CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Draft Legislation Print

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

    Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с ПМС № 242 от 27.12.1999 г., има за цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения, в съответствие с приетия нов Закон за марките и географските означения /ЗМГО/ (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г.). Със ЗМГО се въвеждат нови правила за заплащане на дължимите държавни такси в производствата по регистрация на марки и географски означения, съгласно които заявителят следва да заплати една единна държавна такса при подаване на заявката - „такса за заявяване и експертиза“, която обхваща всички дейности и процедури, които Патентното ведомство извършва по формалната експертиза и експертизата по същество на заявено географско означение/заявена марка или на заявката за ползвател, както и за вписването им в Държавния регистър на съответния обект на индустриална собственост. Размерът на така определената единна такса за „заявяване и експертиза“ представлява сбор от сега действащите такси за тези услуги, които ще се заплащат еднократно при заявяване на услугата, а не както до момента на два етапа. По този начин ще бъде постигнато съответствие с чл. 3, ал. 1 от Закона за държавните такси.

    Промени в Тарифата се налагат и във връзка с несъответствия в терминологията и препратките между текстовете на ЗМГО и Тарифата, настъпили в резултат от промяната на законодателството, които биха затруднили потребителите при упражняването на правата им и биха могли да доведат до забавяне на регистрациите.

    С приемането на проекта на постановление се очаква да се преодолее правната несигурност относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения, както и да се прецизират разпоредбите относно вида и размера на дължимите държавни такси. Отпада необходимостта от провеждане на допълнителна кореспонденция за уточняване на дължимите суми, проследяване на срокове, както и необходимостта от заплащане на допълнителни такси при пропускане и възстановяване на тези срокове. Размерът на общата сума, която потребителите дължат остава непроменен, като в същото време са съкратени някои от процедурите.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на акт, които могат да се изпращат на електронен адрес: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .
ПМС Тарифа
Докалд ПМС Тарифа
ЧПОВ
Становище МА ЧПОВ
Справка обществено съгласуване ПМС Тарифа ЗМГО

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.), на основание чл. 50б, ал. 7 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Законовата уредба е предвиждала отделно производство в Патентното ведомство на Република България за определяне на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност на територията на Република България, по изрично искане на притежателя на марката, след заплащане на такса и представяне на писмени доказателства. В наредбата са уредени производствените правила, по които са се разглеждали исканията.
Със Закона за изменение и допълнение на ЗМГО, обнародван в ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г., са влезли в сила нови правила, като е отменен в цялост чл. 50б, регламентиращ отделното производство в Патентното ведомство по разглеждане на искания за определянето на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност на територията на Република България. Приетите изменения на ЗМГО изключват приложението на Наредбата, поради което оставянето й като действащ нормативен акт противоречи на реда, установен с приетите и посочени по-горе изменения на ЗМГО и следователно на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.
Предложеният проект на акт цели изключване на възможността за прилагането на нормативен акт, правното основание за приемането на който е отпаднало и предотвратяване на възможността за противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, свързана с реда и производството, по които Патентното ведомство определя дадена марка като общоизвестна или като марка, ползваща се с известност на територията на Република България.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на акт, които могат да се изпращат на следните електронни адреси: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it и This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .
ПМС
Доклад МС
Мотиви
ЧПОВ
Становище МА ЧПОВ


