патентни предсатвители. Анкетата е анонимна. Крейният срок за изпращането й е 27 март т.г.
Повече за проучването и самата анкета, на която можете да отговорите, ще намерите ТУК.

1 март 2017
I. Устният изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 21.03.2017 от 10:00 ч. в зала 315 на Патентно ведомство
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно чл.20, ал.1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:
1. Надежда Владимирова Табакова - Асенова
2. Иван Огнянов Маринов
3. Валя Стефанова Бабалева
4. Силвия Христова Тодорова
5. Зоран Ангелов Христов
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.
 
II. Устният изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе на 21.03.2017 от 10:00 ч. в зала 315 на Патентно ведомство
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно чл.20, ал. 1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:
1. Радина Пламенова Таушанова
2. Иван Огнянов Маринов
3. Яна Николаева Лазарова
4. Михаела Младенова Михайлова
5. Марин Николаев Маринов
6. Йоана Бориславова Стратева
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство. 
За повече информация можете да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 02/ 9701 319.


9 февруари 2017

Резултати от проведения на 27.01.2017 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Надежда Владимирова Табакова - Асенова
2. Иван Огнянов Маринов
3. Валя Стефанова Бабалева

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 302, Централна патентна библиотека.
Съгласно чл. 19, ал.1  от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 10 февруари 2017 г. до 19 февруари 2017 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева на тел.: 029701 319, e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Отговори на казусите включени във втори вариант

Резултати от проведения на 30.01.2017 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Радина Пламенова Таушанова
2. Иван Огнянов Маринов
3. Яна Николаева Лазарова
4. Михаела Младенова Михайлова
5. Марин Николаев Маринов

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 302, Централна патентна библиотека.
Съгласно чл. 19, ал.1  от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 10 февруари 2017 г. до 19 февруари 2017 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева на тел.: 029701 319, e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Отговори на казусите, включени в първи вариант

16.01.2017

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 27.01.2017 г., съгласно заповед № 489 от 09.12.2016 г. на председателя на Патентното ведомство.

1.    Яна Николаева Лазарова
2.    Любен Илиев Тодев
3.    Николай Тодоров Стоянов
4.    Силвия Христова Тодорова
5.    Иван Огнянов Маринов
6.    Владислава Огнянова Петрова
7.    Зоран Ангелов Христов
8.    Валя Стефанова Бабалева
9.    Иванка Петрова Тонева
10.    Цветелина Асенова Читакова
11.    Иван Маринов Маринов
12.    Надежда Владимирова Табакова – Асенова
13.    Васил Венциславов Владимиров
14.    Надя Георгиева Недялкова Попова

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 30.01.2017 г., съгласно заповед № 489 от 09.12.2016 г. на председателя на Патентното ведомство.
1.    Кристина Иванова Димитрова
2.    Ивелина Атанасова Атанасова
3.    Яна Николаева Лазарова
4.    Мартин Ангелов Бъбаров
5.    Ирена Генчева Кукенска
6.    Любен Илиев Тодев
7.    Ивайло Георгиев Бурков
8.    Николай Тодоров Стоянов
9.    Марин Николаев Маринов
10.    Радина Пламенова Таушанова
11.    Иван Огнянов Маринов
12.    Михаела Младенова Михайлова
13.    Росица Георгиева Георгиева
14.    Иван Валериев Цветков
15.    Наталия Микова Микова
16.    Станислава Иванова Вълчева
17.    Диана Руменова Попова
18.    Иванка Петрова Тонева
19.    Велислава Огнянова Арнаудова
20.    Ива Николаева Джамбазова
21.    Васил Венциславов Владимиров
22.    Инна Йорданова Димова
23.    Надя Георгиева Недялкова Попова

ВАЖНО!
Таксата за участие в изпитите за представители по индустриална собственост се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на съответния изпит.
Таксата може да бъде заплатена на касата на ведомството, бул. "Г. М. Димитров" 52Б, етаж 1, Регистратура или по банков път на сметка:IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата, входящ номер на молбата или името на кандидата допуснат до изпита.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9 701 319
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост


Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 3 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост и заповед № 489 от 09.12.2016 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 27.01.2017 г. (петък) от 9:00 ч.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 30.01.2017 г. (понеделник) от 9:00 ч.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
 - нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
 - документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.
В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.
Крайният срок за подаване на молбите е 20 дни преди датата на изпита.
Допуснатите до изпит кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.
За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2015-2018г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професият
а „европейски патентен представител” ОРГАНИЗИРАТ селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител. В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).

Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която включва представители на Патентното ведомство,  член на Комитета за професионално обучение към epi и други специалисти от областта.

Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и потребностите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.

Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите - членки. С всеки от допуснатите кандидати е възможно да бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комитета по професионално образование на epi.

Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2016г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2016, е 23 май 2016г., понеделник.

Документите изпращайте за предпочитане по е-мейл или факс на: 
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   факс: 02-870 83 25 за Проект CSP-EQE. 

Внимание! Необходимо предварително условие за участие в проекта е кандидатите да са се регистрирали успешно за полаганепрез 2017г. на предварителния изпит за EQE. Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ.
Сроковете за регистрация за този изпит са 1 април – 2 юни 2016г.

