CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Print

Индикативни оферти:
Оферти за определяне на индикативна цени на дейности по Договор № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дейност 01.1. - Единна информационна платформа
Дейност 01.2. - Хардуер
Дейност 01.3. - Скенер
Дейност 02 - Климатици
Дейност 02 - КСС
Дейност 02 - Обзавеждане
Дейност 02 - Техническо оборудване
Дейност 03 - Проучвания
Дейност 04 - Уеб сайт
Дейност 05 - Информационни материали
Дейност 06 - Високопроходим
Дейност 07 - Анализ и проучвания
Дейност 08 - Информация и публичност
Дейност 10.1. - Изготвяне на документация
Дейност 10.2. - Технически спецификации-ИТ
Дейност 10.3. - Технически спецификации-Сайт
Дейност 10.4. - Технически спецификации-СМР
Дейност 10.5. - Технически спецификации-Коли
Индикативна оферта – Фронт офис – 08.04.2019 г.
Дейност 02 – Климатици – 11.07.2019 г.
Дейност 02 – Обзавеждане – 12.07.2019 г.
Дейност 02 – Техническо оборудване – 12.07.2019 г.

Дейност 02. – Система за симултанен превод - 07.11.2019
Дейност 01.2. – Хардуер – 08.11.2019


Технически спецификации:

Техническа спецификация за обществена поръчки с предмет: „Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство“ с две обособени позиции, е изготвена от „Нео Сървисис“ ООД след възложен Договор за изпълнение № 99-00-22/23.04.2018г. в резултат на проведена обществена поръчка  с предмет: „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане“ - Обособени позиции № 1 и № 3.
Всички документи са налични на профила на купувача в електронната преписка на обществената поръчка.

Техническа спецификация за обществена поръчки с предмет: „Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ с три обособени позиции”, е изготвена от „Ауто ФМ“ ООД след възложен Договор за изпълнение № 90-00-24/24.04.2018г. в резултат на проведена обществена поръчка  с предмет: „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане” – Обособена позиция № 4.
Всички документи са налични на профила на купувача в електронната преписка на обществената поръчка.

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account