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

    Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели е изготвен във връзка с необходимостта от осигуряване на изпълнението на т. 4 от Решение на Министерския съвет № 704 от 5 октомври 2018 г., с което са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
    С цел подобряване на административното обслужване и намаляване на финансовата и административна тежест за заявителите на административни услуги, са предвидени промени в правилата за представителство пред Патентното ведомство. Законопроектът предвижда да бъде разширен кръгът от лица, които могат да извършват представителство пред Патентното ведомство във връзка със закрилата на обектите на индустриална собственост, като тази дейност ще може да бъде упражнявана и от адвокати и съдружия на адвокати, които са вписани в регистрите на адвокатските колегии, съгласно Закона за адвокатурата.
    В изпълнение на задължението на страната ни да осигури възможност за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд (ППИ на СЕПС), ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 50 от 15 юни 2018 г. и спазването на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г. за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, са предвидени и изменения, които гарантират, че при предстоящото влизане в сила на ППИ на СЕПС, Република България ще бъде напълно готова да прилага всички действащи правила в тази област.
    Предложени са изменения и допълнения във връзка с констатирани непълноти в правната уредба, като липсата на нормативно установени основания за отписване на съдружията на представителите по индустриална собственост и забраната за патентоване не само по същество на биологичните методи за произвеждане на растения и животни, но и на самите растения и животни, произвеждани по тези методи. Констатирана е необходимост от допълване на законодателството, по начин който да осигури реален механизъм за защита интересите на потребителите на услугите, предоставяни от лицата и съдружията, извършващи дейност по представителство по индустриална собственост.
    Законопроектът предвижда съответни текстове във връзка с прилагането на Регламент (ЕС)  2019/933 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти, с които се определя редът, по който протича производството пред Патентното ведомство, както и сроковете за произнасяне.
    Изготвеният законопроект има за цел да доведе до подобряване качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила, както и повишаване бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство и постигане на яснота,  предвидимост и прозрачност в действията на администрацията, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражняват сами правата си.
    На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по законопроекта, които могат да се изпращат и на следните електронни адреси: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it и This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .
ЗИД ЗПРПМ
Мотиви
ОВ ЗПРПМ
Становище на МА АМС

Справка за отразяване на становищата, получени след проведени обществени консултации на ЗИД на ЗПРПМ

Проект на нов Закон за марките и географските означения
    Изготвянето на проект на нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) е във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз да транспонира в националното си законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. С приемането на законопроекта ще бъде постигнато и съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на географските означения и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.
    Законопроектът има за цел както постигане на съответствие на националното законодателство в областта на марките с правото на Европейския съюз и със системите за правна закрила на останалите държави членки, така и усъвършенстване на правната уредба чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване процеса на регистрация и придобиване на права, засилване на правната защита.
    Законопроектът съдържа две основни групи предложения. Първата е свързана с транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436, които представляват изменение по същество на досега съществуващите правни норми, както и въвеждането на нови спрямо националната система правила за правна закрила на марките. Втората група включва предложения, произтичащи от практиката по прилагане на ЗМГО.  
    Предвид обемът на предлаганите изменения, както и поради факта, че тези промени са значителни и комплексни и отразяват динамиката в развитието на практиката по прилагане на ЗМГО и едновременно въвеждат нови материалноправни норми и процедурни правила, прилагането на регулаторна намеса е възприето да се извърши посредством приемането на нов закон. По този начин ще се осигури в най-висока степен едновременно постигането на целите на Директива (ЕС) 2015/2436 и хармонизиране на националната правна уредба в областта на марките с правото на Европейския съюз и на другите държави членки, както и усъвършенстване на досегашната правна уредба чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти и несоътветствия.
    С предложения законопроект ще се постигне подобряване на действащата към момента нормативна уредба в областта на марките и географските означения и ще се постигне съответствие между българското и европейското право в областта на защитата на търговските марки и географските означения, което ще доведе до изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС за сближаване на националното ни законодателство с това на останалите държави членки и ще повиши ефективността на работа и правната сигурност за бизнеса и потребителите.
Проект ЗМГО
Мотиви ЗМГО
ЦПОВ ЗМГО
Резюме ЦПОВ ЗМГО
Становище МА АМС ЗМГО
Справка обществено обсъждане ЗМГО

