CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Най-често задавани въпроси - марки и ГО Print


Национална регистрация на марка

Как може да се регистрира марка за територията на България? Какви документи са необходими?
Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство на Р България, в един екземпляр, на бланка на Ведомството, по пощата, чрез Портала за електронни услуги на Патентно ведомство или чрез предаващо факсимиле. При подаване на заявка чрез предаващо факсимиле в срок от 1 месец е необходимо да бъде представен оригинал на заявката.
Заявителят трябва да определи за кой/и клас/ове стоки/услуги желае да регистрира своята марка и да ги посочи в предвиденото за целта поле от заявката. Само номерът от Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация) не е достатъчен. Необходимо е пълно изписване на съответния списък. От броя на посочените класове в заявката се определя и таксата, която за заявяване и експертиза до три класа е 520 лв., а за всеки следващ посочен клас – по 30 лв. На заявителя се предоставя 14-дневен срок за тяхното заплащане. До 14 дни след изтичането на предоставения срок, таксите могат да бъдат платени в двоен размер.


Кой може да подаде заявка за марка?
Заявител може да бъде всяко българско физическо или юридическо лице. Заявителите могат да бъдат повече от един.

Каква е процедурата по регистрация на марка?
След заплащане на таксата за заявяване и експертиза се извършва формална експертиза и експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ. Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и не попада под забраните на чл.11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. За извършената публикация, заявителят се уведомява писмено. В тримесечен срок от датата на публикация на заявката, всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марката или опозиция. След изтичане на срока за възражение и когато не е подадена опозиция, или същата е отхвърлена изцяло или частично, на заявителя се изпраща решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките и се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. На заявителя ще бъде издадено свидетелство за регистрация на марката в 14 дневен срок след заплащане на такса в размер на 50 лв., съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 от Тарифата за таксите. Ако заявителят заплати по банков път, следва да представи в ПВ документ за наредения банков превод. Свидетелството може да бъде получено след изтичане на посочения по-горе срок в Регистратурата на Патентното ведомство на Република България или по пощата, след подаване на писмено искане.


Как и къде се плащат дължимите такси?
Дължимите такси може да заплатите на касата в регистратурата на Ведомството, по банков път, чрез стандартния банков превод, както и чрез електронно банкиране. Банковата сметка е посочена на сайта на Ведомството.

Какъв е срокът на действие на регистрацията? Как може да се поднови? Какви са таксите?
Срокът на действие на регистрацията на марка е десет години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да се подновява неограничено за следващи периоди от десет години. Подновяването се извършва след подаване на 
искане от притежателя, придружено от документ за платена такса. Таксата за подновяване до изтичане срока на действие на регистрацията до три класа е 300 лв., за всеки следващ клас – 50 лв., а до шест месеца след изтичане срока на действие до три класа – 450 лв. и за всеки следващ по 80 лв.

Как може да се получи дубликат на свидетелство за регистрация на марка?
Издаването на дубликат е част от административните услуги, извършвани в Патентното ведомство, и се подчинява на вътрешните правила за организация на административното обслужване. Искането се подава в свободна форма от притежателя на марката, като се заплаща и такса от 40 лв.

Как се извършва промяна в името и/или адреса на притежателя на марка?
Промяната на име/адрес на притежателя на марка се извършва след подаване на съответното
искане за промяна име и адрес, като се заплаща и такса от 50 лв. Притежателят се уведомява за извършеното действие.

Каква е процедурата по вписване на лицензионен договор, както и по прехвърляне на правото върху марка? Необходими документи и такси.
Притежателят на правото върху марка може да разреши използването й от трети лица за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, като във Ведомството се подаде
искане за вписване на отстъпване на правото на ползване върху марка, към което се прилага лицензионният договор и документ за платена такса от 60 лв. Патентното ведомство издава удостоверение за вписването. Правото върху марка може да се прехвърли за всички или за част от стоките или услугите за които е регистрирана. На новия притежател се издава удостоверение.

Как може да се защити предаване и може ли да се защити текст на книга?
Радио- и/или телевизионните предавания, както и книгите, са обект на авторско право, а не на индустриална собственост. Единствено техните заглавия биха могли да получат закрила като търговски марки, като в случая се следва описаната вече по-горе процедура.


Международна регистрация на марки

new1

Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ предлага онлайн услугата: Madrid Goods & Services Manager /MGS Manager/ в помощ на заявителите на марки при попълването на списъка от стоки и услуги, който следва да бъде предоставен при подаването на международна заявка съгласно Мадридската система за международната регистрация на марки. MGS Manager е достъпен на страницата Madrid – The International Trademark System на СОИС и предоставя достъп до актуалното издание на Международната класификация за стоки и услуги за целите на регистрация на марки /Ницската класификация/.

