CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Развитие и документи Print

2011 г.

29 юни 2011

На 27 юни т. г., в Люксембург, бе проведено извънредно заседание на Съвета на Европейския съюз по Конкурентоспособност. На него министрите на държавите - членки приеха общ подход по предложенията на Европейската комисия за регламенти за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита, валидна на територията на всички участващи в засиленото сътрудничество държави - членки.
В преговорите по двете законодателни предложения (проект на регламент на ЕП и на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита и проект на регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патента защита по отношение на приложимите разпоредби за превод) участвуват 25 държави - членки, като Испания и Италия са против засиленото сътрудничество.
След динамични и трудни преговори, председателството подготви за извънредното заседание на Съвета компромисни предложения по двата регламента, като в регламента за единната патентна защита бе внесен компромисен текст относно промяна в критериите за разпределение на приходите от такси между държави - членки. Предложението за балансиране на критериите бе инициирано от България и Малта и към него се присъединиха Словакия, Словения, Кипър, Литва, Латвия, Румъния и Естония. Компромисният текст предвижда гарантиране на минимална сума за всяка от участващите в засиленото сътрудничество държави.
Министрите единодушно подкрепиха общия подход по двата регламента и приветстваха усилията на председателството за постигнатия напредък. Изразена бе увереност, че досието ще остане приоритетно и за предстоящото полско председателство, като бе подчертана решаващата роля на единната патентна защита за развитието на научните изследвания, иновациите и повишаване на конкурентоспособността в ЕС. Същевременно бе отбелязана необходимостта от разглеждане на двете предложения на Комисията, в пакет с бъдещо предложение относно единния европейски патентен съд, който е неизменен елемент от единната патентна система.
ЕК приветства постигането на общ подход и изрази надежда, че усилията за създаване на единната патентна защита ще бъдат подкрепени и от Испания и Италия.
Следваща стъпка в развитието на досието са преговорите с ЕП.

27 април 2011
След като през март т.г. Съветът на ЕС прие решение за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита с участието на 25 държави – членки (без Испания и Италия), Комисията представи през април предложенията си за имплементиращи актове. Предложенията се основават на вече дискутираните по време на предходните председателства предложения за регламент относно единната патентна защита и за регламент относно езиковия режим.
Новото предложение на Комисията за Регламент относно единната патентна защита е поставено на различна правна основа поради новия формат на преговори – засилено сътрудничество. Нов момент в предложението е избягването на изменение на ЕПК, като ще се използват възможностите, които конвенцията предвижда в чл. 142, за постигане на единна патентна защита. Друг нов момент в предложението е използуването на инструмента на делегирани актове в съответствие с възможностите, които дава договорът от Лисабон, чрез които е предвидено Комисията да определя нивото на таксите и ключа за разпределение на приходите от такси между държавите –членки.
Предложението за Регламент относно езиковия режим се основава на предишното предложение на Комисията, като тук са интегрирани и компромисните елементи, предложени от белгийското председателство, които получиха широка подкрепа в процеса на преговорите. Предвижда се оценката за качеството на машинния превод да се прави от независим орган. Предвидено е и изготвянето на оценка за въздействието.
По решение на унгарското председателство, досието по засиленото сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита ще бъде обсъждано във формат на групите към Съвета на ЕС „Мертенс”(групата, която подготвя заседанията на КОРЕПЕР I) съвместно с експерти по права на интелектуална собственост. Това решение на председателството е продиктувано от амбицията му досието да бъде разглеждано на по-високо политическо ниво. На 14 април т.г. Комисията представи предложенията си на заседание в посочения формат, като редица делегации направиха предварителни изказвания по представените предложения. Очертаните проблеми ще бъдат дискутирани в процеса на предстоящите преговори. Председателството предвижда три заседания в посочения формат през месец май. Амбициите са Съветът през май да постигне политическо съгласие – общ подход по Регламента за езиковия режим, и да приеме доклад за напредъка по Регламента за единната патентна защита.