Проектът на Закон за защита на търговската тайна и изготвен във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България като държава член на Европейския съюз да транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.
В съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943, в законопроекта са регламентирани предмета, ограниченията по прилагането му, основните принципи, както и критериите, на които една информация трябва да отговаря, за да може да бъде определена като търговска тайна. Въведени са определения за притежател на търговска тайна, нарушител и стоки – предмет на нарушение. Подробно са определени обстоятелствата, при които придобиването на търговска тайна се счита за правомерно, както и случаите, при които ще се приема, че придобиването, използването или разкриването на търговска тайна е неправомерно. Определянето на конкретно поведение като неправомерно, от своя страна, ще е предпоставка за налагане на предвидените в законопроекта специални мерки, които имат за цел гарантиране правата и законните интереси на притежателите на търговски тайни. 
Със законопроекта подробно е регламентирано съдебното производство по установяване на неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, като са предвидени видовете искове, които притежателят на търговска тайна ще може да предяви с оглед защита правата си върху информацията, представляваща търговска тайна по смисъла на закона. Включени са разпоредби с видовете обезпечителни мерки, които съдът, по искане на притежателя, ще може да наложи с оглед ограничаване или предотвратяване на последиците от неправомерното поведение. Предвидени са и правила за осигуряване и гарантиране поверителността на съдебното производство, с цел опазване и неразкриване на търговската тайна – предмет на делото, от лицата, получили достъп до нея, което ще направи и правната закрила по съдебен ред по-привлекателна. В законопроекта се съдържат и правила относно начина на определяне на обезщетението за вредите, настъпили от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, включително и от трети лица, изброени са допълнителните мерки, които съдът, с решението по делото, ще може да наложи спрямо нарушителя, както и обстоятелствата, които подлежат на преценка при определянето на най-подходящите такива в конкретния случай. С цел превенция и информиране на обществеността за конкретно извършеното нарушение, е регламентирана възможността съдебните актове да бъдат публикувани и огласени за сметка на нарушителя при спазване и гарантиране на поверителността на търговската тайна. В законопроекта са предвидени и разпоредби, които имат за цел осигуряване изпълнението на постановеното съдебно решение, в това число и разпоредби, отнасящи се до възможността митническите органи да задържат стоки на границата въз основа на допуснато от съда обезпечение или въз основа на влезли в сила съдебни актове. Регламентирана е и възможността за налагане на подходящи мерки при злоупотреба с процесуални права.
Проект на Закон за защита на търговската тайна
Приложение 2 -Резюме на ЦПОВ-1
Мотиви Закон за защита на търговската тайна
Оценка на въздействието ЗЗТТ
Становище Дирекция МА ЗЗТТ
Доклад МС ЗЗТТ
Справка за отразяване на становищата, получени след проведени обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления дизайн
С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления дизайн /ЗПрД/ се цели въвеждането на ясни и подробни правила относно административният ред за разглеждане на специфичните производства по спорове, което от своя страна ще доведе до предвидимост на действията на Патентното ведомство по разглеждане на постъпили жалби и искания по чл. 41 от ЗПрД. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство по спорове ще имат възможност предварително да се запознаят с условията и изискванията, на които следва да отговарят жалбите и исканията, което ще ограничи допускането на формални недостатъци при подаването им и ще осигури по-бързото протичане на производствата. Детайлната регламентация на различните правни основания и конкретните фактически обстоятелства, които подлежат на доказване в производствата, от друга страна дава и възможност на страните, както за предварителна преценка за ефикасността на образувано по тяхна инициатива производство, така и за осигуряване на успешното му протичане.С проекта на Наредба за разглеждане на спорове по ЗПрД се уреждат изискванията за формата и съдържанието на жалбите и исканията по чл. 41 от ЗПрД, възможните начини за подаването им, правилата за водене на кореспонденция със страните в производствата, подробно се разглеждат фактите и обстоятелствата, които подлежат на доказване с оглед различните правни основания за подаване на жалби и искания, предвиждат се и основания за спиране и прекратяване на производствата по спорове. С проекта на Наредба е регламентиран и редът за провеждане на производството по служебно заличаване на регистрацията на национални промишлени дизайни на основание чл. 29, ал. 5 от ЗПрД.
Проект на Постановление