Повече информация за проекта можете да намерите в:

EQE Candidate Support Project Invitation to participate, както и на http://www.epo.org/learning-events/eqe/eqe-training/fee-subsidy.html  

Форма за кандидатстване - CSP – Application Form.

27 април 2016

От 30 май до 30 юни 2016 г., Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. 
Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат 
молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.
Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 
25 май 2016 г.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319 
факс: + 359 2 873 51 82

email
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

08 февруари 2016
Патентното ведомство организира курс за ПИС
В края на месец май 2016 г., Патентно ведомство на Р. България ще организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност ще бъде 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Допълнително ще бъде публикувана информация на сайта на Ведомството за програмата на курса, размера на таксата, чието заплащане е условие за участие, както и крайния срок за заплащането й.

За  допълнителна информация:

ОНІМ организира уебинар за новия Регламент за марките на ЕС
Академията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар - ОНІМ организира на 2 февруари 2016г. от 12.30 до 14.30 ч.(наше време) уебинар за подготовка на потребителите  за новия Регламент за марките на ЕС, който ще влезе в сила на 23 март 2016г.
Темата на уебинара е „Въпроси и отговори за новия Регламент за марките на ЕС: Промени, които влизат в сила 90 дни след публикацията му”. Целева група са представители на ведомствата по интелектуална собственост, потребителски асоциации, представители по ИС, граждани.
Потребителите се приканват да изпращат въпросите си до 27 януари. На изпратените преди събитието въпроси по време на излъчването  ще бъдат осигурени отговори от експерти на ОНІМ, като ще бъдат покрити теми като Абсолютни основания, Относителни основания, Процедури, Регистърът, Стоки и услуги, Жалби, както и съдържанието на новия Регламент само по себе си.
Припомняме, че от 23 март 2016г., 90 дни след влизането в сила на публикувания нов Регламент, ОНІМ ще стане известна като Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз.

Повече информация за уебинара, моля вижтена адрес:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/2673495

08 януари 2016
I. Устният изпит в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 22.01.2016 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на изобретенията и полезните модели съгласно чл.20, ал.1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

1. Мая Петрова Филипова – Демирева
2. Владислав Здравков Николов
3. Гергана Георгиева Шиникова
4. Петя Валериева Белчева

5. Васко Иванов Василев

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство. 

II. Устният изпит в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни  ще се проведе на 22.01.2016 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.

Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни съгласно чл.20, ал. 1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост: 

1. Виктория Николаева Чорбаджийска-Ангелова

2. Владислава Огнянова Петрова

3. Лазарина Анастасова Мутафчиева

4. Мая Петрова Филипова-Демирева

5. Йоана Бориславова Стратева

6. Валери Валериев Пенев

7. Магдалена Лъчезарова Стоянова

8. Траян Ангелов Дончев

9. Мартин Василев Захариев

10. Мария Димитрова Колева

11. Екатерина Георгиева Жилова

12. Петя Валериева Белчева

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя  на Патентното ведомство.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 02/ 9701 319 и г-жа Вероника Тодорова, тел. 02/ 9701 41011 декември 2015
Резултати от проведения на 04.12.2015 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели
Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Мая Петрова Филипова - Демирева
2. Владислав Здравков Николов
3. Гергана Георгиева Шиникова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 304, ет. 3 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1  от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите  до 21 декември 2015 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 02/9701 319, e-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Отговори на казусите включени във втори вариант


Резултати от проведения на 07.12.2015 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни. 
Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Виктория Николаева Чорбаджийска-Ангелова
2. Владислава Огнянова Петрова
3. Лазарина Анастасова Мутафчиева
4. Мая Петрова Филипова-Демирева
5. Йоана Бориславова Стратева
6. Валери Валериев Пенев
7. Магдалена Лъчезарова Стоянова
8. Траян Ангелов Дончев
9. Мартин Василев Захариев
10. Мария Димитрова Колева
11. Екатерина Георгиева Жилова
12. Петя Валериева Белчева


Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 304, ет. 3 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1  от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите до 21 декември 2015 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи, може да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 9701 319, e-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Отговори на казусите включени в първи вариант

23 ноември 2015
Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 04.12.2015 г., съгласно заповед № 482/20.10.2015.г  

Васил Венциславов Владимиров
Владислава Огнянова Петрова
Мая Петрова Филипова – Демирева
Петя Валериева Белчева
Николай Тодоров Стоянов
Гергана Георгиева Шиникова
Живко Радославов Радев
Ивета Тодорова Плачкова
Васко Иванов Василев
Владислав Здравков Николов
Марияна Володиева Янкова
Иван Маринов Маринов

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 07.12.2015 г., съгласно заповед № 482/20.10.2015 г. 

Васил Венциславов Владимиров
Владислава Огнянова Петрова
Мая Петрова Филипова – Демирева
Петя Валериева Белчева
Николай Тодоров Стоянов
Гергана Георгиева Шиникова
Виктория Николаева Чорбаджийска-Ангелова
Лазарина Анастасова Мутафчиева
Велислава Огнянова Арнаудова
Габриела Геннадиева Стоянова
Траян Ангелов Дончев
Мария Димитрова Колева
Мартин Василев Захариев
Яница Георгиева Златева
Екатерина Георгиева Жилова
Магдалена Лъчезарова Стоянова
Валери Валериев Пенев
Йоана Бориславова Стратева
Ивана Георгиева Мурджева
Надежда ДетелиноваТрильовска 

ВАЖНО!
Таксата за участие в изпитите за представители по индустриална собственост се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на съответния изпит.
Таксата може да бъде заплатена на касата на ведомството, бул. "Г. М. Димитров" 52Б, етаж 1, Регистратура или по банков път на сметка:IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата, входящ номер на молбата или името на кандидата допуснат до изпита. 

