CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
EuroClass Print
EuroClass е съвместен проект между Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) и националните ведомства на страните - членки, чиято цел е да бъде създадена обща търсеща система като централизиран източник на информация в областта на класификацията за марките.
Проектът предвижда създаването на максимално пълна база данни, която да съдържа списък на стоките и услугите на националните езици на всички ведомства, участващи в проекта.
Участието на България в проекта намира израз в интегриране в общата база данни на OHIM на термини на български език от актуализираната и допълнена редакция на Ницската класификация на стоките и услугите.
Проектът по присъединяването на националната ни база данни вече навлезе във финалната си фаза, като се осъществява т.нар. процес на съпоставяне и проверка на генерирани синонимни изрази, които системата ще разпознава. По този начин всяко запитване, отправено към базата данни, ще може да получи отговор, без да е необходимо потребителите да познават точната терминология според одобрения превод на класификацията.
Системата ще представлява полезна допълнителна услуга в помощ на клиентите и същевременно ще бъде още една стъпка към уеднаквяване на използваната класификационна терминология от страните - членки и улеснение при прехода към електронна форма на заявяване.


С добавянето на термините на български език успешно приключи петата фаза на проекта EuroClass.
В системата, която работи на 22 езика, към края на 2009 г. са интегрирани 13 национални ведомства.
Достъпът до EuroClass може да бъде осъществен на електронен адрес:
http://oami.europa.eu/euroclass/actions/ctfEntry.do. За улеснение на клиентите на Ведомството, страницата е преведена изцяло на български език.

Патентно ведомство работи по нов проект за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини на стоки и услуги

 

Патентно ведомство работи по нов проект на  за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини, основана на Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки. Проектът е поредната стъпка в посока уеднаквяване  на практиката на OHIM и националните ведомства, намаляване на несъответствията и улесняване на достъпа до класификационните бази данни за целите на заявяването и регистрацията на марките.

Идеята за хармонизирана база данни с класификационни термини възниква през 2008 г., по инициативата на патентните ведомства на Великобритания и Швеция, съвместно с OHIM.

Ведомството на Великобритания, съвместно с OHIM, са създали обща база данни, съдържаща 106 000 термина за стоки и услуги на английски език, която се използва от двете ведомства. Патентните ведомства на Швеция и Германия ще валидизират 80 000 от тези термини до края на август 2010 г. и ще ги включат в общата база данни. Световната организация за интелектуална собственост, като администратор на Ницската класификация на стоките и услугите, също взема участие в проекта, като ще бъде арбитър в случаите, когато възниква несъответствие в практиката по класирането на термини от националните ведомства и OHIM.

Изграждането на хармонизираната база данни на съответния език ще премине през следните етапи:

- извличане на вече преведените термини от вътрешната база данни на OHIM и предоставянето им на ведомствата, желаещи да сътрудничат за валидизиране;

- изпращане на непреведените термини в Центъра за преводи на Европейския съюз и предоставянето им на участващите в процеса национални ведомства за хармонизиране.

Заявка за участие в проекта са направили и патентните ведомства на следните страни: Чехия, Дания, Гърция, Испания, Естония, Финландия, Малта, Бенелюкс, Португалия, Словакия и Италия, като ведомствата на Бенелюкс, Чехия, Испания и Финландия вече са получили преводите за стартиране на валидизацията.

Българското патентно ведомство се присъедини към проекта след сключване на двустранен договор с OHIM. Към настоящия момент експертите на Патентно ведомство усилено работят по валидизирането на предоставените преводи на термините. Очаква се работата по валидизирането на преводите на термините на български език да приключи към средата на м. септември.

Предвижда се новите термини, преведени и валидизирани на съответните национални езици, да се добавят към вече съществуващата електронна система EuroClass, вероятно към края на 2010 г.

Хармонизацията на класификацията и създаването на обща класификационна практика ще гарантира на потребителите достъпа до единен списък на стоки и услуги на всички езици и идентичност на критериите за приемане или отхвърляне на стоки или услуги.

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account