CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Нови сортове растения и породи животни - процедура Print
Сортове растения

Закрилата на сортове растения в Р България се урежда чрез Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни. С този закон се уреждат отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове.Законът се прилага по отношение на създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, в това число клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода на получаването им (изкуствен или естествен).
Правната закрила на сорт се предоставя със сертификат, който има срок на действие, считано от датата на издаването му, 30 години за сортове дървета и лози и 25 години за всички останали сортове растения.
Органите, които участвуват в процедурата по предоставяне на правна закрила на новите сортове растения са Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Патентното ведомство на Р България.
Сертификат за нов сорт растение се предоставя, когато той е нов, различен, хомогенен и стабилен.
Сортът трябва да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генетично обозначение и да служи за идентифицирането му. То трябва да се отличава от всяко друго наименование, използвано в страната за този вид или за близки на него видове.
Сортът е нов, когато към деня на подаване на заявката за сертификат, той или размножителен материал, или реколта от него не е предлаган за продажба, продаван, подлаган на друг вид търговия или предлаган със съгласието на селекционера както следва:
 • на територията на страната за не повече от 1 година;
 • на територията на всяка друга страна за не повече от 6 години за дървета и лози и не повече от 4 години за всеки друг растителен вид.

Сортът е различен, когато е ясно отличим от всеки друг сорт, който е общоизвестен към датата на подаване на заявката. Сортът е хомогенен, когато независимо от наличието на малки отклонения, растенията са идентични по своите съществени признаци, в това число и по отношение на особеностите на своето полево и вегетативно размножаване. Сортът е стабилен, когато остава непроменен по своите съществени признаци след нееднократна репродукция.
Заявката за сертификат за сорт се подава в Патентното ведомство и се вписва в дневника на заявките за сортове. За дата на подаване се счита датата на която в Патентното ведомство са получени следните документи:

 • заявление за издаване на сертификат за сорт, със идентификационни данни на заявителя и автора на сорта;
 • описание на сорта;
 • предложение за наименование на сорта;
 • попълнен технически въпросник за вида;
 • платени такси за заявяване и публикация на заявката.
Заявка за сертификат за сорт, на която е проведена предварителна експертиза, се предава в едномесечен срок на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, която извършва експертиза по същество. Необходимо е заявителят да заплати съответната такса за експертиза.
Патентното ведомство извършва публикация на заявкатав официалния си бюлетин  след 4-тия месец, но не по-късно от 6-тия месец от датата на подаване. Всички действия за закрила след проведената експертиза по същество се извършват от Патентното ведомство въз основа на решенията и докладите на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Породи животни

Закрилата на породите животни се урежда чрез Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни.
Правната закрила на порода се предоставя със сертификат.
Срокът на действие на сертификат е 30 години, считано от датата на издаването му.
Заявката за сертификат за порода се подава в Патентното ведомство и се вписва в дневника на заявките за породи животни.
Заявка за сертификат за порода, на която е проведена предварителна експертиза, се предава в едномесечен срок на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, която извършва експертиза по същество. Необходимо е заявителят да заплати съответната такса за експертиза.
Патентното ведомство извършва публикация на заявката в официалния си бюлетин след 4-тия месец, но не по-късно от 6-тия месец от датата на подаване.
При експертизата на породата по същество Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството проучва и анализира следните специални изисквания:
 • развъдна цел;
 • кратка характеристика на изходните породи;
 • описание на методите за създаване на породата;
 • продуктивни качества и морфологични особености на породата;
 • адаптивни способности и устойчивост на заболявания;
 • численост и генеалогична структура;
 • район на разпространение.
Експертизата по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Всички действия за закрила след проведената експертиза по същество се извършват от Патентното ведомство въз основа на решенията и докладите на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account