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9 701 319
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

Рая Найденова
тел.: +359 2 9 701 478
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

21 октомври 2015
Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост
 
Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 3 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост и заповед № 482 от 20.10.2015 г. на председателя на Патентното ведомство.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 04.12.2015 г. (петък) от 8:00 ч.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 07.12.2015 г. (понеделник) от 8:00 ч.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
            - нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
            - документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.

В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 20 дни преди датата на изпита.

Допуснатите до изпит кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.

За допълнителна информация:

Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Венета Пешакова 
тел.: +359 2 9701 306
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it06 октомври 2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за Курса за кандидати за представители по индустриална собственост –
Лекциите на 13 и 14 октомври 2015г., които са общи и за двата модула на обучение – „Изобретения и полезни модели“ и „Марки, географски означения и промишлени дизайни“ , ще се проведат в зала № 12627 на Електротехнически факултет на Технически университет – София. Начален час на лекциите – 9:00.
Карта  
  
27 август 2015

От 28 септември до 29 октомври 2015 г. Патентното ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.
Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 18 септември 2015 г.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
факс: + 359 2 873 51 82
email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


ЕПВ удължи срока за кандидатстване по проекта CSP Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщи, че удължава сорка за подаване на документи в националните ведомства за индустриална собственост за стартиращия през 2015г. проект CSP (Candidate Support Project) в подготовка на предварителния изпит за Европейския квалификационен изпит EQE 2016 за европейски патентни представители. Новият срок е 2 юни 2015г., петък.


12 май 2015

Новости от ЕПВ при подготовката на кандидати за европейски патентни представители

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители, които не отговарят на условията за кандидатстване по проекта CSP (Candidate Support Project),  може да осигури материали за подготовката за EQE както следва:

- Европейската патентна конвенция (ЕПК);
- ЕПК с коментари от Дирк Висер;
- Договор за патентно коопериране с кръстосани препратки от Сиз Мълдер.
На тези от посочените кандидати, които са регистрирани за предварителния изпит за EQE през 2016г., ЕПВ може да предостави свободен достъп до он лайн услугата си „EQE”, която нормално струва 350 евро.

Подкрепата ще бъде предоставяна от ЕПВ след индивидуално разглеждане на всеки случай, а заинтересованите кандидати трябва да подадат молба в националните си ведомства по индустриална собственост по е-мейл, като укажат, че молят за разширена подкрепа за EQE - кандидати

Внимание! Необходимо предварително условие за кандидатстване е успешната регистрирация за полагане през 2016г. на предварителния изпит за EQE. Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ.


4 май 2015
Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2012-2015г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител” ОРГАНИЗИРАТ селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.  

В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).

Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която включва представители на Патентното ведомство,  член на Комитета за професионално обучение към epi и други специалисти от областта.

Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и потребностите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.

Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите - членки. С всеки от допуснатите кандидати ще бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комитета по професионално образование на epi.

Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2015г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2016, е 29 май 2015г., петък.
Документите изпращайте за предпочитане по е-мейл или факс на
:
Е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Факс: 02-870 83 25 за Проект CSP-EQE.
  

Внимание! Необходимо предварително условие за участие в проекта е кандидатите да са се регистрирали успешно за полагане през 2016г. на предварителния изпит за EQE.
Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ.  

Повече информация за проекта можете да намерите в:

EQE Candidate Support Project Invitation to participate, както и на http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=273  

Форма за кандитатстване


16 април 2015
Патентното ведомство организира курс за ПИС

През м. септември 2015 г. Патентното ведомство на Р. България ще организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност ще бъде 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Допълнително ще бъде публикувана информация на сайта на ведомството за програмата на курса, размера на таксата, чието заплащане е условие за участие, както и крайния срок за заплащането й.


За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
факс: + 359 2 873 51 82
email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
05 март 2015
I. Устният изпит в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на  20.03.2015 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.
Окончателно допуснати до устен изпит са кандидатите от XХ изпитна сесия за ПИС в областта на изобретенията и полезните модели съгласно чл.20, ал.1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост, а именно:

1. Диана Драгомирова Димитрова
2. Биляна Красимирова Стефанова 

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по 
конспект съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

II. Устният изпит от XХ изпитна сесия за кандидати за представители по индустриална собственост /ПИС/ в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе от 09.00 часа на 20.03.2015 г.  в зала 601 на Патентно ведомство.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни съгласно чл.20, ал. 1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

1.  Иван Маринов Маринов
2.  Красимира Венциславова Кадиева
3.  Силвия Христова Тодорова
4.  Цветелина Асенова Читакова
5.  Диана Драгомирова Димитрова
6.  Мариана Дянкова Цвяткова
7.  Ася Георгиева Митовска
8.  Георги Димчев Кънев
9.  Гергана Любомирова Христова-Аличкова
10. Димитър Георгиев Тодоров
11. Паула Красимирова Славкова
12. Ивона Тодорова Табакова

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по
конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.
За повече информация можете да се свържете с г-жа Венета Пешакова, тел. 02/ 9701 306 и г-жа Вероника Тодорова, тел. 02/ 9701 410

09 февруари 2015
Резултати от проведения на 16.01.2015 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Диана Драгомирова Димитрова
2. Биляна Красимирова Стефанова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 612, ет. 6 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1  от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 10 февруари 2015 г. до 19 февруари 2015 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Венета Пешакова тел. 9701 306, e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Отговори на казусите включени във втори вариант

Резултати от проведения на 19.01.2015 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.


Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1.  Иван Маринов Маринов
2.  Красимира Венциславова Кадиева
3.  Силвия Христова Тодорова
4.  Цветелина Асенова Читакова
5.  Диана Драгомирова Димитрова
6.  Мариана Дянкова Цвяткова
7.  Ася Георгиева Митовска
8.  Георги Димчев Кънев
9.  Гергана Любомирова Христова-Аличкова
10. Димитър Георгиев Тодоров
11. Паула Красимирова Славкова
12. Ивона Тодорова Табакова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 612, ет. 6 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1  от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 10 февруари 2015 г. до 19 февруари 2015 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”,
са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи, може да се свържете с г-жа Венета Пешакова тел. 9701 306, e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Отговори на казусите, включени във втори вариант


07 януари 2015

Важно!
 Таксата за участие в изпитите за представители по индустриална собственост се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на съответния изпит.
 Таксата може да бъде заплатена на касата на ведомството, бул. "Г. М. Димитров" 52Б, етаж 1, Регистратура или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.


За допълнителна информация:
Вероника Тодорова
Тел. +359 2 9 701 410
е-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Рая Найденова
тел.: +359 2 9 701 443
e-mai:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it07 януари 2015

Важно!
 Таксата за участие в изпитите за представители по индустриална собственост се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на съответния изпит.
 Таксата може да бъде заплатена на касата на ведомството, бул. "Г. М. Димитров" 52Б, етаж 1, Регистратура или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.

За допълнителна информация:
Вероника Тодорова
Тел. +359 2 9 701 410
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Рая Найденова
тел.: +359 2 9 701 443
e-mai: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

07 януари 2015

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 19.01.2015г. съгласно заповед  №475/17.11.2014г.

1. Ася Георгиева Митовска

2. Валери Валериев Пенев

3. Васил Венциславов Владимиров

4. Георги Димчев Кънев

5. Гергана Любомирова Христова-Аличкова

6. Детелина Василева Костадинова

7. Диана Драгомирова Димитрова

8. Димитър Георгиев Тодоров

9. Иван Маринов Маринов

10. Ивона Тодорова Табакова

11. Красимира Венциславова Кадиева

12. Мариана Дянкова Цвяткова

13. Паула Красимирова Славкова

14. Силвия Христова Тодорова

15. Цветелина Асенова Читакова

16. Юлия Димитрова Електронова05 януари 2015

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 16.01.2015 г. съгласно заповед  №475/17.11.2014 Г.

1. Биляна Красимирова  Стефанова

2. Васко Иванов Василев

3. Васил Венциславов Владимиров

4. Гергана Любомирова Христова-Аличкова

5.  Диана Драгомирова Димитрова

6.  Детелина Василева Костадинова

7.  Живко Радославов Радев

19 ноември 2014

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост
Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 3 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост и заповед № 475 от 17.11.2014 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 16.01.2015 г. от 8:00 ч.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 19.01.2015 г. от 8:00 ч.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:

- нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
- документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.

В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 20 дни преди датата на изпита.

Допуснатите до изпит кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.

за допълнителна информация:
Вероника Тодорова
Тел. +359 2 9 701 410
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Рая Найденова
тел.: +359 2 9 701 443
e-mai: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

08 май 2014

Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2012-2015г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support ProjectCSP) и професията „европейски патентен представител” организират селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.
В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).
Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която ще включва представители на Патентното ведомство,  член на Комисията за професионално обучение към
epi и други.
Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и потребностите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.

Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите - членки. С всеки от допуснатите кандидати ще бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комитета по професионално образование на epi.
Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2014г. проект в подготовка на предварителния изпит за
EQE 2015, е 19 май 2014г., понеделник.
Документите изпращайте за предпочитане по е-мейл или факс на:

Е-
mail: rnikolova@bpo.bg
Факс: 02–873–52-58

за Проект
CSP-EQE.

Внимание! Необходимо предварително условие за участие в проекта е кандидатите да са се регистрирали успешно за полагане през 2015г. на предварителния изпит за EQE. Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ – OJ2/2014.
Повече информация за проекта можете да намерите в:

EQE Candidate Support Project Invitation to participate, както и на http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=273.
Форма за кандидатстване -
CSPApplication Form


23 април 2014

От 26 май до 26 юни 2014г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.
Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 19 май 2014 г.
За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Внимание! Броят на участниците в курса е ограничен. Молбите ще се уважават по реда на постъпването им в Патентно ведомство. Бихме искали да Ви уведомим, че през есента ще се организира допълнителен курс, ако има интерес и достатъчен брой участници, желаещи да бъдат включени в него.


