CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Industrial Design Print

          Какво е промишлен дизайн?
Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от продукт, определен от особеностите, които му придават линиите, контурите, формата, текстурата и/или материалите на продукта и/или неговата орнаментация.
Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове.
          Необходимост от закрила на дизайните
Промишленият дизайн може да олицетворява имиджа на една компания. Той може да бъде значителен актив с нарастваща стойност.
          Изключителното право върху дизайн се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.
          
          Не се регистрират дизайни:

  • които противоречат на обществения ред или на добрите нрави,
  • чиито особености са обусловени от техническата функция на продукта,
  • чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е приложен или към който е включен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около, или срещу друг продукт, така че двата продукта да изпълняват своите функции.

    Обхватът на правната закрила се определя от изображенията на регистрирания дизайн.
    Срокът на действие на регистрацията на дизайн е десет години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван за три последователни периода от по пет години.
    Регистрацията на дизайна има териториално действие.        


new1Промени в Закона за промишления дизайн (ЗПД)

По-важните промени в ЗПД, засягащи процедурата по регистрация на промишлени дизайни, в сила от от 12.08.2010 г., се свеждат до следното:
         - отпада изискването да се представя документ за съгласие от Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи при искане, в случаите когато промишленият дизайн на продукт е свързан с отбраната и сигурността на страната. Такива дизайни ще се регистрират вече без съгласуване с Министерството на отбраната или с Министерството на вътрешните работи.
           - нов момент в закона са изискванията за новост и оригиналност на дизайн на продукт, който е част от съставен продукт. В този случай дизайнът, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, се смята за нов или оригинален, ако включената в съставния продукт част остава видима при обичайната употреба на този продукт и видимите особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.
Промените, които влизат в сила  от 12.02.2011 г., засягат основно процедурата по регистрация на промишлените дизайни, която се развива в Патентно ведомство – от експертиза по същество, извършвана от Ведомството на базата на основанията, залегнали в чл. 11 от закона, се преминава към регистрационна система.
Новата система за регистрация на промишлен дизайн се свежда до следното: експертизното производство по заявката включва проверка дали заявката отговаря на изискванията за формална редовност и дали удовлетворява критериите, залегнали в чл. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от закона, а именно дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на посочените по-горе условия, се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. По този начин се ускорява процедурата за регистрация на промишления дизайн и в по-кратък срок се придобива изключителното право върху регистрираните дизайни.
Въведената  система за регистрация на дизайните  е идентична със системата за регистрация на дизайн на Общността съгласно Регламент № 6/2002 на Съвета на ЕО. Това уеднаквяване на режима за получаване на правна закрила на дизайн безспорно е от полза за обществото, тъй като българските заявители могат да получат права  при едни  и същи условия при подаване на заявка в България, Ведомството за хармонизация на  вътрешния пазар или в други европейски страни. Основното предимство обаче на системата е значителното съкращаване на времето за регистрация на дизайните.
Видно е, че при направената промяна отпада служебно извършваната досега проверка за новост на дизайна. Това налага икономическите субекти, които предлагат или се подготвят да произвеждат продукти да следят публикациите за регистрирани дизайни в Официалния бюлетин на ПВ или в предоставената на свободен достъп в интернет база данни за промишлените дизайни от една страна за да се предпазят от нарушаване на чужди права, а от друга – да поискат заличаване на регистрацията при наличие на материали, оспорващи новостта и/или оригиналността на дизайните.
Новост в ЗИД на ЗПД е и възможността, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения едномесечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.
Внимание заслужава предвидената в чл. 48а - 48в възможност за отлагане публикацията на вече регистриран дизайн. Тази възможност е дадена с оглед заявителят да проучи пазара и своята конкуренция и да запази дизайна за определен период от време в тайна от тази конкуренция.
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн ще се отговори на очакванията на потребители на системата, като се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, и ще се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на дизайните на територията на Република България с режима, предвиден в Регламент № 6/2002 за дизайна на Общността, и в значителна част от страните - членки на Европейския съюз.
За подпомагане на бизнес средите Патентното ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за новост на промишлените дизайни.

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account