Проект на Наредба

Проект на Доклад до Министерски съвет

Предварителна частична оценка на въздействието

Становище на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд
Споразумението относно Единния патентен съд (СЕПС) от 19.02.2013 г. предвижда създаването на Единен патентен съд, който да има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава членка и да се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица съгласно националното право на тази държава. Република България е ратифицирала Споразумението на 08.04.2016 г. Законът за ратифициране на СЕПС е обнародван в Държавен вестник бр. 32 от 22.04.2016 г.
Протоколът за предварително изпълнение (ППИ) на Споразумението относно Единния патентен съд е част от пакета документи, чието одобрение и ратифициране от държавите членки, ратифицирали СЕПС, е необходимо за започване на работата на Съда. Текстът на Протокола е одобрен с Решение по Протокол № 33 от заседание на Министерския съвет от 2.08.2017 г. ППИ е подписан от името на правителството на Република България на 11.09.2017 г. при условие за последващо ратифициране, което е предвидено с настоящия проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифицирането със закон на Протокола за предварително изпълнение на
Проект на Решение МС ППИ ЕПС
Проект на Доклад МС ППИ ЕПС

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по реда на Закона за марките и географските означения

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по реда на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ се цели въвеждането на ясни и подробни правила относно административният ред за разглеждане на специфичните производства по спорове, което от своя страна ще доведе до предвидимост на действията на Патентното ведомство по разглеждане на постъпили жалби и искания. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство по спорове ще имат възможност предварително да се запознаят с условията и изискванията, на които следва да отговарят жалбите и исканията, което ще ограничи допускането на формални недостатъци при подаването им и ще осигури по-бързото протичане на производствата по тях. Детайлната регламентация на различните правни основания и конкретните фактически обстоятелства, които подлежат на доказване в производствата ще предоставят възможност на страните за предварителна преценка за ефективността на образувано по тяхна инициатива производство, както и за осигуряване на успешното му протичане.
С Наредбата за разглеждане на спорове по реда на Закона за марките и географските означения се уреждат изискванията за формата и съдържанието на жалбите и исканията по чл. 42 и чл. 64 от ЗМГО, възможните начини за подаването им, правилата за водене на кореспонденция със страните в производствата, подробно се разглеждат фактите и обстоятелствата, които подлежат на доказване с оглед различните правни основания за подаване на жалби и искания, предвиждат се и основания за спиране и прекратяване на производствата по спорове. С проекта е регламентиран и редът за провеждане на производството по служебно заличаване на регистрацията на национални марки на основание чл. 26, ал. 6 от ЗМГО.
Проект на постановление
Проект на Наредба
Проект на доклад до Министерски съвет
Предварителна частична оценка на въздействието
Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието
Справка за отразяване на становищата, получени след проведени обществени консултации


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство
С проекта на Постановление се изменят размерите на таксите за услуги, предоставяни от Патентното ведомство на Република България, установени в чл. 5 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 4 от Закона за марките и географските означения, чл. 6 от Закона за промишления дизайн, чл. 42 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, чл. 5 от Закона за топологията на интегралните схеми.
Промяната цели оптимизиране на съществуващите и отпадане на част от досега предоставяните услуги, начини за предоставяне на услугите и други. Определянето на услугите в Тарифата, за които се дължат такси е съобразено изцяло със законодателната уредба на другите страни членки на ЕС , както и с тези на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.
С предлаганият проект се предлага да отпаднат общо 10 такси, включително 2 отпаднали услуги, 2 услуги, които се предоставят безплатно и 6 отпаднали такси за допълнителни подуслуги. Броят на трансформирани услуги е 3. Предлагат се и две нови услуги.
Намалени са общо 63 на сто от всички такси, като средно аритметичният процент на намаление е 11 на сто.

Проектите на постановление, доклад до Министерския съвет, предварителната частична оценка на въздействието и на становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ можете да намерите тук: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=3031.

Документите са публикувани на сайта за обществени консултации и на интернет страницата на Министерство на икономиката на 20.10.2017 г.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, който изтича на 20.11.2017 г.


20 юни 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означение
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означение е изготвен от Патентно ведомство с цел привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.
С оглед на прилагането на европейското законодателство, проектът на закон предвижда прекратяване на регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни, направена по реда на ЗМГО. Регистрацията на тези продукти и храни ще се извършва единствено по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012, съгласно процедурата, предвидена в Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Мотиви
Частична предварителна оценка на въздействие
Становище на д-я „Модернизация на администрацията“
Справка за отразяване на становищата, получени след проведени обществени консултации
Частична предварителна оценка на въздействието към ЗИД на ЗМГО

03 април 2017

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост

Целта на проекта на Наредба за представителите по индустриална собственост е професията „представител по индустриална собственост” да бъде утвърдена като такава от

обществена значимост и да бъде детайлно регламентирано придобиването на правоспособност за нейното упражняване.

