CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
SMEs - useful information Print

2014

11 ноември 2014

Проект: IPorta ЕU Accessible Intellectual Property / Достъпна в ЕС интелектуална собственост.
Проектът
се съфинансира от Европейската комисия, Генерална дирекция "Предприятия и индустрия“,  Рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" (Competitiveness and Innovation Framework programme (CIP),  и от 25 национални ведомства по интелектуална собственост / ИС/.

Координатор по проекта: Център за обществени изследвания  “Хенри Тюдор”, Люксембург.

Проектът се изпълнява съгласно Грантов договор, сключен между Изпълнителната агенция за МСП /EASME/, представляваща Европейската комисия, от една страна, и координатора, представляващ консорциум от Ведомства и организации, в който участва и Патентното ведомство на България /ПВ/.

Проектът IPorta се основава на резултатите от предишния проект IPeuropAware (2007-2011):

Основната цел на проекта IPorta е да подпомага МСП в процеса на придобиване, управление и упражняване на права върху интелектуална собственост.

Тази цел може да се осъществи чрез транснационално сътрудничество между Ведомствата. Във връзка с тази цел проектът IPORTA се фокусира върху три дейности:

1.      Дейност 1: Създаване и усъвършенстване на услуги в областта на права върху интелектуална собственост за МСП чрез Ведомствата.

2.      Дейност 2: Усъвършенстване на единствения в ЕС уебсайт  www.innovaccess.eu с информация, на национално и европейско ниво, в областта на права върху интелектуална собственост, удобен за ползване от МСП.

3.      Дейност 3: Създаване и управление на мрежа от хелпдескове на Ведомствата - осъществяване на контакти с партньори в областта на придобиване, управление и упражняване права върху ИС, обмен на добри практики между Ведомствата чрез електронен бюлетин, издаван от Германското ведомство за патенти и търговски марки, участие в семинар на консултантска фирма Patentopolis BV, NL.

Дейност 1, работни групи:

-          Как да стигнем до МСП

-          Оценка на стойността на ИС”

-          “Валоризация на ИС” (Повишаване на стойността на ИС)

-          “Упражняване на права върху ИС”

ПВ взе участие в:

  1. Как да стигнем до МСПс ръководител Датското ведомство за патенти и търговски марки  http://www.dkpto.org/, което разработи информационни материали за повишаване на информираността на МСП в областта на ИС: IP Trade Portal, IP Marketplace, IP Response, IPR Cost/Benefit Guide
  2. “Упражняване на права върху ИС” - представяне на информация за дейността на ПВ в областта на упражняване на права върху ИС /IPR Enforcement/.                                 

                                                                                                                                                                      

Дейност 2 - www.innovaccess.eu

innovaccess_poster_website

ПВ участва в актуализация на информацията в областта на ИС, в секцията “National information”, както и в секцията “Signposting Directory” (данни за партньори на ПВ в областта на ИС, посочени на картата на всяка държава).Дейност 3:

ПВ участва в:

- създаване на контакти с партньори в областта на ИС, по-специално с организациите, с които ПВ работи в областта на упражняване на права върху ИС /IPR Enforcement/, както и с ЕЕN-България,

- семинар, организиран от консултантска фирма Patentopolis BV /NL/, работеща с университети, патентни ведомства, МСП, правни фирми, като създава продукти за обучение, провежда диагностика на МСП относно ИС и изработва стратегии за управляване на обектите на ИС. 

Информационни продукти, разработени от Датското ведомство за патенти и търговски марки  

logo_dpo
Датското ведомство за патенти и търговски марки /DKPTO/ е динамична, модерна и ориентирана към пазара част от Датското министерство за бизнес и растеж. DKPTO издава патенти и регистрира полезни модели и търговски марки.

          IP Trade Portal - представлява ръководство за търговия с права върху интелектуална собственост. Посочени са стандартни договори за търговия с патенти и полезни модели, методи за оценка на стойността на патенти и търговски марки.  Това е място за търговия с права върху интелектуална собственост.

          IP Marketplace - представлява безплатно място за търсене на търговски партньори с права върху интелектуална собственост (патенти, патентни заявки, полезни модели, промишлени дизайни или търговски марки) за купуване, продаване или лицензиране, или за създаване на други видове партньорство, например при иновационни проекти, които се основават на патентоспособни знания.

          IP Response - анонимен онлайн тест за проверка на способността на дадена фирма за работа в областта на интелектуалната собственост. Получава се доклад за състоянието на фирмата и съвети в зависимост от резултата. Тестът ще бъде достъпен и на български език.