14 март 2011
На заседание, проведено на 10 ти март т. г. в Брюксел, Съветът „ Конкурентоспособност” (без Испания и Италия) прие Решение, с което разрешава на 25 държави - членки – Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Великобритания да установят засилено сътрудничество в областта на установяване на единна патентна защита. Решението получи широка подкрепа от делегациите и от Европейската Комисия. Председателството увери, че работата за постигане на напредък ще продължи, след като са налице одобрението на Европейския парламент и разясненията на Правната служба на Съвета, че не съществуват правни пречки за установяване на засилено сътрудничество. Крайната цел е всички държави - членки да се включат на определен етап в засиленото сътрудничество в полза на гражданите и бизнеса. Испания и Италия останаха против решението, като го определиха за дискриминационно и противоречащо на публикуваното Становище на Съда на ЕС относно съответствието на предвижданата единна патентна съдебна система с Договорите. Двете държави информираха, че ще отнесат въпроса пред Съда на ЕС.


09 март 2011
На 08 март 2011 г. Съдът на Европейския съюз изрази становище по проекта за споразумение относно създаването на Съд за европейски и общностни патенти. 


14 март 2011
На заседание, проведено на 10 ти март т. г. в Брюксел, Съветът „ Конкурентоспособност” (без Испания и Италия) прие Решение, с което разрешава на 25 държави - членки – Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Великобритания да установят засилено сътрудничество в областта на установяване на единна патентна защита. Решението получи широка подкрепа от делегациите и от Европейската Комисия. Председателството увери, че работата за постигане на напредък ще продължи, след като са налице одобрението на Европейския парламент и разясненията на Правната служба на Съвета, че не съществуват правни пречки за установяване на засилено сътрудничество. Крайната цел е всички държави - членки да се включат на определен етап в засиленото сътрудничество в полза на гражданите и бизнеса. Испания и Италия останаха против решението, като го определиха за дискриминационно и противоречащо на публикуваното Становище на Съда на ЕС относно съответствието на предвижданата единна патентна съдебна система с Договорите. Двете държави информираха, че ще отнесат въпроса пред Съда на ЕС.


09 март 2011
На 08 март 2011 г. Съдът на Европейския съюз изрази становище по проекта за споразумение относно създаването на Съд за европейски и общностни патенти. 


14 март 2011
На заседание, проведено на 10 ти март т. г. в Брюксел, Съветът „ Конкурентоспособност” (без Испания и Италия) прие Решение, с което разрешава на 25 държави - членки – Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Великобритания да установят засилено сътрудничество в областта на установяване на единна патентна защита. Решението получи широка подкрепа от делегациите и от Европейската Комисия. Председателството увери, че работата за постигане на напредък ще продължи, след като са налице одобрението на Европейския парламент и разясненията на Правната служба на Съвета, че не съществуват правни пречки за установяване на засилено сътрудничество. Крайната цел е всички държави - членки да се включат на определен етап в засиленото сътрудничество в полза на гражданите и бизнеса. Испания и Италия останаха против решението, като го определиха за дискриминационно и противоречащо на публикуваното Становище на Съда на ЕС относно съответствието на предвижданата единна патентна съдебна система с Договорите. Двете държави информираха, че ще отнесат въпроса пред Съда на ЕС.


09 март 2011
На 08 март 2011 г. Съдът на Европейския съюз изрази становище по проекта за споразумение относно създаването на Съд за европейски и общностни патенти. 

Прессъобщение на Служба „Преса и информация” към Съда на ЕС.