08 януари 2014
Важно!!! Патентното ведомство насрочва допълнителна, втора дата за провеждане на двата устни изпита за представители по индустриална собственост на 27.01.2014 г. от 09.00 часа в зала 601 на Патентното ведомството. Моля потвърдете до 15.01.2014 г. по електронната поща на г-жа Петя Василева, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   на коя от двете дати ще се явите. За повече информация можете да се свържете и на тел. 02/ 9 701 345.

07 януари 2014
I. Устният изпит в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 31.01.2014 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.
Окончателно допусната до устен изпит е кандидатката от XІХ изпитна сесия за ПИС в областта на изобретенията и полезните модели съгласно чл.20(1) от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост, а именно:


1. Екатерина Крумова Попова

Кандидатката следва да се подготви за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

II. Устният изпит от XІХ изпитна сесия за кандидати за представители по индустриална собственост /ПИС/ в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе от 09.00 часа на 31.01.2014 в зала 601 на Патентно ведомство.Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни съгласно чл.20(1) от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:


1.  Атанас Любомиров Цветков

2.  Венцислава Христова Раева

3.  Живко Радославов Радев

4.  Биляна Красимирова Стефанова

5.  Боян Стоянов Леков

6.  Дарина Славова Господинова

7.  Искра Сашева Славчева

8.  Велика Пенчева Христова

9.  Елина Пламенова Русева


Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Петя Василева, тел. 02/ 9 701 345.

05 декември 2013

Важно!!!
Резултати от проведения на 15.11.2013г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допуска следния кандидат:

1. Екатерина Крумова Попова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно -  стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1  от ИОИРПИС, неиздържалите кандидати за представители имат право да разгледат писмените си работи и съгласно алинея 4 на същия член могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 05 декември 2013 г. до 15 декември 2013 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на работите може да се свържете с г-жа Петя Василева тел. 9701 345.

Отговори на казусите включени в първи вариант

Резултати от проведения на 18.11.2013 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:
 

1.       Атанас Любомиров Цветков

2.       Венцислава Христова Раева

3.       Живко Радославов Радев

4.       Биляна Красимирова Стефанова

5.       Боян Стоянов Леков

6.       Дарина Славова Господинова

7.       Искра Сашева Славчева

8.       Велика Пенчева Христова

9.       Елина Пламенова Русева


Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1  от ИОИРПИС, неиздържалите кандидати за представители имат право да разгледат писмените си работи и съгласно алинея 4 на същия член могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 05 декември 2013 г. до 15 декември 2013 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията
За повече информация относно разглеждането на работите може да се свържете с г-жа Петя Василева тел. 9701 345.
Отговори на казусите включени във втори вариант

30 октомври 2013

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 15.11.2013 г съгласно заповед No814/02.10.2013г.
Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 18.11.2013 г. съгласно заповед No814/02.10.2013г.

Внимание!!!
Крайният срок за заплащане на таксите за допуснатите кандидати до изпит е: 12.11.2013 г. В платежното нареждане да бъде посочен входящия номер на искането или името на кандидата за допускане до изпит.

Важно съобщение!

03 октомври 2013

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед №
814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 1
5.11.2013 г. от 8:00 ч., съгласно  заповед №814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята № 1 на Централната научно-техническа библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 1
8.11.2013 г. от 8:00 ч., съгласно  заповед № 814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
- нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
- документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.
В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 2
5 октомври 2013 г.

Допуснатите до изпит кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.
За допълнителна информация
Петя Василева

тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
e
-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

30 май 2013

Удължава се срокът за подаване на документи по проекта за подготовка на европейски патентни представители от България
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщи, че се удължава срокът за подаване на документи в националните ведомства за индустриална собственост за стартиращия през 2013г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2014. Новият срок е 21 юни 2013г., петък.

14 май 2013
Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България, в изпълнение на тригодишен проект в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните - членки на Европейската патентна организация /ЕРО/  и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител”, организират селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.
В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).
Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която ще включва представители на Патентното ведомство, член на Комисията за професионално обучение към epi и други.
Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и нуждите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.
Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕРО с държавите - членки.
Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2013 г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2014, е 31 май 2013г., петък.
Документите изпращайте по е-мейл, факс или по пощата на:
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Факс: 02–873–52-58
Адрес: Патентно ведомство на Република България, за Проект CSP-EQE, бул. „Г.М. Димитров” 52Б, 1040 София
Документите могат да бъдат подавани и директно в Европейското патентно ведомство в срок до 21 май 2013 г., като те ще бъдат препращани за мнение към националното ведомство за индустриална собственост.
Повече информация за проекта можете да намерите в:
EQE Candidate Support Project Invitation to participate и CSP – Application Form.

15 април 2013
От 27 май до 27 юни 2013 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения.Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.
Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 20.05.2013 г.
За допълнителна информация:
Петя Василевател.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Програма
Внимание!Броят на участниците в курса е ограничен. Молбите ще се уважават по реда на постъпването им в Патентно ведомство. Бихме искали да Ви уведомим, че през есента ще се организира допълнителен курс, ако има интерес и достатъчен брой участници, желаещи да бъдат включени в него.

18 февруари 2013 г.