          IPR Cost/Benefit Guide дава информация за процедурите, ползите и разходите, когато искате да патентовате своя идея или да регистрирате своята търговска марка или дизайн.

          Boost Your Ideaразработен е от DKPTO съвместно с Датската фондация за предприемачество и представлява уебсайт, специално насочен към преподаватели и студенти, които се занимават с иновации и предприемачество.

Информационен продукт, разработен от Естонския център за интелектуална собственост и трансфер на технологии /EIPTTC/ http://www.eitk.ee/en/  - EIPTTC е фондация, основана от Естонската търговска камара и Министерството за икономика и комуникации. Предлага голямо разнообразие от услуги за интелектуална собственост и технологичен трансфер, обучение и образование.

          IP Calculator - дава информация за необходимите такси за получаване и поддържане на права върху интелектуална собственост за 42 държави, като данните се осъвременяват на всеки три месеца.

Визуализация на IPorta: www.innovaccess.eu – уебсайт на Европейската мрежа INNOVACCESS от 33 европейски национални ведомства по ИС. Съдържа:

- Обща информация за ИС (About Intellectual Property)

- Национална информация (National Information) от 33 европейски национални ведомства по ИС

- Новини и мероприятия (News & Events)

- Информационни материали (ToolBox) – Част от горепосочените информационни материали могат да се намерят и в секцията ToolBox.

ВАЖНО: 

Всички информационни продукти, посочени по-горе, са предмет на авторски права, поради което публичното им използване, в тяхната цялост или на част от тях, може да се осъществи само със специално разрешение от техните създатели!

                         ==================================================

2012

28 септември 2012

Семинар за МСП на тема "Mарка и дизайн на ЕС - практически познания"
На 26 октомври 2012 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, зала 1, ул. "Раковски" № 108, ет. 2, София, ще се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия на тема "Марката и дизайна на Европейския съюз - практически познания".
Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.
Мероприятието ще бъде второто по ред за предстоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация. Участниците ще получат и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
Желаещите да се запишат за участие в семинара, могат да се запознаят с програмата и да попълнят Формуляр за регистрация.
Попълненият Формуляр за регистрация може да бъде изпратен по факс: + 359 2 873 51 82 или на e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,  до 23 октомври 2012 г. вкл.
Такса за участие в семинара не се дължи!
Местата за участие са ограничени. Формуляри за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата.

19 март 2012

Патентното ведомство стартира набиране на предприятия - кандидати за напълно безплатната услуга "Предварителната диагностика", включваща:
                -  посещение на експерти на място в предприятието;
                -  среща-разговор с ръководството на предприятието;
                -  проучване в бази-данни, достъпни в Патентното ведомство с подробен доклад и препоръки за заявяване на обект/и на ИС на предприятието.

Цел на "Предварителната диагностика" е осигуряване на:
               - експертен анализ на състоянието и перспективите на предприятието в областта на индустриалната собственост (ИС);
                - разясняване предимствата на ИС за конкурентоспособността на предприятието;
- препоръки и насоки за бъдещи действия.
Предприятията-кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:
               - да са МСП с производствена дейност;
               - да са с числен състав до 250 човека;
               - да нямат подадени заявки за патент, полезни модели и/или промишлен дизайн за последните 5 години

Лица за контакт:
Бойка Спасова
- тел. 9701349, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Мадлен Влаховска - тел. 9701342, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

08 март 2012

Нови семинари по проекта ip4inno
Европейската патентна академия съобщава, че са определени датите и темите на нови четири семинара в рамките на проекта ip4inno, който предоставя на бизнесконсултантите и Центровете за трансфер на технологии практическо обучение по стратегии за закрила индустриалната собственост.
За повече подробности

28 февруари 2012 г.

ПРОЕКТЪТ ip4inno ТЪРСИ....
От Европейската патентна академия съобщават за интересно предложение по проекта ip4inno, който бе продължен до юни 2012 г.
В отговор на изразен интерес от участниците в проекта, е обявено, срещу парична награда, набиране на случаи от практиката, представляващи кратки истории за бизнес успехи или неуспехи, които могат да илюстрират изложеното в 21-те модула по проекта.
Повече за интересното предложение

24 февруари 2012 г.

