CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
International protection - patents Print

25 април 2016 г.

Уважаеми потребители,

Патентно ведомство на Република България Ви информира, че от 01.05.2016г. българските заявители могат да подават по електронен път заявки за Европейски патенти и международни заявки за патенти по Договора за патентно коопериране (РСТ). За целта могат да се използват следните софтуерни системи:

  • e-OLF – софтуерно приложение, разработено от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и позволяващ заявяването както на Европейски патенти, така и подаването на PCT заявки;
  • PCT – онлайн платформа на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), позволяваща заявяване на патенти по Договора за патентно коопериране (РСТ). Чрез тази платформа не е възможно заявяване на Европейски патенти.

Указания за ползването на двете софтуерни системи са дадени по-долу:

Софтуерно приложение e-OLF

Приложението е безплатно и може да бъде свалено от интернет страницата на Европейското Патентно Ведомство (ЕПВ).

За гарантиране на необходимото ниво на сигурност при предаване на данни за патенти, приложението eOLF работи със смарт карта с цифров сертификат, издаден безплатно от Европейското Патентно Ведомство.

За да започнете за използвате електронното заявяване:

        

        1. Поръчайте своята смарт карта с персонален сертификат. Европейското Патентно Ведомство ще Ви я достави напълно безплатно, заедно с картов четец (USB-устройство, необходимо за ползване на картата на Вашия компютър).

За целта посетете страницата за заявяване на смарт-карта https://nrm2.epoline.org/myepoline/pcf/scEnrolment.html  и следвайте инструкциите. Доставката на картата с устройството може да отнеме от 2 до 4 седмици. 

    2. Свалете актуалната версия на приложението eOLF от

         http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/download.html  

         и документацията, предоставена там.

Можете да инсталирате приложението и да се запознаете с начина на работа с него, докато изчаквате доставката на смарт-картата.

Приложението е напълно функционално и можете да попълвате и подготвяте в него заявки за патенти. Смарт-картата е необходима едва на финалната стъпка –подписване и подаване на заявката за патент.

  1. След като получите смарт-картата и устройството, инсталирайте необходимите драйвери, следвайки инструкциите, които ще Ви бъдат изпратени от Европейското Патентно Ведомство.

  2. Регистрирайте смарт-картата на Портала за електронни услуги на Патентно ведомство, на специално създадена за целта страница: https://olf.bpo.bg/olf/enrol (достъпна и от заглавната страница на портала). 

Повече информация можете да намерите на Интернет-сайта на Европейското Патентно Ведомство:


Онлайн платформа ePCT

 

Платформата е достъпна на Интернет адрес https://pct.wipo.int/ePCT.


 За да я използвате, не е необходимо инсталирането на какъвто и да било софтуер или хардуер на Вашия компютър, достатъчно е да извършите следното:

  1. Да се регистрирате от тук: https://pct.wipo.int/wipoaccounts/en/ePCT/public/register.jsf
  2. Да заявите цифров сертификат от СОИС от тук: https://pct.wipo.int/LoginForms/idm.jsp. Сертификатът е софтуерен, ще го получите по електронен път и еднократно ще го инсталирате в своя Интернет браузър съгласно инструкциите.

Подробно ръководство за регистриране и заявяване на сертификат от СОИС можете да намерите тук:

   http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_getting_started.pdf.


Подробно ръководство за подаване и управление на PCT- заявки можете да намерите тук:

   http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf.


Допълнителна информация и съдействие:


За технически въпроси можете да се обръщате и към техническата поддръжка на Патентно ведомство на електронна поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .


ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

Европейската патентна конвенция (ЕПК) е подписана през 1973 г. в Мюнхен, Германия, и е в сила от 7-ми октомври 1977 г. Понастоящем страните - членки на ЕПК са 34. България е член на ЕПК от 01 юли 2002 г.
Европейският патент се издава от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), което е изпълнителният орган на Европейската патентна организация (ЕПО), създадена като междуправителствен орган през 1977 г. по силата на ЕПК.
Издаване на европейски патент може да бъде поискано за една или повече от договарящите страни, като заявката може да бъде подадена директно в Европейското патентно ведомство в Мюнхен или в клоновете му в Хага или Берлин, както и в националните ведомства на страните - членки на ЕПК, на един от трите работни езика – английски, немски или френски. Издаденият от Европейското патентно ведомство патент има правната сила на национален патент в посочените договарящи страни, след като са изпълнени изискванията за неговото валидизиране - превод на съответния официален език и заплащане на необходимите такси. (за повече информация).


МЕЖДУНАРОДНИ ЗАЯВКИ ПО ДОГОВОРА ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ (PCT)

Договорът за патентно коопериране (PCT) е в сила от 1978 г. и към 01 юли 2008 г. в него членуват 139 страни. България е член на PCT от 21 май 1984 г.
PCT дава възможност да се търси закрила на дадено изобретение във всяка от страните – членки на PCT чрез подаване на една „международна” заявка. Между основните предимства за заявителите при подаване на международна заявка по PCT са единната процедура, която позволява да се удължи с 18 месеца срокът за оценка на възможностите и взимане на решение относно закрилата на изобретението в избраните страни, при това въз основа на информацията от международния отчет от проучването, за избор на патентен представител в съответните договарящи страни, както и за подготовка на необходимите преводи и заплащане на националните такси (за повече информация).