11 февруари 2011
На 7-ми февруари т.г. в Брюксел бе проведено извънредното заседание на КОРЕПЕР-І (Комитет на постоянните представители – заместници), на което бе обсъдено Предложението за Решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патента закрила. Заседанието е част от графика, определен от Унгарското председателство за движение на досието. След като на Съвета през декември 2010 г. бе потвърдено, че съществуват непреодолими трудности за взимането на единодушно решение относно езиковия режим на патента на ЕС в близко бъдеще, група държави отправиха искане към ЕК за изготвяне на предложение до Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на единната патентна закрила. В последвалите месеци към искането се присъединиха мнозинството от държавите - членки. България участвува редовно в провежданите обсъждания, като е изразявала подкрепа по предложението за засилено сътрудничество като възможен работещ вариант за постигане на напредък. След решение на МС от 27.01 т. г. за одобряване на присъединяването на България към искането до Комисията, на 04.02.т.г. бе връчено писмо, подписано от министър Т. Трайков, до комисар М. Барние.
На проведеното извънредно заседание на КОРЕПЕР-I, Латвия, Унгария, Гърция и Кипър бяха последните държави - членки, които заявиха желание да се присъединят към искането, с което броят на страните, заявили желание за участие в засиленото сътрудничество, стана 25. Единствено Испания и Италия останаха против засиленото сътрудничество. Двете държави квалифицират действията по досието като „прибързани” и призовават да се изчака мнението на Съда на ЕС относно съответствието на предвижданата единна патентна съдебна система с договорите като важен елемент от единната патентна система. Двете държави отстояват позиция, че предлаганата от Комисията езикова система по патента е дискриминационна и създава прецедент в ЕС. Настояването на двете държави е да се върнат на масата на преговорите и да бъдат обсъдени и други езикови варианти. Испания и Италия изразяват опасения, че засиленото сътрудничество ще подкопае единството на вътрешния пазар и конкуренцията. Двете държави ще поставят въпроса пред Съда на ЕС.
Целта на проведеното заседание бе да се постигне съгласие по предложението на Комисията и Съветът да поиска одобрението на Европейския парламент. След получаване на одобрение от Европейския парламент, досието ще се върне за задълбочено разглеждане в КОРЕПЕР и ще бъде подготвено за Съвета „ Конкурентоспособност” на 10-ти март т.г., когато се очаква да бъде взето политическото решение.
Европейската Комисия приветства постигнатия напредък. Изразена бе подкрепа по отношение на предложения от председателството текст. Изразено бе разбиране към позициите на Испания и Италия и надежда, че в близко бъдеще те също ще се присъединят към засиленото сътрудничество.


2010 г.

14 декември 2010 г.

На проведеното на 10-ти декември заседание на съвет „ Конкурентоспособност” в Брюксел се състоя дискусия по възможностите за установяване на засилено сътрудничество по патента на ЕС. Изслушани са били становищата на 11-те държави- членки (Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Холандия,, Словения, Швеция и Великобритания), които отправиха по- рано искане до Европейската комисия за проучване на възможностите за такова сътрудничество и за изготвяне на предложение до Съвета на ЕС за вземане на решение. Страните са подчертали, че, въпреки положените усилия от белгийското председателство, Европейската комисия и мнозинството от държавите - членки не са стигнали до изискуемото единодушие на Съвета в преговорите по езиковия режим на патента на ЕС. Според тях, поради изчерпване на възможностите за постигане на консенсус, вариантът „засиленото сътрудничество” се явява единственият работещ вариант, на този етап и държавите желаят да продължат работата по патента на ЕС в тези рамки.
Испания и Италия са се обявили против установяването на засилено сътрудничество по патента на ЕС, като то е било определено като неудачен и вреден вариант с оглед евентуалните му последици за единството на вътрешния пазар, конкуренцията и търговията. Двете делегации са апелирали за връщане на масата на преговорите и за търсене на решение за всичките 27 държави - членки относно установяването на единен патент за ЕС, каквато е била и първоначалната цел на преговорите. Посочено е било, че не са изчерпани всички възможни варианти за преговори по езиковия режим и е бил отправен призив преговорите да не се прекратяват. Същевременно двете държави са се обявили твърдо против триезичната система на езиков режим на патента на ЕС, предложена от Комисията, като са я определили като дискриминационна. Не на последно място е било припомнено, че преговорите се водят в контекста на очакване на мнението на Съда на ЕС относно съответствието на предвижданата Единна патентна система на ЕС с договорите и би било подходящо да не се прибързва с решения преди това.
Останалите държави, вкл. България, са изказали готовност да обсъдят възможностите за засилено сътрудничество, като са изискали Европейската комисия да изготви оценка на въздействието, както и задълбочен анализ на елементите на такова сътрудничество. Изразена е била готовност да се работи за намиране на решение, което да се основава на постигнатите вече договорености и което да съблюдава принципите за ефективност на разходите по издаване на патента на ЕС и гарантиране на правната сигурност, както и да гарантира спазване на принципите на вътрешния пазар и конкуренцията.
Патентът на ЕС и неговото бъдеще ще бъдат обсъдени на най високо политическо ниво. Предстои въпросът да бъде дебатиран на Европейския съвет – 16 и 17 декември т.г. в Брюксел.