Обучение по проекта ip4inno

Като резултат от успешната втора фаза на проекта ip4inno /2010- 2011/ Европейската комисия и Европейското патентно ведомство продължават проекта с шест месеца, до юни 2012 г.
Във връзка с това на разположение са обучителни материали за стратегии за индустриална собственост, подходящи за бизнес консултанти, професионалисти от областта на технологичния трансфер и други специалисти, подпомагащи иновационната дейност на МСП, университети и други.
Повече информация можете да намерите на уеб страницата на проекта.
На страницата можете да намерите и информация за виртуалната класна стая, която се провежда през февруари и март 2012 г. и включва четири от общо 21 модула, разработени по проекта. В тях са разгледани по-скоро бизнес въпроси, отнасящи се до комерсиализацията на индустриалната собственост. Други от модулите се отнасят до лицензирането на ИС, оценката, финансирането и прилагането на правата върху индустриалната собственост.
Участието в интерактивните обучителни модули е безплатно.

Виртуално обучение:
27 февруари, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 5C - Business strategies for enforcing patents
5 март, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 6A - IP in the ICT sector
12 март, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 6A - Biotechnology patents
Посочените виртуални обучения са въведение към планираните за по-късно през тази година четири двудневни семинара.
На страницата на проекта можете също да намерите записи от две виртуални обучения, проведени през 2011 г.

2011

05 май 2011

Предстоящи семинари на Европейската патентна академия по проект „ip4inno” за МСП

Поредицата семинари по проекта „ip4inno” се организират от Европейската патентна академия всяка година и са насочени към обучение предимно на малките и средни предприятия и организации, които ги консултират и подкрепят с цел развитие на благоприятна иновационна среда в Европа. Тази година Европейското патентно ведомство (ЕПВ) ще бъде домакин на семинарите.
Темите, които ще бъдат разгледани, са комерсиализация на интелектуална собственост, лицензиране, оценяване и финансиране, патентна информация и закрила на правата на интелектуална собственост. Ще бъдат представени също най-новите обучителни материали по темите за закрила на правата по индустриална собственост и бизнес планирането, като лекциите ще бъдат изнесени от авторите, разработвали специализираните модули.

Мероприятията ще се проведат съответно в:
гр. Берлин, Германия на 17 и 18 май 2011 г.
гр. Мюнхен, Германия на 25 и 26 май 2011 г.
гр. Хага, Холандия на 7 и 8 юни 2011 г.

Таксата за участие в един семинар е 250 евро.
Брой на участниците в един семинар: 20 души.
За повече информация и записване за участие

Проект "Предварителна диагностика на МСП в областта на ИС"


Наръчници по интелектуална собственост за МСП

Наръчничите са подготвени от Консорциум по проекта IPeuropAware, съфинансиран от Европейската комисия по рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" (Competitiveness and Innovations Framework programme - CIP)

Наръчник за мебелната индустрия
Наръчник за кожарската индустрия 
Наръчник за обувната индустрия
Наръчник за текстилната индустрия

13 април 2010 г.

Семинар за МСП “Системи на Марката и Дизайна на ЕC – практически познания” – Пловдив
 
На 20 и 21 април 2010 г. в гр. Пловдив ще се проведе семинар за представители на малки и среднипредприятия, на тема “Системи на Марката и Дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът е организиран от Патентно ведомство, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.
Желаещите да се запишат за участие в семинара, могат да се запознаят с програмата и да попълнят регистрационната форма.
Попълнената регистрационна форма може да бъде изпратена по факс: + 359 2 873 51 82 или e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it или This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

Такса заучастие в семинара не се дължи!
За повече информация можете да се свържете с:
Вероника Тодорова, телефон:  + (02) 9701 410, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail: 
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
или
Антония Якмаджиева, телефон:  + (02) 9701 339, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail: 
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


04 февруари 2010 г.

Патентното ведомство организира семинар за МСП
На 12 февруари 2010 г., в изпълнение на грантовия договор по проекта Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост с насоченост към МСП (IP Awareness and Enforcement Modular Based Actions for SMEs) 2007-2010, Патентно ведомство, съвместно с Европейската комисия и Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ще проведе семинар, предназначен за представители на малки и средни предприятия от мебелната, кожарската, обувната и текстилната индустрии, както и представители от браншовите организации за тези индустрии. Семинарът има за цел да представи пред аудиторията 4 специализирани наръчника, разработени съвместно с националните ведомства на държавите – членки на ЕС, Университета в Аликанте, Испания, и Европейката комисия. Наръчниците съдържат информация относно начините на закрила на обектите на интелектуална собственост, както и начините за борба с нарушенията на правата върху тях. На участниците ще бъде предоставено по едно издание от наръчниците, в зависимост от сектора, към който принадлежат.
 