Ръководство за заявители по PCT (на английски език)

14 юни 2012

Система за възражения на трети лица към РСТ
 В писмо С.РСТ 1338 на СОИС са представени предложения относно промяна в Административните инструкции по РСТ, касаещи въвеждане на система, позволяваща възражения от трети лица по време на международната фаза на заявките за патент, като за целта ще се използва електронна система. Целта на въвеждането на тази система е повишаване качеството на международното проучване и улесняване работата на експертизата. За лицата, които изготвят и изпращат възраженията, системата е безплатна, като срокът, в който те могат да бъдат подадени, е от датата на международната публикация на заявката до 28-мия месец от приоритетната й дата. Системата позволява анонимни възражения, изпратени на един от езиците за публикация по РСТ, като цитираните документи, могат да бъдат на езика на публикацията им, независимо дали той е от официалните езици на публикация по РСТ.

17 февруари 2012

Нова услуга на СОИС за насърчаване на лицензирането

От 01.01.2012 г. Международното Бюро предлага нова услуга, разработена въз основа на препоръките от срещата на работната група по Договора за патентно коопериране (РСТ), състояла се през месец юни 2010 г.
Услугата има за цел създаване на система за насърчаване на лицензирането, включително и въвеждане на регистър, чрез който заявителите могат да изразят желанието си за лицензионна готовност. Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки по РСТ.
За целта е създаден формуляр PCT/IB/382, чрез който до изтичане на 30 месеца от приоритетната дата на международната заявка всички заявители, за които лицензионната готовност представлява интерес, могат да подадат искане за вписване на лицензионна готовност. Искането ще бъде включено към библиографските данни на международната заявка към базата данни на СОИС PATENTSCOPE, но няма да бъде част от данните, свързани с публикацията на международните заявки.
Формулярът PCT/IB/382 не е част от задължителната форма PCT/RO/101.
Искането за вписване на лицензионна готовност няма да води до  автоматично намаляване на таксите, събирани от националните ведомства при влизането в национална фаза.

За повече информация: Формуляри на СОИС

22 февруари 2011

new1Изменения на правилника към РСТ от
2011 г.

От 1 юли 2011 г. влизат в сила нови изменения на Правилника към Договора за патентно коопериране, които бяха приети на 41-та сесия (24-та извънредна) на асамблеята на Международния съюз по РСТ (РСТ - съюз) на 29 септември 2010 г., която бе проведена в Женева от 20 до 29 септември 2010 г.
Измененията се налагат от по-ранни изменения на Правилника и са обобщени в следните теми и групи правила, свързани с тях:
1. Поправки на очевидни грешки, разрешени от Международния орган за предварителна експертиза съгласно правило 91.(b)(iii). Приетите изменения касаят правила 48.2 и 70.16.
Измененията касаят изясняване и уточняване на текстове в съответните правила при публикуване на поправки на очевидни грешки, както и при предоставянето на информация на посочените ведомства за тези поправки.
2. Промени съгласно чл. 19 и 34 от РСТ и придружителни писма и по-специално промени на претенциите съгласно чл. 19 и промени на описанието, претенциите или чертежите съгласно чл. 34. Приетите изменения касаят 49.5, 53.9, 55.3, 62.1, 62.2, 70.2 и 70.16, както и заличаване на правило 66.9.
Измененията са свързани с по-ранни изменения, касаещи изискването заявителите да представят заместващи страници за всички претенции, а не само за тези, които са променени, както и придружително писмо, в което да се посочи основанието за промяната на заявката. Измененията са свързани с уточняване на изискванията за предоставяне на превода на претенциите и описанието, както и на придружителното писмо.
3. Приложения към международния доклад от предварителното проучване и по-специално заместващи страници, писма и други документи, които следва да се приложат към международния доклад от предварителното проучване. Предложените изменения касаят правило 70.16.
Изменението има редакционен характер и разпоредбите на правило 70.16 са оформени така, че текстовете свързани със заместващите страници и писмата, да са само в една алинея.
Измененията на правилата 12.2, 48.2, 53.9, 62.1, 62.2, 66.9, 70.2 и 92.2 ще се прилагат за заявки с международна дата на подаване на или след 1 юли 2011 г.
Измененията на правило 49.5 ще се отнасят до международни заявки по отношение на които заявителят е извършил действията по чл. 22 или 39 на или след 1 юли 2011 г. и по отношение на които е подадена промяна съгласно чл. 19 или 34 на или след 1 юли 2011 г.
Измененията на правило 70.16 ще се прилагат за международни доклади за предварителна експертиза, завършени в съответствие с правило 70.4 на или след 1 юли 2011г., независимо от международната дата на подаване на съответната международна заявка.


От 01 юли 2008 г. са в сила изменения в Административните инструкции по Договора за патентно коопериране (PCT), в които е включен и нов параграф 337, съгласно който получаващите ведомства трябва да изпращат на Международния проучвателен орган копие от резултатите от по–ранно проучване (ако е направено такова), заедно с другите документи, необходими за подаване на международна заявка съгласно РСТ.
Публикуваните в Уведомление № 187 промени в Правилника за приложение на PCT, в сила от 01 юли 2008 г., се отнасят до  формите по PCT, които се използват от получаващите ведомства, международните проучвателни органи, международните органи за предварителна експертиза и Международното бюро, както и до процедурата по подаване и обработка на заявките в електронен формат.
От същата дата са в сила и промените в Ръководството за получаващите ведомства по PCT.
Актуализираните консолидирани текстове на Договора за патентно коопериране PCT, Правилника за приложение на PCT и Административните инструкции по Договора са достъпни на интернет адрес:
 http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm.
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account