17 ноември 2010 г.

На 10 ноември 2010 г., в Брюксел, се състоя извънредно заседание на Съвета на Европейския съюз „Конкурентоспособност” (Вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство).
Това е трето по ред заседание на Съвета, в рамките на месец и половина, посветено на обсъжданията на проекта на Регламент за езиковия режим на патента на ЕС, на което отново не бе постигнато необходимото единодушие.Белгийското председателството подчерта важността на досието, като напомни, че е извървян дълъг път и че са необходими допълнителни политически усилия за постигане на единодушно решение.
Комисар Мишел Барние също подчерта важността на досието за изграждането на вътрешния пазар и засилване на конкурентоспособността на ЕС. Изразена бе подкрепа от Комисията за предложенията направени от Председателството с последните им изменения. Изтъкнато бе, че резултатът е приемлив и почтен за всички страни, както и че това е моментът да се постигне достойно споразумение.
В състоялата се дискусия участвуваха почти всички делегации на държавите – членки на ЕС, като мнозинството от тях подкрепиха предложенията на Председателството в последният им вариант. (Швеция, Полша, Холандия, Словения, Румъния, Люксембург, Латвия, Литва, Унгария, България, Ирландия, Кипър, Естония, Словакия, Австрия, Франция, Германия, Финландия, Португалия, Малта, Дания, Великобритания, Чехия). Италия и Испания останаха на заявените вече от тях позиции – против разглежданите предложения. Като неприемливо бе посочено транспонирането на разпоредби на Европейската патентна конвенция в европейското законодателство. Двете делегации изразиха готовност да разгледат алтернативни варианти, които не почиват на триезичния вариант и не дискриминират езиците на ЕС. Италия демонстрира известна промяна в позицията си към едноезичния вариант, като настоя да бъде призната правната стойност на преводите на английски език.

В заключение Председателството обобщи, че е проявена повече гъвкавост от когато и да било и, макар да не е постигнато единодушие в Съвета, работата за постигането му ще продължи.

14 октомври 2010 г.