I. Устният изпит в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 18.03.2013 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство!!!
Окончателен списък на допуснатите до устен изпит кандидати от XVIII изпитна сесия за ПИС в областта на изобретенията и полезните модели съгласно чл.20(1) от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

       1. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова
       2. Стоян Иванов Сираков
       3. Димитър Атанасов Батаклиев
       4. Христина Николаева Габровска
       5. Николай Петров Игнатов
       6. Севдалина Иванова Дрехемова

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

II. Устният изпит от XVIIІ изпитна сесия за кандидати за представители по индустриална собственост /ПИС/ в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в два последователни дни. Изпитът ще се провежда от 09.00 часа на 18.03.2013 и на 19.03.2013 г. в зала 601 на Патентно ведомство. Срещу всеки кандидат е посочена и датата на която е определен да се яви.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни съгласно чл.20(1) от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

       1.  Милена Стоянова Димитрова – 18.03.2013
       2.  Момчил Йорданов Златарев - 18.03.2013
       3.  Андон Атанасов Настев - 18.03.2013
       4.  Станислав Тодоров Велчев - 18.03.2013
       5.  Стела Андреева Андреева - 18.03.2013
       6.  Боян Борисов Пиперов - 18.03.2013
       7.  Христо Пламенов Райчев - 18.03.2013
       8.  Деян Вълчев Иванов - 18.03.2013
       9.  Стоян Иванов Сираков – 19.03.2013
       10. Пламена Петрова Попова - 18.03.2013
       11. Милена Владимирова Кичашка - 18.03.2013
       12. Екатерина Крумова Попова - 18.03.2013
       13. Момчил Юриев Лазаров - 18.03.2013
       14. Йоанна Емилова Иванова - 19.03.2013
       15. Ирина Веселинова Сотирова - 19.03.2013
       16. Емил Александров Георгиев - 19.03.2013
       17. Силвия Владимирова Овчарова - 19.03.2013
       18. Ромина Петрова Петрова - 19.03.2013
       19. Емил Иванов Тумбев - 19.03.2013
       20. Христина Николаева Габровска - 19.03.2013
       21. Магдалена Георгиева Радулова - 19.03.2013
       22. Елена Георгиева Василева - 19.03.2013
       23. Венцислав Веселинов Стоилов - 19.03.2013
       24. Петя Светозарова Петрова - 19.03.2013
       25. Константин Неделчев Тахтаджиев - 19.03.2013
       26. Андрея Йорданов Андреев - 19.03.2013
       27. Павлина Владимирова Иванова - 19.03.2013
       28. Каролина Людмилова Соколова - 19.03.2013
       29. Елица Красимирова Мицова - 19.03.2013

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Петя Василева, тел. 02/ 9 701 345.

16 януари 2013

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни
Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:
 
 1. Милена Стоянова Димитрова
 2. Момчил Йорданов Златарев
 3. Андон Атанасов Настев
 4. Станислав Тодоров Велчев
 5. Стела Андреева Андреева
 6. Боян Борисов Пиперов
 7. Христо Пламенов Райчев
 8. Деян Вълчев Иванов
 9. Стоян Иванов Сираков
 10. Пламена Петрова Попова
 11. Милена Владимирова Кичашка
 12. Екатерина Крумова Попова
 13. Момчил Юриев Лазаров
 14. Йоанна Емилова Иванова
 15. Ирина Веселинова Сотирова
 16. Емил Александров Георгиев
 17. Силвия Владимирова Овчарова
 18. Ромина Петрова Петрова
 19. Емил Иванов Тумбев
 20. Христина Николаева Габровска
 21. Магдалена Георгиева Радулова
 22. Елена Георгиева Василева
 23. Венцислав Веселинов Стоилов
 24. Петя Светозарова Петрова
 25. Константин Неделчев Тахтаджиев
Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, кандидатите могат да разгледат писмените си работи в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19 от ИОИРПИС неиздържалите кандидати за представители могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 16.01.2013 г. до 26 01. 2013 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията
За повече информация относно разглеждането на работите, можете да се свържете с г-жа Петя Василева, тел. 9701 345.
Отговори на казусите, включени във вариант 1


Конспект и датата за устния изпит и ще бъдат публикувани допълнително
.

14 януари 2013

Резултати от проведения на 14.12.2012г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели
Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

      1. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова
      2. Стоян Иванов Сираков
      3. Димитър Атанасов Батаклиев
      4. Христина Николаева Габровска
      5. Николай Петров Игнатов
      6. Севдалина Иванова Дрехемова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, кандидатите могат да разгледат писмените си работи в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19 от ИОИРПИС, не издържалите кандидати за представители могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 14 януари 2013 г. до 24 януари 2013 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на работите, можете да се свържете с г-жа Петя Василева ,тел. 9701 345
Отговори на казусите включени във вариант №2

__________________________________________________________________________________

04 декември 2012


Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 14.12.2012 г съгласно заповед 699/ 29.10.2012. г 29 октомври 2012 г.
Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишления дизайн, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 17.12.2012 г. съгласно заповед №699/29.10.2012 г.

Важно съобщение!!!
Крайният срок за заплащане на таксите за допуснатите кандидати до изпит: е 11.12.2012 г. !!! В платежното нареждане да бъде посочен входящия номер на искането или името на кандидата за допускане до изпит.