Този инструмент предлага редица безценни функции и съдържание, предназначени да подпомагат на потребителите при съставянето на приемливи списъци със стоки и услуги при изготвянето на техните международни заявки. Благодарение на изключителната функция за проверка на приемане/отхвърляне собствениците на търговски марки могат да направят няколко прости стъпки за да разберат дали техните стоки/услуги ще бъдат приети от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) и от около 37 ведомства на договарящи страни.
През сайта на СОИС е достъпен също руски интерфейс на новото помагало, който предоставя достъп до около 16 000 термина, преведени от Федералния институт за индустриална собственост на Федералното ведомство за интелектуална собственост, патенти и търговски марки на Руската федерация /РОСПАТЕНТ/. Възможен е и автоматичен превод от руски език на някой от работните езици на Мадридската система на съставен от заявителя на марката списък на стоки и услуги.


Най-често задавани въпроси

Какво представлява международната закрила на марката?
Системата за международна регистрация на марките е уредена от два договора: Мадридска спогодба за международна регистрация на марките и Протокол относно Мадридската спогодба. Системата се администрира от Международното бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС), което поддържа международния регистър и публикува международните регистрации в Бюлетина на СОИС за международните марки. Целта на системата е двупосочна. На първо място тя улеснява получаването на закрила на марките. Регистрацията на марка в международния регистър произвежда в посочените от заявителя договарящи страни действия, по същия начин както ако заявката за регистрация е била подадена директно във ведомствата на тези договарящи страни. Други договарящи страни могат да бъдат посочвани допълнително и след извършването на регистрацията. На второ място, като се има предвид, че една международна регистрация би могла да отговаря на множество национални регистрации, последващата закрилата процедура е улеснена. Като резултат, остава само една регистрация за поддържане и подновяване, а също така и промените, например промяна на притежател или промяна на име или адрес на притежател, или пък ограничаване списъка на стоките и услугите, могат да бъдат вписвани в международния регистър посредством една единствена формалност. Освен това, ако притежателят желае да прехвърли регистрацията по отношение само на няколко посочени договарящи страни или по отношение на някои стоки или услуги или желае да ограничи списъка на стоките и услугите по отношение само на няколко посочени договарящи страни, системата е достатъчно гъвкава и го позволява.

Какво трябва да се направи за получаване на международна регистрация и какви са предимствата?

След присъединяването на Алжир към Протокола към Мадридската спогодба на 31 октомври 2015 г. всички заявки за международна регистрация са подчинени на Протокола.

Заявка за международна регистрация на марка по реда на Протокола може да се подава както въз основа на подадена заявка за регистрация на същата марка в Патентното ведомство, така и въз основа на регистрирана в Патентното ведомство марка (формуляр ММ2 – на френски или английски език).

Какви са предимства на системата за международна регистрация?
Международната регистрация предоставя редица предимства за притежателя на една марка. След регистрацията на марката или подаването на заявката за регистрация във Ведомството на произхода, той трябва да подаде само една заявка, само на един от официалните езици и да заплати само една такса (вместо да подава заявки във всяко едно Ведомство по марки от договарящите страни, на различни езици, като заплаща различна такса за всяко ведомство). Освен това, не е необходимо притежателят да чака Ведомството на всяка договаряща страна, в която е поискал закрила, да излезе с положително решение по регистрацията на марката: ако Ведомството не е изпратило отказ за предоставяне на закрила в определения срок, се счита, че марката е получила закрила на територията на съответната договаряща страна. С една заявка за международна регистрация може да се осигури правна закрила на марка във всички страни членки на Мадридския съюз. Международната регистрация има действие в тези страни, които специално са посочени в заявката за международна регистрация. Официални езици на Протокола са френският и английският език, а от 01.04.2004 г. и испанският. Патентното ведомство не работи със заявки, подадени на испански език.

Откъде могат да се намерят формулярите за международна заявка?
Формулярите за международна регистрация на марка са публикувани на сайта на Патентното ведомство. В бланката на Патентното ведомство на български език, която представлява придружително писмо на действителната заявка за международна регистрация, се посочват основните данни от националната заявка или регистрация на марката. Бланката на СОИС на френски или английски език препраща направо в страницата в Интернет на Световната организация за интелектуална собственост, откъдето тя може да бъде изтеглена и попълнена.. Всички данни от националната заявка или регистрация се прехвърлят в превод на френски или английски език върху формуляра. Не се допуска промяна в знака, както и добавяне на нови стоки и/или услуги. Възможно е обаче ограничаване в списъка на стоките и/или услугите.

Какви такси се заплащат за международната регистрация на марка?
При подаване в Патентното ведомство на заявка за международна регистрация на марка се заплаща държавна такса от 150 (сто и петдесет) лева ако стоките и/или услугите са групирани в до три класа от Международната класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки. За всеки следващ клас се заплащат по 50 (петдесет) лева. Таксите за международна регистрация се заплащат от заявителя в Международното бюро на СОИС.
Заявителят предварително сам прави калкулация на таксите за международната регистрация на своята марка. За целта в сайта на СОИС, в Madrid – The International Trademark System е поместен безплатен калкулатор – Fee Calculator. Таксата се изчислява като се избира България като страна на произход, броят на класовете на стоките и/или услугите, които заявката съдържа, посочва се дали марката е цветна, колективна, сертификатна или марка за гаранция. След това се избират страните, в които заявителят желае да получи закрила. Калкулаторът дава резултати за таксите, които трябва да се заплатят в швейцарски франкове -- валутата за заплащане на таксите за международна регистрация.
Основна такса за 10 години: когато марката е черно-бяла е 653 шв. франка; когато марката е цвветна – 903 шв. франка. добавъчна такса от 100 шв. франка за всяка посочена страна членка, освен ако посочената договаряща страна е договаряща страна, за която следва да се плати индивидуална такса по Протокола; размерът на индивидуалната такса се определя от всяка договаряща страна членка на Протокола.Марка на Европейски съюз