С решение на Съвета по европейски въпроси от 04.10.10 г. е приета позицията на България по проекта на Регламент на Съвета относно разпоредбите за превода на патента на ЕС. Съгласно приетата позиция страната ни подкрепя предложението за Регламент (ЕС) на Съвета относно разпоредбите за превод на патента на Европейския съюз и вдига изразената от нея проучвателна резерва поради следните съображения:
1. Предложеният режим съответства на сега действащия езиков режим за европейския патент, разписан в Европейската патентна конвенция (ЕПК), който е познат на българските ползватели на системата, тъй като страната ни е член на ЕПК от 01.07.2002 г. Възприемането на този режим няма да наложи промяна в ЕПК, където членуват и държави, които не са членове на ЕС. Тъй като ЕПВ ще администрира и патента на ЕС и европейския патент, това обуславя изискването за идентичен езиков режим.
2. Ще се намалят неколкократно разходите за получаване на патент на ЕС. Чрез въвеждането на предлагания езиков режим ще се редуцират не само разходите за превод, но и административната тежест, на която e подложен патентопритежателят сега при валидизирането на европейски патент, състояща се в предоставянето на преводи на националните патентни ведомства, плащането на такси за публикация, спазването на определени срокове, чието пропускане води до загуба на правната закрила, разходи за местни патентни адвокати в процеса на валидизацията на патента във всяка една държава.
3. Намаляването на разходите за получаване на закрила прави патента на ЕС разходоефективен и опростен, което води до неговата атрактивност и конкурентност с патентните системи на световни икономики като САЩ и Япония.
4. Българският бизнес, който почива на създаването и използването на иновативни продукти, отдавна използва поне два от трите официални езика, на които работи ЕПВ. Проучванията, които заявителите правят на нивото на техниката, за да създадат свой продукт, обхващат документи, които са основно на език, различен от българския, на езиците, на които се създават иновациите – английски, немски или френски. Познаването поне на един от тези езици е условие, без което не може да се развива иновативният бизнес от патентноправна гледна точка. В условията на икономическа глобализация, мобилност на учените и създаването на европейското научноизследователско пространство е трудно да се намери компромис между принципът за езиковото многообразие и единната патентна закрила.
5. Очаква се да се повиши заявителската активност в България и да се увеличат компаниите, които ще инвестират в научноизследователската и развойна дейност, защото ще са налице условия за получаване на закрила на създадения продукт не само на територията на страната ни, но и на ниво ЕС и ще имат база да внедрят на практика този продукт.
6. Повишаване на ръста на чуждестранните инвестиции, чрез внедряване на патентовани изобретения на територията на България и създаване на предприятия и нови работни места.
7. Повишаване на правната сигурност, поради възможността за предотвратяване и противопоставяне на нарушения.
8. България подкрепя необходимостта от осигуряване на високо качество на машинния превод, както и нуждата от детайлно уреждане на въпроса по отношение на възстановяването на разходите за превод и счита, че решаването на тези въпроси следва да стане в съкратени срокове.
Позицията е изготвена във връзка с 3035-то заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност”, проведено на 11.10.10 г. в Люксембург.
На заседанието е разгледан документ, отразяващ политическите насоки относно Проекта на регламент за превода на патента на ЕС. В проведената дискусия по време на заседанието становище са изразили почти всички държави - членки. 17 държави (Швеция, Холандия, Финландия, Германия, Великобритания, Португалия, Словения, Австрия, Ирландия, България, Литва, Румъния, Франция, Латвия, Естония, Унгария и Дания) са подчертали своето одобрение на предложението на Комисията за регламент за превода на патент на ЕС в контекста на предложените от Белгийското председателство политически насоки. Изразена е увереност, че консенсусът е постижим и никога не е бил толкова близо. Предложеният пакет документи е оценен като добра база за постигане на компромис.
Делегациите на Испания и Италия са останали на заявените вече от тях позиции, като са отхвърлили категорично предложението на Комисията за превод на патента на ЕС на английски, френски и немски език, като възможен вариант за дискусии. Те са заявили готовност да дискутират алтернативни варианти, които съблюдават принципа на многоезичие в ЕС.
Чехия, Полша и Словакия са потвърдили позициите си в полза на едноезичния режим, като по- малко дискриминационен.
В заключение е отбелязано, че Съветът е потвърдил значимостта на патента на ЕС и че предложението на ЕС за езиковия режим на патента на ЕС е намерило широка подкрепа от страна на държавите - членки на ЕС, както и че политическите насоки са добра основа за бъдеща дискусия. Оценени са съпътствуващите мерки – машинния превод и финансовите аспекти, както и проблемните въпроси относно правната сигурност на преводите и разходите за тях. Посочено е също, че ако в бъдеще не се постигне решение, ще се обсъди вариант на засилено сътрудничество. 

09 юли 2010 г.

Секретариатът на Съвета разпространи проект на регламент (версия на български език) относно езиковия режим на патента на ЕС. Проектът е изготвен от Комисията и ще бъде обсъждан от РГ „ Интелектуална собственост” – формат „Патенти” по време на белгийското Председателство. Регламентът е един от елементите на пакета инструменти за изграждане на единна патентна съдебна система в Европа.
Липсата на единен патент, който да предоставя закрила в целия Европейски съюз, води до фрагментиране на патентна система, големи разходи и трудности, свързани с валидизацията на европейските патенти в различните страни – членки. В резултат на това един европейски патент се валидизира средно в 5 страни – членки, като се наблюдава намаляване на броя на валидизациите през последните 15 години при нарастване на броя на страните – членки на Европейската патентна конвенция за същия период от време от 17 на 37.
Eдинната защита на патентните права в рамките на Вътрешния пазар чрез патент на ЕС ще доведе до подобряване на условията за инвестиции в изследователската и развойна дейност, особено в районите със сравнително ниска иновационна активност, което е един от ключовите елементи на стратегията Европа 2020, приета от Комисията на 3 март 2010 г.

Допълнителни документи на Комисията към Регламента:
Impact Assessment accompanying document to the Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent - ADD1
Impact Assessment accompanying document to the Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent - ADD2

25 март 2010 г.

Секретариатът на Съвета разпространи изявления на испанското председателство от името на ЕС и неговите държави - членки, направени на 14-та сесия на Постоянния комитет по патентно право на СОИС - 25 - 29 януари 2010 г.