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост
Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 699 от 29/10/2012 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 14.12.2012 г. от 8:00 ч., съгласно  заповед № 699 от 29/10/2012 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята № 1 на Централната научно-техническа библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 17.12.2012 г. от 8:00 ч., съгласно  заповед № 699 от 29/10/2012 г. на председателя на Патентното ведомство.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
- нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
- документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.
В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 23 ноември 2012 г.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.

За допълнителна информация
Петя Василева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
ел. поща: 
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

25 юни 2012
В брой 47 на Държавен вестник от 22.06.2012 г. е публикувано Постановление № 114 от 15 юни 2012 г. за изменение на Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г.

19 юни 2012

На основание заповед на председателя на Патентното ведомство е изработен проект на Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове публикуваме изготвения законопроект и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 16.07.2012 г. на електронна поща This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.

23 май 2012 г.

Обучение по устно производство в ЕПВ
 

Европейската патентна академия съобщава, че започна записването за обученията по устно производство /oral proceedings/ в ЕПВ.
Представителите по индустриална собственост, желаещи да усвоят практически опит при устното производство, могат да се запишат за участие в семинар, който ще бъде проведен три пъти през 2012 г. в Мюнхен, съответно на 12-13 юли, 6-7 септември и 15-16 ноември.
Подробности за плана на обучението и условията за участие


24 април 2012 г.

Семинари на ЕПА за кантори на ПИС
Европейската патентна академия организира поредица от семинари за обучение на канторите на представители по индустриална собственост. Темите включват поглед отвътре на работата на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ - от издаването на патент и последващите процедури до действия пред ЕПВ като получаващо ведомство по РСТ.

The EPO and the European Patent Gtant Procedure, 28-29 June 2012, Munich (German)

The European patent grant and post-grant procedures and the EPO as PCT receiving Office (Advanced seminar), 18-19 October 2012, The Hague (English)

The European patent grant and post-grant procedures and the EPO as PCT receiving Office" (Advanced seminar), 22-23 November 2012, Munich (English)

11 април 2012 г.

От 28 май до 27 юни 2012 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения.
Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.
Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 21.05.2012 г.
За допълнителна информация:
Петя Василева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Програма


Обявление за невалидни документи

На основание чл. 29, ал. 3 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост, служебна карта № 307, принадлежаща на ПИС № 305 – Пламена Ангелова Георгиева, се обявява за невалидна поради изгубване.

06 юли 2011 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за фалшиви искания за заплащане на такси
В свое циркулярно писмо от 20.06.2011 г. Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) предупреждава за зачестилите в последните години опити на безскрупулни юридически и физически лица от различни страни да заблудят ползвателите на услугите на СОИС, като им изпращат съобщения че дължат такси, които в действителност нямат нищо общо с процедурата по техните заявки за патенти и за регистрация на търговски марки, както и с услугите, предоставяни от СОИС и националните патентни ведомства. Тези опити са насочени преди всичко към заявителите, които подават международни заявки по Договора за патентно коопериране PCT, както и към ползвателите на Мадридската система за международна регистрация на търговските марки.
Фактурите са подправени така че да изглеждат като тези, които се издават от официалните органи, и включват общоизвестни библиографски данни за международната заявка или регистрация. В голяма част от случаите до объркване може да даведе и използването на подобни на оригинарните име и лого на СОИС в съобщенията (и съответните уеб сайтове).
След установяване на съществуването на тези схеми за измама, СОИС е предприела широка кампания за повишаване на информираността на ползвателите. За тази цел на уеб сайта на организацията е публикувана колекция от образци на фалшиви фактури. Освен това, чрез месечно си издание PCT Newsletter, СОИС призовава адвокатите и представителите по индустриална собственост да информират своите клиенти за възможността да получат такива заблуждаващи съобщения.
Същевременно Световната организация изразява своята благодарност към националните ведомства на Австралия, Швейцария, Германия, Франция, Великобритания, както и към Европейското патентно ведомство, които също вече са отправили подобни предупреждения.
Съобщение по този повод е публикувано и на сайта на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).

17 юни 2011 г.
Окончателен списък на допуснатите до устен изпит кандидати от XVII изпитна сесия за ПИС

Устният изпит от XVII изпитна сесия за кандидати за представители по индустриална собственост /ПИС/ в областта на изобретенията и полезните модели, както и в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, ще се проведе на 14.07.2011 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.

Съгласно чл.6, ал.4 и чл. 9, ал. 4 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит в областта на изобретенията и полезните модели се допускат следните кандидати:  
1.  Пламена Ангелова Георгиева
2.  Офелия Гарабед Киркорян – Цонкова
3.  Росен Ивайлов Драганов
4. Константин Неделчев Тахтаджиев
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит. 

Съгласно чл.6, ал.4 и чл. 9, ал. 4 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни се допускат следните кандидати:  
1.  Димитър Атанасов Батаклиев
2.  Илияна Ангелова Маринова
3.  Яна Красимирова Руева
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

За повече информация можете да се свържете с г-ца Радостина Халачева, тел. 9701 345.


19 май 2011 г.