20 май 2015
Проект на
Закон за представителите по индустриална собственост
По предложение на Министерството на икономиката е преработен проектът на Закон за представителите по индустриална собственост. Основната промяна е свързана с отпадане на предвиденото  в законопроекта задължително членство в Камарата.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове публикуваме изготвения законопроект и мотивите
към него за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 0
3.06.2015 г. на електронна поща  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.

19 декември 2014

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост и мотиви към него

Проектът на Закон за представителите по индустриална собственост и мотивите към него се публикуват за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 12.01.2015 г. на електронна поща This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , в регистратурата или на пощенския адрес
на Патентното ведомство.
.Основната промяна е свързана с отпадане на предвиденото  в законопроекта задължително членство в Камарата.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове публикуваме изготвения законопроект и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 0
3.06.2015 г. на електронна поща  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.

19 декември 2014

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост и мотиви към него
Проектът на Закон за представителите по индустриална собственост и мотивите към него се публикуват за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 12.01.2015 г. на електронна поща This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

30 януари 2013
Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.
Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от държавите - членки на ЕС, участващи  в установеното през 2011 г. засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила.
Споразумението за Единния патентен съд е създадено в изпълнение на приоритетите от обновения Лисабонски дневен ред – Стратегията „Европа 2020”: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, при който Европейската комисия е включила създаването на специализирана патентна юрисдикция, едновременно със създаването на единна патентна закрила в рамките на ЕС като дейност от  водещата инициатива – „Съюз за иновации“.
То е част от проекта за единна патентна система на Европейския съюз, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Единният патентен съд е вторият стълб на тази система, наред с единната патентна закрила. Двата стълба са неразривно свързани помежду си. Затова Споразумението относно Единния патентен съд е необходимо допълнение към вече създадената единна патентна закрила с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 г. Със Споразумението се установяват следните правила и структури:
Създава се Единен патентен съд за решаване на спорове относно Европейски патентни и Европейски патенти за единно действие и сертификати за допълнителна закрила на такива патенти. Съдът е общ за договарящите се държави членки и подлежи на същите задължения като всеки национален съд с оглед съблюдаване на законодателството на Съюза.
Съдът ще действа в съответствие с правото на Съюза и да зачита неговото върховенство. В случай на нарушаване на правото на Съюза от страна на Апелативния съд договарящите се държави членки следва да носят солидарна отговорност за вреди и следва да се прилагат производствата за нарушения срещу всички договарящи се държави членки съгласно членове 258, 259 и 260 от ДФЕС.
Системата на Съда е децентрализирана. Съдопроизводството е двуинстанционно и включва Първоинстанционен съд и Апелативен съд.
Първоинстанционният съд е децентрализиран и включва централно и местни/регионални отделения. Централното отделение е със седалище в Париж и подразделения в Лондон и Мюнхен. Местни или регионални отделения ще се установяват по искане на съответните договарящи държави.
Съставите на отделните съдилища са многонационални. Първоинстанционният съд заседава в състав от трима съдии, а Апелативният съд – в състав от пет.
Съдът ще бъде съставен от съдии, които са с юридическа или техническа подготовка. Съдиите следва да осигуряват най-високите стандарти на компетентност и доказани способности в областта на патентните спорове. Съдиите с юридическа подготовка следва да притежават квалификациите, необходими за назначаване на съдебни длъжности в договаряща държава членка. Съдиите с техническа подготовка следва да имат университетска степен и професионална компетентност в областта на техниката, както и познания в областта на гражданското и гражданското процесуално право.
Споразумението установява един набор от процедурни правила, приложими за производството пред всички отдели и инстанции на Съда. Производството в Съда се състои от писмена, предварителна и устна фаза.
Езикът на производството в местно или регионално отделение е официалният език на договарящата държава членка, в която се намира съответното отделение, или официалният език, посочен от договарящите държави-членки в едно и също регионално отделение. Страните имат правото да изберат за език на производството езика, на който е издаден патента, след одобрение от страна на компетентното отделение; езикът на производството в централното отделение е езикът, на който е издаден съответният патент; езикът на производството в апелативния съд е езикът на производството в Първоинстанционния съд.