Документът отразява предложенията за промени в текста, направени от делегациите на заседанието на РГ „ Интелектуална собственост”- формат „патенти”, проведено на 21.01.2010 г. в Брюксел. По- важните от тях са:

  1. В уводното изявление, в т. 3 е отпаднало посочването на списъка от двадесет теми, подбрани от Комитета.
  2. В изявлението по адвокатската тайна, в т. 2 понятието „патентни представители или адвокати” е заменено с „професионални представители”.
  3. В изявлението по предварителното проучване за разпространението на патентна информация, в. т. 3, е добавено ново изречение, с което се посочва необходимостта разпространението на патентна информация да има за цел облагодетелстване на потребителите и избягване на дублирането на работа.
  4. В изявлението по проучването относно трансфера на технологии, в т. 2 е добавен нов текст, посочващ, че възможностите на реципиента да усвои и приложи новите технологии е от решаващо значение.
  5. В изявлението по проучването относно системите за опозиция, в т. 4 е отпаднало последното изречение, което предвиждаше, че ЕС би приветствувал повече подробности по тези процедури, включително дали заявителят е оправомощен да даде становище по съображенията на трети страни. В това изявление е включен нов текст под т. 7, който подчертава, че РГ по PCT на своята втора сесия, състояла се през май 2009 г., е изследвала възможностите да се включи клауза в PCT относно съображенията на трети страни.


24 март 2010 г.

Дебатът относно бъдещето на патентната система в Европа продължава. В очакване на становището на съда на ЕС по отправеното питане от Съвета на ЕС  през юни 2009 г. относно съответствието на предвижданото Споразумение за създаване на единна патентна съдебна система с ДЕС, през декември 2009 г. Съветът по конкурентоспособност постигна съгласие по следващите стъпки по отношение на патента на Общността (ЕС патент).На последния Съвет по конкурентоспособност на 4 декември 2009 г., министрите постигнаха споразумение по редица ключови елементи на бъдещата патентна система на ЕС. Приети бяха следните документи:

  • Проект на регламент на Съвета относно патента на ЕС. Общ подход (Док. 16113/09 PI 122)
  • Усъвършенстване на патентнана система в Европа. Заключения (Док. 17229/09 PI 141 COUR 87) относно: основните характеристики на предвидената единна система за съдебни спорове по патенти; договореностите, свързани с таксите за подновяване и тяхното разпределение; засиленото партньорство между Европейската патентна организация (ЕПО) и националните ведомства за индустриална сec_statements-_7926обственостСъщността на договорения пакет не включва договорености относно превода на патента на ЕС, нито подробности за промените в Европейската патентна конвенция (ЕПК), необходими за установяване на патента на ЕС.С влизането в сила на Договора от Лисабон, Европейският съюз заменя Европейската общност и придобива юридическа правосубектност. Ето защо, патентът на Общността вече ще се нарича "патент на ЕС" , а "патентния съд на Европейската Общност” (ECPC)" е преименуван на "Патентен съд на Европейския съюз и на Европа” (EEUPC)".
Проект за регламент на Съвета относно патента на ЕС (Док. 16113/09 ADD 1 PI 122)
Проектът за регламент на патента на ЕС урежда въпроси като: действието на патента на ЕС, принудителни лицензии, отмяна и недействителност на патента на ЕС. Режимът на преводите вече не е част от него. Като следваща стъпка Европейският парламент ще дебатира регламента за патентна на ЕС чрез процедурата за съвместно вземане на решение (която вече се нарича "обикновената законодателна процедура" по Договора от Лисабон).Основната идея на бъдещата система на патент на ЕС е съюзът да се присъедини към ЕПК и ЕПО да издава патенти на ЕС. Тези патенти ще бъдат европейски патенти, които ще имат унифицирано действие на територията на Европейския съюз.
Промяна на ЕПК
Предвижданата промяна на ЕПК е необходима, за да се установи патентът на ЕС и да се даде възможност ЕС да се присъедини към ЕПК. Промените в ЕПК ще засегнат въпроси като правото на глас на ЕС, създаването на Специален комитет към Административния съвет на ЕПО, паралелното посочване на ЕС и неговите държави - членки в европейската патентна заявка
Езиков режим
Договорът от Лисабон (член 118 от ДФЕС) представлява нова, специфична правна основа за създаването на единни права на интелектуална собственост в рамките на Европейския съюз. Макар че според тази нова правна основа все още се изисква единодушие за вземане на решение за езиковия режим на такива права (и консултация с Европейския парламент), решенията по всички останали аспекти от него сега ще се вземат с квалифицирано мнозинство, в съответствие с обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решение).