Предварителна програма

За участие в семинара и повече информация можете да се свържете с г-ца Радостина Халачева на тел.: 02 9701 345 или тел.: 02 9701 309, както и на e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Адаптирани издания от поредицата "Интелектуална собственост за бизнеса" на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)


Издаването на брошурите на български език е резултат от подписано споразумение между Патентното ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за адаптиране на широко разпространените издания на СОИС, предназначени за МСП.
 
Създаване на марка. Въведение в търговските марки за малките и средни предприятия (МСП)
Разглежданите в брошурата въпроси са практически и пречупени през призмата на МСП , като са адаптирани към българското законодателство в областта. Брошурата е илюстрирана с множество примери, включително и от практиката на Патентното ведомство на Република България.

Добрият външен вид. Въведение в индустриалния дизайн за МСП
Брошурата е посветена на промишления дизайн и в нея се разгреждат практически, пречупени през призмата на МСП въпроси. Тематиката е илюстрирана с множество примери от практиката на Патентното ведомство на Република България.

Навреме свършена работа. Интелигентно използване на интелектуалната собственост от текстилните компании


cab-logo1IP AWARENESS AND ENFORCEMENT MODULAR BASED ACTIONS FOR SMES (IPeuropAware)
Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост с насоченост към МСП
30 ноември 2009 г.

Стартира шестият Национален конкурс за иновативно предприятие на годината

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Enterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България организират за шеста поредна година Национален конкурс за иновативно предприятие на година.
Конкурсът, чиято цел е да покаже добрия български модел за бизнес и да привлече вниманието на широката общественост върху постиженията на българските предприятия, се е утвърдил като основен инструмент за популяризиране на иновативните български фирми.В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика, вкл. информационните технологии. Иновотивно предприятие е това, което през последните три години е реализирало на пазара нови или значително усъвършенствани продукти/стоки и услуги и/ или процеси.
За първи път конкурсът е отворен и за научноизследователски организации, разработили нови технологии за индустрията.На първия етап на конкурса се номинират кандидати за участие.Предложения и номинации се приемат на електронен адрес This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .
На следващия етап кандидатите попълват карта за участие, в която описват иновативния си продуст/технология/процес/услуга.Кандидатите се оценяват от експертна комисия по специална методология.Десетте фирми/научноизследователски организации, постигнали най-високи резултати, ще бъдат посетени от експерти от фондация „ПИК”. На финалния етап номинациите се разглеждат от жури, съставено от представители на министерства, работодателски, научни и нестопански организации, Мисията на Световната банка и други.
Наградите ще бъдат връчени по време на Шестия национален иновационен форум през месец януари 2010 г. от Премиера на Република България.Участието в конкурса е отворено до 20.12.2009 г.
За повече информация:
Теодора Георгиеваhttp://www.arcfund.net/
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

тел.: 02 973 30000/431

23 април 2009 г.

България ще бъде домакин на PATLIB конференцията през 2009 г.
 

През 2009 г. България, в лицето на Патентното ведомство, ще бъде домакин на годишната конференция на патентноинформационните центрове в Европа – PATLIB 2009.Всяка година конференцията се организира от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в сътрудничество с националното патентно ведомство на една от страните – членки на ЕПО. В течение на изминалите години тя се е утвърдила като едно от най-важните събития в областта на патентната информация, което предлага на всички участници в процеса на разпространение на информацията за индустриалната собственост възможност за срещи, ползотворни дискусии, обмяна на идеи и опит, оценка на постигнатите резултати и бъдещи тенденции в развитието на дейността им, както и за обучение и професионално развитие, установяване на контакти и разширяване на сътрудничеството между PATLIB центровете. Това е причина за постоянното нарастване на интереса към конференцията и увеличаване на броя на желаещите да вземат участие в нея, чийто брой вече превишава 400 души.
По традиция по време на конференцията се организира и съпътстваща изложба на информационни продукти, в която със свои щандове участват както частни фирми – доставчици на патентноинформационни продукти и услуги, така и национални ведомства по индустриална собственост. За значението, което се отдава на събитието на национално ново, е показателен и фактът, че конференцията се провежда под патронажа на висши държавни служители и министерства.

Изборът на България за домакин на конференцията, която ще се проведе от 20 до 22 май 2009 г. в София, в Kempinski Hotel Zografski, е израз на високата оценка на Европейското патентно ведомство за ролята на Патентното ведомство на Република България в процеса на изграждането на модерна европейска патентна система, отговаряща на съвременните очаквания и изисквания на обществото.

Покана за участие в първия ден на конференцията - 20 май 2009 г.
Форма за регистрация

27 октомври 2008 г.