Съдът има правомощието да налага временни и обезпечителни мерки с цел предотвратяване на предстоящо нарушение и забрана за продължаването на предполагаемо нарушение.Страните могат да се представляват единствено от адвокати, които имат разрешение да практикуват в съд на договаряща държава членка; представителите на страните могат да бъдат подпомагани от патентни представители, които имат право да се изказват на заседания в Съда.Съдът има изключителната юрисдикция по отношение на европейските патенти с единно действие и на европейски патенти, в които се посочват една или повече договарящи се държави членки, както и по отношение на сертификати за допълнителна закрила, издадени въз основа на такива патенти.
Ищецът следва да заведе иск в местното отделение в договарящата държава членка, в която се е случило или може да се случи действителното нарушение, или по местоживеене на ответника, или в регионалното отделение, в което участва договарящата държава членка. В случай че в съответната договаряща държава членка няма местно отделение и не участва в регионално отделение, ищецът завежда иска в централното отделение. Страните разполагат със свободата да се споразумеят в кое отделение на Първоинстанционния съд (местно, регионално или централно) може да бъде заведен иск.
В случаите на насрещни искове за прекратяване на действието на патент, местното или регионалното отделение може да продължи със съдопроизводството по иска за нарушение, независимо дали отделението разглежда и насрещния иск или го отнася за решение към централното отделение.
Решенията на всички отделения на Първоинстанционния съд, както и решенията на Апелативният съд подлежат на изпълнение във всяка договаряща държава членка.Съдът основава решенията си на общностното право, на споразумението, на Европейската патентна конвенция (ЕПК), други международни споразумения относно патентите и обвързващи всички държави членки и на приложимото национално право.
Споразумението предвижда, че патентът предоставя на притежателя си правото да предотвратява пряко или непряко използване на изобретението от трети лица без негово съгласие на териториите на договарящите държави членки, че притежателят има право на обезщетение при неправомерно използване на изобретението, както и че притежателят има правото да иска възстановяване на пропусната поради нарушението печалба и претърпяна загуба, дължимото възнаграждение при получено разрешение за използване или печалбата, получена от неправомерното използване на изобретението.
В хода на преговорите Седалищата на централните органи на съда бяха разпределени както следва:
Домакинството на централното отделение на Първоинстанционния съд ще бъде поделено между Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Мюнхен (Германия), като трите отделения ще разглеждат различни спорове в зависимост от областта на техниката на изобретението.
Седалището на Апелативния съд и Регистърът ще се намират в Люксембург.
Любляна (Словения) и Лисабон (Португалия) ще поделят домакинството на Центъра за патентно посредничество и арбитраж.
Центърът за обучение на съдии ще бъде установен в  Будапеща (Унгария).
Очакваните резултати от Споразумението за Единния патентен съд са, че наред с регламентите относно единната патентна закрила, ще се премахне сега съществуващата фрагментация на патентната система в Европа. Тя се характеризира със скъпо и рисково съдопроизводство, което се провежда в множество национални съдилища и често завършва с противоречащи си решения.
Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила. Той ще спомогне също така за драстично намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции. Предлаганата система за съдопроизводство би позволила значителни икономии за европейските предприятия.Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.
Проект за решение на Министерски съвет
Проект на Споразумение за Единен патентен съд
Корекция на чл. 33 от Споразумението
Предложения и становища може да се изпращат в законоустановения срок (14 дни) на електронен адрес: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 03 септември 2012 г.
 
Изготвен е Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Законопроектът с мотивите към него са публикувани за предложения и становища по него от заинтересованите страни. Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 30.09.2012 г. на електронна поща  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.


19 юни 2012 г.
Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 16.07.2012 г. на електронна поща This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.


24 февруари 2012 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет на Република България за изменение и допълнение на Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС)

07 юли 2011 г.

Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения и Закона за промишления дизайн (проект)

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account