Във връзка с тази законова промяна, през декември Съветът предложи в Заключенията си разпоредбите относно превода за бъдещия патент на ЕС да бъдат разгледани в отделен регламент. Бъдещите разпоредби относно превода би трябвало да се приемат от Съвета с единодушие. В Заключенията на Съвета на ЕС е предвидено, че Регламентът за патент на ЕС влиза в сила заедно с отделен регламент относно езиковия режим.

май 2009 г.

Патентното ведомство на Република България предоставя на вниманието на ползвателите на системата за закрила на индустриалната собственост проекти, разработвани в Брюксел, свързани с бъдещата съдебна система по патентни спорове и патента на Общността, а именно:
-         проект на Споразумение относно Съда за европейски и общностни патенти и
-         проект  на Регламент на Съвета за патент на Общността.  Проектите са разработени от Работната група по интелектуална собственост към Съвета на Европейския съюз в Брюксел и отразяват бележките и предложенията на държавите-членки по тези въпроси.  
Най-общо казано, проектът на Споразумение относно Съда за европейски и общностни патенти предвижда да се създаде единна специализирана патентна съдебна система, която да има компетентност по отношение на европейските патенти и бъдещия патент на Общността. Юрисдикцията ще включва ограничен брой първоинстанционни съдилища и централизиран второинстанционен съд. Като първоинстанционни съдилища могат да се използват съществуващите национални съдилища. Компетентността ще е по отношение на нарушенията и недействителността на патентите, а също така и по отношение на искове за вреди, временни и обезпечителни мерки, искове за преждеползване, искове за предоставяне или прекратяване на принудителни лицензии и искове за компенсация за лицензии. Съдилищата ще работят съгласно общи правила за процедура, базирана на най-добрите практики на страните-членки. Ще се състоят от съдии с правно и техническо образование. Тази съдебна система ще се съобразява със Съда на Европейските общности като последен арбитър по въпросите на европейското право. 
Проект на Регламент на Съвета за патент на Общността предвижда създаването на титул, който ще има единен ефект на цялата територия на Общността и ще се прилага във всички държави. Той ще се предоставя от Европейското патентно ведомство, съгласно разпоредбите на Европейската патентна конвенция. Заявката за патент на Общността ще се подава на един от езиците, посочени в Конвенцията, но заявителят има право да подаде заявката си на който и да е от официалните езици на Европейския съюз. Превод на патентното описание и претенциите на всички официални езици на Общността се предоставят при публикация на заявката за патент. Преводите се извършват при поискване от специализирана централна служба, въз основа на програма за машинен превод. Тези преводи се изготвят с цел предоставяне на информация и нямат правен ефект. Всяка заявка за патент на Общността може да се преобразува в заявка за европейски патент. Таксите за поддържането на патента на Общността ще се разпределят между Европейското патентно ведомство и патентните ведомствата на държавите-членки.  

Уважаеми колеги, въпросите, разглеждани в горепосочените проекти засягат цялото общество, тъй като за България не е без значение кой съд ще разглежда нарушенията на европейските патенти и бъдещите патенти на Общността, на какъв език ще се води производството и в коя държава, на какъв език ще се издава патента на Общността, какво да бъде значението на превода на патента на официалните езици на ЕС и пр. За нас е важно да чуем вашето мнение по представените проекти, за да можем адекватно да защитим позицията на България при тяхното обсъждане в Брюксел. Адресът, на който можете да изпращате Вашите мнения, е: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите.

7 август 2008 г.

Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, озаглавено "Европейска стратегия за правата върху индустриална собственост"
Документ No 11270/08 PI 32
, който ще се разглежда на 24-25 юли 2008 г. на заседание на Работната група по интелектуална собственост, формат „Патенти”, към СЕС
25 март 2008 г.