Какво представлява марка на Европейския съюз?
Марката на Европейския съюз е знак за идентифициране и отличаване на стоки и/или услуги, който е валиден в целия Европейски съюз и е регистриран в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) по реда, посочен в Регламент 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета. Марката на Европейския съюз предлага еднаква закрила във всички страни от Европейския съюз по силата на една единствена регистрационна процедура пред EUIPO. Тя е едновременно и алтернатива, и допълнение към двете гореописани процедури – регистрация на марката по национален и международен ред.


Как може да се подаде заявка за регистрация на марка на Европейски съюз?
Марка на Европейски съюз се заявява директно пред
EUIPO и Заявката може да бъде подадена лично в приемната на Службата в Аликанте, да бъде изпратена по пощата, по куриер или по факс. Когато заявката е подадена по факс, не е необходимо допълнително да се изпраща оригиналният екземпляр. Възможно е и така нареченото е-заявяване – заявката се изпраща чрез електронен формуляр по Интернет. Тъй като разходите за обработване на електронните заявки са по-малки, използването на този вид заявяване се поощрява, като основната заявителска такса е по-ниска. Заявката за марка на Европейския съюз трябва да съдържа: искане за регистрация на марка на Европейския съюз;- информация, която позволява да се идентифицира заявителят; списък на стоките и/или на услугите, за които се иска регистрацията; изображението на марката. Заявка за марка на Европейския съюз може да се подаде на всеки от официалните езици на Европейския съюз и той се приема за първи език. Допълнително се посочва и втори език, избран измежду петте работни езика на EUIPO : испански, немски, английски, френски и италиански. Всички действия пред Службата след приключване на регистрацията се извършват на втория език. Освен това заявителят приема, че вторият език ще може да се използва от трети лица за подаване на възражения срещу регистрацията, искания за отмяна или заличаване на регистрацията.
За всяка заявка се заплаща основна такса и в случаите, когато са заявени повече от три класа, за всеки следващ клас се заплаща допълнителна такса.

Какво означава претенция за старшинство?
Ако са налице необходимите условия за това, в заявката може да бъде посочена т.нар. претенция за старшинство, а именно притежателят на национална или международна марка, която вече е регистрирана и е получила закрила в някоя от страните от ЕС, може да претендира за старшинство на тази предходна регистрация по отношение на марката на Европейския съюз. По този начин притежателят на марка на Европейския съюз ще може да ползва правата от тази предходна регистрация, дори ако престане да я поддържа. За да бъде валидна претенцията за старшинство е необходимо да е налице т.нар. „тройна идентичност” на марките, стоките и услугите и притежателя.

Каква е процедурата за регистрацията на марка на Европейски съюз
?
При получаване на заявката експерт на Службата проверява дали тя съдържа всичко необходимо и дали са платени таксите. Ако е нужно, от заявителя се иска да отстрани съществуващи нередности. Този етап завършва, като на заявката се дава дата на заявяване. Следва извършване на проучване за наличието на предходни права, което се осъществява само ако заявителя изрично го е посочил при подаване на заявката за регистрация. Проучвателни доклади за съществуващи по-ранни марки се изготвят в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и във ведомствата на някои страни членки на Европейския съюз, след като на заявката бъде поставена дата на заявяване. Следващ етап е проверка по абсолютни основания за отказ. Абсолютни основания за отказ са налице, ако знакът, за който е поискана регистрация е лишен от отличителни белези; на някой от езиците на Европейския съюз служи изключително за означаване вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стока или на предоставяне на услуга, или друга характерна особеност на стоките или услугите; в някоя от страните членки на Европейския съюз е станал обичаен във всекидневния език или в почтените и трайни търговски практики; противоречи на обществения ред и на приетите принципи на морала; е от такова естество, че може да заблуди обществеността, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите. Проверката се извършва за всички официални езици на Европейския съюз. Отказ се постановява, дори ако абсолютни основания за това са налице само за една единствена страна - членка на съюза. Възможно е пречките, свързани с липса на отличителност, да бъдат преодолени, ако в резултат на употреба знакът е придобил отличителен характер или „вторично значение“. Ако няма абсолютни основания за отказ и ако заявителят не оттегли своята заявка, след като получи проучвателните доклади за наличие на по-ранни права, заявката се публикува в Бюлетина на марките на Европейски съюз, издаван от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на всички официални езици на Европейския съюз. В срок от 3 месеца след публикуването на заявка за марка на Европейски съюз, трети лица могат да подават възражения – т.нар. опозиция срещу регистрирането ѝ.
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account