CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Inventions and Utility Models Print

ИЗОБРЕТЕНИЯ

            Правната закрила на патентоспособно изобретението се предоставя с патент, който се издава от Патентното ведомство и удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението.
            Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.


            Съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) не се считат за изобретения:
           

 • открития, научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;
 • представяне на информация.
            Не се издават патенти за изобретения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави, както и за изобретения, които се отнасят до:

 • методи за клониране на хора;
 • методи за изменение на генетична идентичност на човешки зародиш;
 • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
 • методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, ако има опасност да им причини страдания, без това да допринесе съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни;
 • методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика на хора или животни;
 • сортове растения и породи животни;
 • биологични методи за произвеждане на растения и животни.
            Обхватът на правна закрила се определя от претенциите.
            Срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката.
            Патентът има териториално действие.

ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

 
            Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство.
            Не се считат  за полезни модели:
 • открития, научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;
 • представяне на информация.
Не се регистрират като полезни модели:

 • решения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави;
 • методи;
 • химични съединения или тяхното използване;
 • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
 • сортове растения и породи животни;
 • продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал.

            Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е четири години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години, като общият срок на закрила не може да надхвърля десет години от датата на подаване на заявката.
Регистрираният полезен модел има териториално действие.

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account