Съветът на Европейския съюз (СЕС) публикува документ № 7728/08 РІ 14, който е подготвен от Словенското председателство и ще се обсъжда в Работната група по интелектуална собственост - формат "Патенти" към СЕС. Документът съдържа предварителни положения на разпоредби за бъдещия правен инструмент, с който ще бъде създадена патентна юрисдикция на ЕС.
Дебатът за европейската патентна съдебна система води началото си от осемдесетте години на миналия век, но не веднъж е бил преустановяван. От пролетта на миналата година обсъжданията бяха подновени и разпоредбите, предложени сега в документ № 7728/08 представляват обобщение на елементите на бъдещата европейска патентна съдебна система, дискутирани интензивно в Работната група до момента.
В документа се предлага съдът да се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и Регистър. Първоинстанционният съд ще включва централно отделение и местни отделения в отделните страни - членки на ЕС. Предвижда се по желание на две или повече страни, неразполагащи с местни отделения, да се създават и регионални отделения. В първоинстанционния съд ще се гледат искове за патентни нарушения и обявяване на недействителност на патенти, а така също и за непознатите в българското законодателство декларации за неизвършване на нарушения и за предполагаеми нарушения. Предлага се съдебните състави в местните отделения да бъдат тричленни, като двама от съдиите ще са от съответната страна, в която е местното отделение, а третият ще бъде от т.нар. пул от европейски съдии. Езикът на производството може да бъде както официалният език на страната или избран от нея друг език, така и език, избран по договаряне между спорещите страни, измежду езиците на производство в Европейското патентно ведомство – английски, немски или френски.
В документа на Словенското председателство са предложени и разпоредби, отнасящи се до правомощията на съда - неговите решения ще са с валидност на територията на страните, в които европейските патенти са валидирани, или ако се касае за патент на Общността - решенията ще са валидни на територията на целия Европейски съюз. Предложени са и текстове, засягащи правилата на процедурата, доказателствените средства, обучението на съдиите, представителството и др.
Документ № 7728/08 e публикуван в Публичния регистър на Съвета: http://register.consilium.europa.eu/.

12 февруари 2008 г.

Работен документ на Словенското председателство № 5954/08, който ще се разглежда на поредното заседание на Работната група по интелектуална собственост, формат патенти към Съвета на ЕС, насрочено за 15.02.2008 г. в Брюксел.

31 януари 2008 г.

На 30 януари 2008 г. Министерството на правосъдието на Германия потвърди, че на 29 януари 2008 г. Франция е внесла своите инструменти за ратификация на Лондонското споразумение (официален текст на английски, френски и немски език). По този начин Лондонското споразумение ще влезе в сила на 1 май 2008 г. за страните, които са го ратифицирали, и ще бъде ефективно за всички европейски патенти, съобщението за издаването на които е публикувано след 1 май 2008 г.
Лондонското споразумение са ратифицирали Германия, Великобритания, Франция, Швейцария, Словения, Холандия, Монако, Люксембург, Лихтенщайн, Латвия, Исландия и Хърватска.

Лондонското споразумение (текст на български език)

NB Преводът е на Патентното ведомство и е неофициален и необвързващ за институциите

24 януари 2008 г.

Документ № 5245/08 PI 1, изготвен от Словенското председателство, който ще се обсъжда на 25.01.2008 г. в Работната група по интелектуална собственост – формат патенти, към СЕС

Документ № 5245/08 PI 1, изготвен от Словенското председателство, който ще се обсъжда на 25.01.2008 г. в Работната група по интелектуална собственост – формат патенти, към СЕС

12 ноември 2007 г.
 
Документ No14492/07 PI 42 за заседанието на Работната група по интелектуална собственост – формат „Патенти” към Съвета на ЕС, проведено на 7 ноември 2007г. в Брюксел, на което са били обсъждани въпросите за укрепване на патентната система в Европа

Документ № 8928/08 PI 22, изготвен от Словенското председателство, който ще се обсъжда на 15.05.2008 г. в Работната група по интелектуална собственост – формат патенти, към СЕС

Документ № 9124/08 PI 24, който ще се разглежда на 28 май 2008 г. на заседание на Работната група по интелектуална собственост, формат „Патенти”, към СЕС

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account