В Китай беше открито бюро за подпомагане на европейските МСП

На 7 май 2008 г. в Пекин в присъствието на висши представители на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост” и на ПП на ЕК в Пекин беше официално открито бюрото за подпомагане на европейските малки и средни предприятия в опазването на интелектуалната им собственост при дейността им на китайския пазар (CHINA IPR SME HELPDESK). Проектът е изцяло финансиран от Европейския съюз.
Бюрото ще оказва безвъзмездно съдействие на МСП от страните - членки на ЕС в следните насоки: разпространяване на информация сред европейските МСП за значението на интелектуалната собственост; разясняване на рисковете в опазване на ИС, свързани с осъществяването на бизнес на китайския пазар; практически начини за управление на ИС при вземането на ключови бизнес решения; информационен справочник за ИС в Китай; какво да се предприеме в случай на нарушаване на правата на ИС; организиране на семинари и onlineпомощ и др.
Освен ангажираните с тези дейности в екипа на бюрото в Китай, в тях ще бъдат включвани и специалисти, работещи в подобни организации и институции в страните - членки на ЕС.


Информацията за контакт с бюрото:

CHINA IPR SME HELPDESK
Office C 319, Beijing Lufthansa Centre
50 Laiangmaqiao Road,
Beijing 100016
CHINA
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Web site: www.china-IPRhelpdesk.eu


Информацията за контакт с бюрото:

CHINA IPR SME HELPDESK
Office C 319, Beijing Lufthansa Centre
50 Laiangmaqiao Road,
Beijing 100016
CHINA
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Web site: www.china-IPRhelpdesk.eu

18 юли 2008 г.

Нова стратегия на Европейската комисия относно правата върху индустриалната собственост (ИС) в Европа

 На 16 юли 2008 г. Европейската комисия е одобрила Доклад относно правата върху индустриалната собственост в Европа. Наред с патента на Общността и Европейската патентна съдебна система, са очертани и ключовите действия, които ще позволят поддържане на високо качество на системата на правата върху ИС в рамките в ЕС през 21-ви век и ще улесни достъпът на иноваторите и по-специално на малките и средни предприятия (МСП) до тях. Тези действия предвиждат:
  • Широкото разясняване на ефективното прилагане на правата върху ИС и борбата с нарушенията им и пиратството, което, наред с подобряване на координацията между основните институции, свързани с прилагането на правата на национално ниво, включва и постигане на ефективно сътрудничество между страните – членки при събиране на информация относно фалшиви и пиратски стоки и нейния бърз обмен и подпомагане на постигането на споразумения между държавния и частния сектор за предприемане на енергични мерки срещу явни нарушения на правата върху интелектуалната собственост.
  • За постигане на високо качество на правата върху ИС, Комисията ще направи проучване относно качеството на патентната система и на цялостното функциониране на системите за закрила на марката в ЕС, включително на марките на Общността, които се регистрират от Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар вече повече от 10 години.
  • Облекчаване на използването на правата върху индустриалната собственост от МСП чрез прилагане на мерки за улесняване на достъпа да тези права, процедури за решаване на спорове, повишаване на осведомеността на МСП относно управлението на ИС, като съставна част на общия бизнес план.

16 юли 2008 г.

new1
Европейската комисия прие нов Регламент относно държавната помощ за МСП
 

Европейската комисия е приела нов Регламент - General Block Exemption Regulation (GBER), който ще влезе в сила в предстоящите седмици (20 дни след публикуването му в Официалния вестник), който консолидира в едно текстовете и хармонизира правилата, съдържащи се в 5 съществуващи досега Регламента. С новия Регламент одобряват автоматично редица мерки за подпомагане на МСП и по този начин се дава възможност на страните – членки да предоставят тази помощ без предварително да уведомяват Комисията за това. Регламентът предвижда мерки за подпомагане на МСП в областта на изследванията, иновациите и придобиването на права върху интелектуалната собственост, регионалното развитие, обучението, работната сила и рисковия капитал, както и в области като защита на околната среда, подкрепата на предприемачеството в новосъздадени иновативни фирми, решаването на проблеми като например трудности при достъп финансиране, които среща жени – предприемачи. Като поощрява страните – членки да насочват своите държавни ресурси към помощ, от която ще има реална полза за създаването на работни места и конкурентоспособността на Европа, Регламентът дава възможност за се намали административната тежест за държавните служби, бенефициентите и Комисията.

Закон за малките и средните предприятия

Ключови препоръки към малките и средните предприятия (информация на Европейското патентно ведомство)


Патентноинформационни центрове

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account