CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Най-често задавани въпроси - изобретения и полезни модели Print

Какви документи са необходими при подаване на заявка за патент?
За да получи дата на подаване, заявката за патент за изобретение трябва задължително да съдържа:
            1. Заявление за патент за изобретение с наименование на изобретението, за което се иска патент, и  идентификационните данни на заявителя.
            2. Описание на изобретението, разкриващо неговата същност.
За даване на ход на процедурата в Патентното ведомство, освен задължителните документи, заявката трябва да съдържа още:
            1. Декларация за действителните изобретатели, която се прилага, когато заявителят е различен от изобретателя.
            2. Декларация за лицензионна готовност, която се прилага при подаването на заявка за патент, ако заявителят е готов да предостави лицензия. Когато заявката е подадена с такава декларация, заявителят получава 50% отстъпка при заплащане на таксите.
            3. Приоритетно свидетелство, когато в заявлението е деклариран по-ранен конвенционен приоритет.
            4. Пълномощно на представител по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв.
            5. Декларация за организация на бюджетна издръжка, когато заявителят е такава организация.
            6. Патентни претенции, реферат и чертежи, ако не са били приложени към описанието при подаване на заявката
            7. Декларация за микро- и малко предприятие по Закона за малките и средни предприятия, когато заявителят е такова предприятие, по образец на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; в този случай заявителят ползва 50% отстъпка при заплащане на таксите.
            8. Документ за платени такси за заявяване, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост на правната закрила, за претенции –когато броят им е над десет, и за претендирани приоритети, чийто размер е определен в Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.
Необходимите документи, както и подробни указания за процедурата по издаване на патент могат да се намерят в сайта на Патентното ведомство:

Какви документи са необходими при подаване на заявка за регистрация на полезен модел?
За да получи дата на подаване, заявката за регистрация на полезен модел трябва да съдържа:
            1. Заявление за регистрация с име и адрес на заявителя и наименованието на полезния модел, за който се иска регистрация.
            2. Описание на полезния модел.
            3. Чертежи, когато са необходими.
            4. Една или повече претенции.
За даване на ход на процедурата в Патентното ведомство, освен задължителните документи, заявката трябва да съдържа още:
            1. Декларация за действителните изобретатели, която се прилага, когато заявителят е различен от изобретателя.
            2. Приоритетно свидетелство, когато в заявлението е деклариран по-ранен конвенционен приоритет.
            3. Пълномощно на представител по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв.
            4. Документ за платени такси за заявяване и проверка.
Необходимите документи, както и подробни указания за процедурата по регистрация на полезен модел могат да се намерят в сайта на Патентното ведомство.

Може ли да се патентова идея?
Идеите не подлежат на патентна защита. При оформяне на описанието е необходимо да бъде ясно и пълно разкрито техническото решение на даден проблем.

Може ли да се защити метод за лечение?
Методите за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методите за диагностика, прилагани при хора или животни, не са патентоспособни. Може да бъде издаден патент или регистриран полезен модел, който се отнася до продукт, напр. до лекарствено средство, устройство и т.н.

Може ли да се защити интегрална схема?
Интегрална схема е изделие, което е предназначено да изпълнява функции по генериране, предаване, приемане, обработване и/ или съхранение на информация. Тя може да се защити с патент за изобретение или чрез регистрация на полезен модел, като се разкрие нейното схемно решение. Освен това, може да се защити и нейната топология, която представлява триизмерното разположение елементите и на връзките между тях в интегралната схема, като се подаде заявка за регистрацията й в Патентното ведомство.

Могат ли да бъдат защитени с патент компютърни програми или уеб страници?
Компютърните програми и уеб страниците не са патентоспособни.

Може ли да се патентова хранителен продукт?
Съставът на всеки хранителен продукт и устройствата, които се използват при това производство, могат да бъде защитени с патент за изобретение или с регистрация на полезен модел. Методите за производство на хранителните продукти могат да бъдат защитени с патент за изобретение. За целта е необходимо да се подаде заявка за патент за изобретение или за регистрация на полезен модел в Патентното ведомство.

Колко струва получаването на патент/регистрацията на полезен модел?
За всички действия, свързани с подаването на заявка, производството в Патентното ведомство, издаването на защитен документ и публикациите се заплащат такси съгласно действащата Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Р България.

Кога се публикува заявката за изобретение или полезен модел?
Библиографска информация за заявката за изобретение се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство 18 месеца след датата на подаването й или приоритетната дата. След публикацията в бюлетина досието на заявката е достъпно. Информация за полезните модели се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство след регистрацията. Документите могат да се ползват в Централна патентна библиотека, след заявка в читалнята, като могат да се получат и копия от тях.

Могат ли да бъдат правени промени в заявката?
Промени в заявката могат да бъдат направени по всяко време, ако те не излизат извън първоначалното разкритие и след заплащане на съответната такса.

Издаденият в България патент действа ли на териториите на други страни?
Издаденият защитен документ действа на само на територията на страната, в която той е издаден, т.е. в случая само на територията на България.

Как може да се получи закрила на изобретение в други страни? 
Ако интересите на заявителя налагат получаване на закрила за изобретение в чужбина, той може да подаде заявка за патент, като използва системата на Договора за патентно коопериране (РСТ) или системата за получаване на европейски патент.
Подробна информация за процедурата по издаването на европейски патент е публикувана на сайта на ЕПВ: http://www.european-patent-office.org/legal/guiapp1/pdf/g1en_net.pdf,, а за процедурата по подаването на международна заявка и откриването на национална фаза съгласно РСТ – на сайта на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС): http://www.wipo.int/pct/guide/en/.
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account