Резултати от проведения на 27.04.2011 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители поиндустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1.  Пламена Ангелова Георгиева
2.  Офелия Гарабед Киркорян – Цонкова
3.  Росен Ивайлов Драганов
4. Константин Неделчев Тахтаджиев

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, кандидатите могат да разгледат писмените си работи в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19 от ИОИРПИС, неиздържалите кандидати запредставители могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 19 май 2011 г. до 30 май 2011 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на работите, можете да се свържете с г-ца Радостина Халачева,тел. 9701 345.
Отговори на казусите, включени във вариант №1 

18 май 2011 г.

Резултати от проведения на 29.04.2011 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1.  Димитър Атанасов Батаклиев
2.  Илияна Ангелова Маринова
3.  Яна Красимирова Руева

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, кандидатите могат да разгледат писмените си работи в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19 от ИОИРПИС неиздържалите кандидати за представители могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 18.05.2011 г. до 28 05. 2011 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
Конспект и датата за устния изпит и ще бъдат публикувани допълнително.

За повече информация относно разглеждането на работите, можете да се свържете с г-ца Радостина Халачева, тел. 9701 345.
Отговори на казусите, включени във вариант № 1

27 април 2011 г.
Важно съобщение!!! 
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята № 1 на Централната научно-техническа библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 29.04.2011 г. от 8:00 ч., съгласно  заповед № 324 от 26/04/2011 г. на председателя на Патентното ведомство.

21 април 2011 г.
Важно съобщение!!!
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 27.04.2011 г. от 8:00 ч., съгласно  заповед № 315 от 20/04/2011 г. на председателя на Патентното ведомство.

Списък на кандидатите, допуснати до писмен изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни (29.04.2011 г.)

Александър Владимиров Василев
Ана Борисова Лазарова
Андрея Йорданов Андреев
Анна Костадинова Лазарова
Анна Мартинова Иванова
Божидара Георгиева Костова – Кюблер
Боян Борисов Пиперов
Васил Венциславов Владимиров
Василка Минчева Бекярова
Велислава Иванова Попова – Миленкова
Даниела Христова Стоичкова
Дарина Славова Господинова
Деница Стойчева Табакова
Димитър Атанасов Батаклиев
Димитър Славейков Николов
Емил Иванов Тумбев
Иван Маринов Маринов
Иван Славчев Славов
Илияна Ангелова Маринова
Ирина Веселинова Сотирова
Каролина Людмилова Соколова
Мариан Калчев Маринов
Петя Петрова Василева
Петя Светозарова Петрова
Пламена Петрова Попова
Ромина Патрова Петрова
Росен Ивайлов Драганов
Светлана Лазарова Стоименова
Стела Андреева Андреева
Яна Красимирова Руева

Информация относно мястото и часа на провеждане на изпита ще бъде съобщена допълнително на кандидатите.
Краен срок за заплащане на таксите за допускане до изпит: 21.04.2011 г.

15 април 2011 г.

Списък на кандидатите, допуснати до писмен изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полените модели (27.04.2011 г.).

Александър Владимиров Василев
Анна Мартинова Иванова
Васил Венциславов Владимиров
Велислава Иванова Попова - Миленкова
Димитър Атанасов Батаклиев
Иван Маринов Маринов
Иван Славчев Славов
Константин Неделчев Тахтаджиев
Мария Георгиева Георгиева
Николай Любенов Николов
Офелия Гарабед Киркорян-Цонкова
Петя Петрова Василева
Пламена Ангелова Георгиева
Ралица Веселинова Заякова
Ромина Петрова Петрова
Росен Ивайлов Драганов
Яна Красимирова Руева

Информация относно мястото и часа на провеждане на изпита ще бъде съобщена допълнително на кандидатите.

30 март 2011 г.
Важно съобщение!
 

Във връзка със земетресението, сполетяло Япония на 11.03.2011 г., което оказа пагубно въздействие върху всички сфери от живота в страната, в свое писмо до председателя на Патентното Ведомство Костадин Манев, президентът на Асоциацията на японските патентни представители се обръща с молба да се окаже съдействие на всички, които са свързани по някакъв начин със закрилата на правата върху интелектуалната собственост – заявители и/ или техни представители, за справяне с трудната ситуация, включително чрез удължаване на сроковете по процедурите.
В писмото се посочва също така, че Японското патентно ведомство вече се е обърнало към чуждите институции с молба да предприемат мерки за подпомагане на заявителите и/или техни представители, които, вследствие на катастрофалното бедствие, не са могли да спазят сроковете по процедурите или съдебните дела в областта на интелектуалната собственост.

15 март 2011 г.

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост
Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 191 от 15/03/2010 г. на председателя на Патентното ведомство.

Писменият изпит ще се проведе в два дни, както следва:
- на 27 април 2011 г. (сряда) – в областта на изобретенията и полезните модели;
- на 29 април 2011 г. (петък) – в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
- нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
- документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.

В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 09 април 2011 г.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса, както и за мястото и часа на провеждане на изпитите.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителни такси за патент.

За допълнителна информация:Радостина Халачева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
ел. поща:   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Архив

28 октомври 2010 г.

От 29 ноември 2010 г. до 14 януари 2011 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения.
Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
-  за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
-  за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
-  за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.
Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.

За допълнителна информация:
Радостина Халачева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
ел. поща:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Инструкция за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост

Съобщения - архив

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account