CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Inventions and Utility Models - forms Print
 • Заявление за патент за изобретение
 • Указания за попълване на заявка за издаване на патенти и за оформяне на описанието на изобретение
 • Декларация за действителния/те изобретатели
 • Декларация за лицензионна готовност
 • Молба за проучване и експертиза
 • Искане за предоставяне на временна закрила по заявка за европейски патент/действие на европейски патент
 • Заявление за издаване на европейски патент
 • Заявление за издаване на сертификат за допълнителна закрила
 • Заявление за удължаване на срока на действие на сертификат за допълнителна закрила
 • Указания за попълване на заявление за издаване на сертификат за допълнителна закрила и на заявление за удължаване на срока на действие на сертификат за допълнителна закрила
 • Заявление за подаване на PCT заявка
 • Искане за вписване на лицензионна готовност по международни РСТ заявка - бланка на СОИС
 • Заявление за регистрация на полезен модел
 • Заявление за регистрация на полезен модел по чл.75б от ЗПРПМ
 • Указания за попълване на заявка за регистрация на полезни модели и за оформяне на описанието
 • Молба-заявление за трансформация на заявка за патент за изобретение в заявка за регистрация на ПМ
 • Декларация по чл.75в, ал.1, т.5 във връзка с чл.75б от ЗПРПМ
 • Молба за отлагане на регистрацията на полезен модел
 • Молба за експертиза на полезен модел

 • Молба за проучване състоянието на техниката
 • Декларация по чл.5, ал.1 от ЗПРПМ (патент за изобретение)
 • Декларация по чл.5, ал.3 от ЗПРПМ (полезен модел)
 • Искане за вписване на прехвърляне на правото на заявяване - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на заявителя - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на притежател - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на прехвърляне на изключителното право върху патент за изобретение/полезен модел/европейски патент/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на лицензия за заявка за патент за изобретение/регистрация на полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на лицензия за патент за изобретение/регистрация на полезен модел/европейски патент/сертификат за допълнителна закрила
 • Молба за продължаване срок на действие на полезен модел
 • Жалба
 • Искане за обявяване недействителност/заличаване
 • Пълномощно
 • Декларация за приоритет
 • Протокол за устно заявяване
 • Опис във връзка с плащане за обект на индустриална собственост


 • Искане за патентен аналог
 • Искане за предварително проучване на изобретение
 • Искане за проучване за изобретение, полезен модел, сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за удостоверение за правен статус на патент/заявка за патент, полезен модел, сертификат за допълнителна закрила
 •  

  E-SERVICES

  USEFUL INFORMATION
  Tariffs
  Official Forms of the Patent Office
  Announcments
  FAQ
  Industrial Property Representatives
  Intellectual Property Representatives
  Jobs at the Patent Office
  SMEs
  Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account